صنایع بسته بندی شیراز

شرکت صنایع بسته بندی شیراز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530105230 (فعال)
1
افراد
14
آگهی‌ها
631
شماره ثبت
1352/7/2
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع بسته بندی شیراز

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع بسته بندی شیراز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13678915
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۵/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ب آقای سید محمد جواد حسینی با کد ملی ۷ xxxxxx xxx به سمت بازرس اصلی و خانم هاجر شجاعی با کد ملی ۲ xxxxxx xxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی آقای وحید رحیمی خوشمکانی با کد ملی ۹ xxxxxx xxx، شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای سید احمد میرسلیمی با کد ملی ۴ xxxxxx xxx، شرکت فرآیند پیروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای حسین مهری رضایی با کد ملی ۵ xxxxxx xxx، شرکت فائض با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای مرتضی چلویان با کد ملی ۲ xxxxxx xxx و شرکت پخش نینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای مجتبی چلویان با کد ملی ۷ xxxxxx xxx به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. د روزنامه خبرجنوب و روزنامه نیم نگاه جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678920
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سیداحمد میرسلیمی با کدملی ۴ xxxxxx xxx به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رییس هیئت مدیره. آقای مرتضی چلویان با کدملی ۲ xxxxxx۴ ۸۳ به نمایندگی از شرکت فائض با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسین مهری رضایی با کدملی xxx۴ xxx xxx به نمایندگی از شرکت فرآیند پیروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای وحید رحیمی خوشمکانی با کدملی ۹۱ xxxxxx ۲۳ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مجتبی چلویان با کدملی ۷ xxxxxx xxx به نمایندگی از شرکت پخش نینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضا رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضا رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093018
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی‌عامژ به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مازاد تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال شامل xxxxxx۰۰ ریال غیر نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ریالی بانام عادی می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12092487
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تغییر سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و خاتمه آن پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564238
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سیدشهباز نوراشرف الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش نینا به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل جایگزین آقای قدرت اله سنندجی برای باقیمانده دوره ماموریت انتخاب شد.
ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134351
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ آقای مرتضی چلویان بنمایندگی از طرف شرکت فائض سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد موسوی بنمایندگی از طرف شرکت فرآیند پویا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی آزیدهاگ بنمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز بسمت عضو هیئت مدیره آقای قدرت اله سنندجی بنمایندگی از طرف شرکت پخش نینا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مزعل حسنی بنمایندگی از طرف شرکت روغن نباتی شیراز همگی اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها چکها سفته ها بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042378
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۱ و ۱/۱۰/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی کاری فارس بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ آقای داریوش عظیمی سجادی به نمایندگی از طرف شرکت فائض (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد موسوی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی آزیدهاک به نمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله سنندجی به نمایندگی از طرف شرکت پخش نینا (سهامی خاص) بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مزعل حسنی به نمایندگی از طرف شرکت روغن نباتی شیراز (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور در شرکت از قبیل چکها، سفته و بروات با امضای مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۶ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۶۶ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت افزایش یافت که مبلغ افزایشی تماما بموجب نامه شماره xxx۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۶ ریال می‌باشد که به xxx/xxx/۶۶ سهم یک هزار ریالی بانام عادی تقسیم گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 954502
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۶۳۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ و ۲۵/۷/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ آقای داریوش عظیمی سجادی بنمایندگی از طرف شرکت فائض بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد موسوی بنمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی آزیدهاک بنمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله سنندجی بنمایندگی از طرف شرکت پخش نینا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مزعل حسنی بنمایندگی از طرف شرکت روغن نباتی شیراز همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند.
۲ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور در شرکت از قبیل چک ها، سفته ها و بروات با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642967
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۶۳۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ و ۲۵/۷/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ آقای داریوش عظیمی سجادی بنمایندگی از طرف شرکت فائض بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد موسوی بنمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی آزیدهاک بنمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله سنندجی بنمایندگی از طرف شرکت پخش نینا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مزعل حسنی بنمایندگی از طرف شرکت روغن نباتی شیراز همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند.

۲ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور در شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515780

آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز سهامی عام بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس و آقای مجید نیکبخت شیبانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814375
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته‌بندی شیراز سهامی عام بشماره ثبت ۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس و آقای مجید نیکبخت شیبانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392827
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۳۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۹/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی کارای فارس به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید نیکبخت شیبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقای مرتضی چلویان به نمایندگی از طرف شرکت فرایند پیروز (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجواد موسوی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش عظیمی سجادی به نمایندگی از طرف شرکت فائض به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین فلسفی به نمایندگی از طرف شرکت پخش نینا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد ارمغان به نمایندگی از طرف شرکت روغن نباتی شیراز (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ مقرر گردید حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور در شرکت از قبیل چکها، سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000900
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی شیراز (سهامی عام) ‌به شماره ثبت ۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۹/۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی کارای فارس به سمت بازرس اصلی و مجید نیکبخت‌شیبانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10877459
آگهی رسمی شرکت صنایع بسته بندی (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۳۱ دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۰۵۲۳۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۷ و ۲۶/۲/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال تماما نقدی که به xxx/xxx/۱۶ سهم یک هزار ریالی تقسیم گردیده که صددرصد آن پرداخت شده است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات