تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530093613 (فعال)
34
افراد
34
آگهی‌ها
525
شماره ثبت
1380/12/21
تاریخ تأسیس

اشخاص تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

در این بخش تمامی اشخاصی که در تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حیدر تصدیقی
حیدر تصدیقی
از 1391/4/29
جمال صانعی
جمال صانعی
از 1391/4/29
محمد فدائی
محمد فدائی
از 1391/4/29
محمدرضا سلیمی
محمدرضا سلیمی
از 1391/4/29
مهدی رهنما
مهدی رهنما
از 1391/4/29
مهدی شاکر
مهدی شاکر
از 1391/4/29
حیدر تصدیقی
حیدر تصدیقی
از 1391/12/14
ناصر ملاوردی اصفهانی
ناصر ملاوردی اصفهانی
از 1392/12/7
داریوش نادری
داریوش نادری
از 1392/12/7
سعید جعفری شورباخلو
سعید جعفری شورباخلو
از 1392/12/7
لهراسب فرامرزی
لهراسب فرامرزی
از 1392/12/7
محمدحسن صفری
محمدحسن صفری
از 1393/8/25
حسین عسکریان
حسین عسکریان
از 1390/6/21
مسعود زارعی
مسعود زارعی
از 1389/4/31
مجید نیکبخت شیبانی
مجید نیکبخت شیبانی
از 1389/4/31
مهدی اطمینان
مهدی اطمینان
از 1389/4/31
محمد نعمت للهی
محمد نعمت للهی
از 1390/2/27
محمدعلی صفائیان
محمدعلی صفائیان
از 1394/5/11
احمد رضا باقری
احمد رضا باقری
از 1394/5/11
ابراهیم کریمیان
ابراهیم کریمیان
عضو هییت مدیره از 1394/9/5
حسن باقری
حسن باقری
نایب رییس هییت مدیره از 1394/9/5
علی تمدن
علی تمدن
عضو هییت مدیره از 1394/9/5
محمد صادق خاکباز
محمد صادق خاکباز
از 1394/9/1
محمد محبی
محمد محبی
عضو هییت مدیره از 1395/8/25
محمد هادی هاشم پور
محمد هادی هاشم پور
رییس هییت مدیره از 1395/8/25
محمد رضا گنجی
محمد رضا گنجی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/8/25
عنایت اله قربانی
عنایت اله قربانی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/5/31
ابوصالح دهقانی
ابوصالح دهقانی
از 1395/5/31
علی فرخی
علی فرخی
از 1397/4/5
ابراهیم پاسیار
ابراهیم پاسیار
از 1397/4/5
غلام‌رضا شرفی
غلام‌رضا شرفی
از 1397/4/5
غلامعباس زارع
غلامعباس زارع
رییس هییت مدیره از 1397/4/6
مهدی ارغوان
مهدی ارغوان
از 1397/4/6
محمدعلی پورپاکار
محمدعلی پورپاکار
از 1398/5/8

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821397
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی پورپاکار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده حقوقی شهرداری(رئیس هیئت مدیره)، آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمدرضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم کریمیان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بجای آقای غلامرضا شرفی بعناون عضو اصلی هیئت مدیره و منشی همگی اعضاء برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیأت مدیره انتخاب شدند. ۲ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749085
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۳ - صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی , شامل ترازنامه , صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329717
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: مدیرعامل برای هرگونه اقدامی به نام شرکت وهر نوع عملیات ومعاملات مربوط به موضوع شرکت از قبیل: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی ۲ـ پیش بینی وتصویب بودجه سالانه شرکت ۳ ـ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت ۴ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۵ ـ اقامه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ابداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر وزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. ۶ ـ تنظیم صورتجلسه مالی سالانه وگزارش فعالیت هیئت مدیره وارائه آن به بازرس وحسابرس ۷ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس وبازرس ۸ ـ دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستور جلسه آنها ۹ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229775
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شماره ثبتxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173065
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان نماینده با دارا بودن کلیه وظایف و مسئولیت های مدیرعامل انتخاب گردید. ۲- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و نماینده مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا نماینده منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173067
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شهرداری آباده به نمایندگی آقای غلامعباس زارع با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم پاسیار با کدملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شرفی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای داریوش نادری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ارغوان با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130213
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان احمدرضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ابراهیم پاسیار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و داریوش نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شهرداری آباده به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و آقایان ابراهیم کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730992
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعباس زارع به نمایندگی از طرف شهرداری آباده به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای مسعود زارعی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد هادی هاشم پور به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای احمد رضا باقری به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محبی به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رییس هیئت مدیره آقای غلامعباس زارع و مدیرعامل آقای مسعود زارعی مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در صورت عدم حضور رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد هادی هاشم پور مسوولیت‌های وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد_داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل آقای مسعود زارعی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666006
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد رضا گنجی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای عنایت اله قربانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره، آقای ابوصالح دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان منشی و عضو هیات مدیره، آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مسعود زارعی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل نتخاب شدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و و بانکی با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب رییس هیات مدیره با نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666007
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مسعود زارعی، عنایت اله قربانی، ابوصالح دهقانی، محمد رضا گنجی و احمد رضا باقری به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان داریوش نادری و ابراهیم کریمیان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666008
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ - روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر جنوب و افسانه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۳ - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی متهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586389
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی کاربردتحقیق به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه متهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292979
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ و به استناد تائیدیه شماره ۹۵/xxx۴/۱/xxx۱ ۲۸/۱۰/xxx۵ فرمانداری شهرستان آباده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مسعود زارعی، محمد رضا گنجی (نماینده حقوقی شهرداری آباده)، محمد هادی هاشم پور، محمد محبی و احمد رضا باقری به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و آقایان علیرضا فرود و ابراهیم کریمیان به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293290
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ و به استناد تائیدیه شماره ۹۵/xxx۴/۱/xxx۱ ۲۸/۱۰/xxx۵ فرمانداری شهرستان آباده که در تاریخ ۱۴/۱۱/xxx۵ به اداره رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی هاشم پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا گنجی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا باقری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره و آقای محمد محبی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مسعود زارعی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و و بانکی با امضای رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در صورت عدم حضور رییس هیئت مدیره نایب رییس هیئت مدیره مسوولیت‌های وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد_داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723723
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقایان ناطر ملاوردی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سعید جعفری شورباخلو با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و قبول استعفای ایشان آقایان محمد علی صفائیان با کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد رضا باقری با کدملی xxxxxxxxx۵ با کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره تا پایان مدت هیئت مدیره جایگزین و قبول سمت نمودند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726209
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری آباده به نمایندگی آقای مهدی رهنما با کدملی xxxxxxxxx۴ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن باقری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی تمدن با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای محمدعلی صفائیان با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم کریمیان با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن صفری با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد_بود و کلیه آوراق عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726210
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شهرداری آباده به نمایندگی آقای مهدی رهنما با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی تمدن با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن باقری با کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد علی صفائیان با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم کریمیان باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمد صادق خاکباز با کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت حمل و نقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743510
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۸/۹۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ شهرداری آباده با نمایندگی آقای مهدی رهنما کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل و نقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری آباده با نمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید جعفری شورباخلو کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره، آقای لهراسب فرامرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ملاوردی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی و آقای محمد حسن صفری کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607857
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورت جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۳۰/۴/xxx۳ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ عملکرد شرکت در طی دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت (صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت) مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ ـ با تصویب مجمع مقرر گردید که تولید و فروش انواع چینی آلات بهداشتی شامل توالت ایرانی؛ توالت فرنگی، روشویی، روکابینتی، زیر سنگی و زیر دوشی، صادرات و واردات مواد اولیه و ملزومات مربوط به این صنعت و همچنین محصولات چینی بهداشتی، فعالیت به عنوان آزمایشگاه همکار، طراحی، ساخت و فروش مدل و ماشین آلات مربوط به این صنعت، ساخت سرامیک های صنعتی مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید و فروش کاشی و سرامیک شامل کاشی کف، دیوار، پرسلان و ضد اسید پس از اخذ مجوزهای لازم به ماده دو اساسنامه شرکت الحاق گردد ضمنا ثبت الحاق موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد در نتیجه ماده مذکور بدین نحو الحاق، اصلاح و تکمیل میگردد.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395260
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۷/۱۲/xxx۲، هیئت مدیره مورخه ۱۲/۱۲/xxx۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
شهرداری آباده بنمایندگی آقای مهدی رهنما کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت حمل ونقل کامیونداران بعثت بیدک سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری آباده بنمایندگی آقای داریوش نادری کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید جعفری شورباخلو کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره، آقای لهراسب فرامرزی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره، آقای ناصر ملاوردی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و منشی، آقای محمد فدائی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعاً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد بود. کلیه اوراق عادی و نامه های اداری بامضای مدیرعامل منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171705
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/xxx۲ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده به شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه های کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ صورتهای مالی سال xxx۱ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001473
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۴/۱۲/۹۱ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد: ۱ شهرداری آباده با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ با نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات مدیره، جمال صانعی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳۴ نایب رئیس هیات مدیره، محمد فدائی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی شاکر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهدی رهنما کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و منشی برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بر عهده خواهد_داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت منفردا معتبر خواهد_بود. ش xxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703899
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۹/۴/xxx۱ مدارک مصدق منضم به آن تایید شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد:
۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مورد تایید و تصویب مجمع و سازمان مذکور قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703900
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۱ و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/xxx۱ تغییرات مشروحه در شرکت فوق الذکر بعمل آمد:
۱ـ شهرداری آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره، آقای جمال صانعی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد فدایی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی رهنما کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و با عنایت به استعفای شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده آباده ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مهدی شاکر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخابی مجمع جایگزین نامبرده گردیده و بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند تا بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره مسئولیت های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۴ـ روزنامه های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554606
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/xxx۱ و هیئت‌مدیره مورخه ۳۱/۴/xxx۱ تغییرات مشروحه در شرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

۱ـ شهرداری آباده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت‌مدیره، آقای جمال صانعی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محمد فدایی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره، آقای مهدی رهنما کدملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره و با عنایت به استعفای شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران خود راننده آباده ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت‌مدیره، آقای مهدی شاکر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخابی مجمع جایگزین نامبرده گردیده و بعنوان منشی و عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند تا بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره، نایب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیت‌های وی و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آذرین حساب ثبت شده شماره xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴ـ روزنامه‌های خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11640637
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۲۹/۴/xxx۱ مدارک مصدق منضم به آن تایید شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مورد تایید و تصویب مجمع و سازمان مذکور قرار گرفته و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683164
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۶/۹۰ و مدارک ضمیمه تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

شهرداری آباده به نمایندگی آقای حیدر تصدیقی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و آقای جمال صانعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین عسکریان با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد فدائی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و منشی و آقای مهدی شاکر با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعا‌ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، در صورت عد حضور رئیس هیئت‌مدیره، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره مسئولیت‌های وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را بر عهده خواهد داشت و کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مراتب ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10701437
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی‌عام) بشماره ثبت۵۲۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ و کدپستی:۰۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۸/۴/xxx۰ تغییرات مشروحه ذیل درشرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

۱ـ موسسه حسابرسی کارای فارس شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ و کدپستی:xxxxxxxxx۳ ثبتxxx ثبت شرکتهای شیراز و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستی:xxx۹۹ـxxx۹۹ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه خبرجنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ صورتهای مالی سالxxx۹ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798102
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵
به موجب صورتجلسه هیات‎مدیره مورخه ۲۷/۲/۹۰ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‎الذکر به عمل آمد:

۱ـ آقایان: حسین عسکریان کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیات‎مدیره، جمال صانعی کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳۴ نایب رئیس هیات‎مدیره، شهرداری آباده با نمایندگی آقای محمد نعمت‎للهی کدملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ عضو هیات‎مدیره، محمد فدائی کدملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات‎مدیره و مهدی شاکر کدملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات‎مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت ماموریت هیات‎مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و با امضای رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‎مدیره نایب رئیس هیات‎مدیره مسئولیتهای وی و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‎های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693477
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسور استقلال آباده(سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۲۵ کدپستی ۷۳۹۱۷۳۵۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر بعمل آمد:

۱ـ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ رئیس هیئت‌مدیره، آقایان: حسین عسکریان کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی شاکر کد ملی xxxxxxxxx۶۳ و کدپستی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت‌مدیره و منشی، جمال صانعی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت‌مدیره، محمد فدائی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت‌مدیره و مهدی اطمینان کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب‌رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی را بر عهده خواهد داشت ضمنا کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت مجتمعا معتبر خواهد بود.

۲ـ موسسه کارای فارس ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت‌شیبانی کد ملی xxxxxxxxx۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه‌های خبر جنوب و سبحان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ صورتهای مالی سال xxx۸ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11113483
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۴/۱۱/۸۸ تغییر مشروحه ذیل در شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان معدن خاک نسوز آباده ثبت به شماره ۸۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای حسین عسکریان به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ شرکت صنایع و سرامیک تهران ثبت شده به شماره xxx۵۲ ثبت شرکتهای تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین یوسفی‌نیا به عنوان عضو هیئت‌مدیره و منشی ۴ـ شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات آباده همیار ثبت شده به شماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت شرکتهای آباده به نمایندگی آقای محمد اسعدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره ۵ـ آقای محمود منصوری به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی اطمینان خارج از هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیئت‌مدیره تعیین گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد که کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیریت عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نائب رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی خواهدبود.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282849
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
بموجب صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۸۸ تغییر مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: صورتهای مالی سال xxx۷ شرکت مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10116681
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخه ۲۰/۲/xxx۸ تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به وجود آمد: ۱ موسسه کارای فارس ثبت شده به شماره xxx به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای مجید نیکبخت شیبانی فرزند ولی اله به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ مجمع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۳ ریال ازمحل سود تقسیم نشده و صدور تعداد xxx/xxx/۴۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی را مورد تصویب قرارداد در نتیجه ماده ۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۳ ریال منقسم به تعداد xxx/xxx/۷۳ سهم یکهزارریالی با نام عادی میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال آن نقدی و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال آن غیرنقدی میباشد و صد در صد آن پرداخت گردیده است. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار خبرجنوب و اطلاعات جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956907
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۳۶۱۳
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخه ۲۰/۱۲/۸۷ و هیات‌مدیره مورخه ۲۵/۱۲/۸۷ تغییرات مشروحه ذیل شرکت فوق‌الذکر به عمل آمد:

۱ـ شهرداری آباده به نمایندگی آقای مسعود زارعی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، شرکت تعاونی مصرف کارکنان معدن خاک نسوزآباده ثبت‌شده بشماره ۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمانیدگی آقای حسین عسکریان به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، شرکت صنایع سرامیک تهران ثبت‌شده بشماره xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین یوسفی‌نیا به عنوان عضو هیات‌مدیره و منشی، شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات آباده همیار ثبت‌شده بشماره xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای محمد اسعدی به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و آقای محمود منصوری به عنوان عضو هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت‌مدیره نایب‌رئیس هیئت‌مدیره مسئولیتهای وی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی را عهده‌دار خواهدبود.

۲ آقایان: مهدی منصوری و محمدرضا سلیمی اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک آباده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات