نخل و مرکبات جهرم

شرکت نخل و مرکبات جهرم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530045549 (فعال)
8
افراد
5
آگهی‌ها
172
شماره ثبت
1372/12/16
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14300996
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل آقای مسعود پذیرائی و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای خزانه دار اقای نصراله داروئی همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117350
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب و آقای ایمان بادروح به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مسعود پذیرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای نصراله داروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد صادق شادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امراله معین جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاب علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اقای حسین حق خواه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و اقای عبدالرسول بخشی جهرمی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و ترازنامه سود و زیان مربوط به سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117355
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مسعود پذیرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره ۲ موسسه خیریه ابوالحسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی اقای سید فضل اله دستغیب به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ ایمان بادروح به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴ آقای نصراله داروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه دار ۵ آقای محمد صادق شادمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت دبیر هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 647630
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/xxx۱و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد.
۱ ـ آقای نصراله دارویی، ایمان بادروح و مسعود پذیرایی و موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب و صادق شادمند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عباس توسلی بعنوان عضو علی البدل کلاً برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای سیروس گله داری بعنوان بازرس اصلی و آقای نجات اله زارعیان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ ـ موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان بادروح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، و نصر اله دارویی و مسعود پذیرایی و حاج صادق شادمند بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای مسعود پذیرایی بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه ها و مکاتبات روزمره به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409002
آگهی تغییرات شرکت نخل و مرکبات جهرم (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۵۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۳/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمد. ۱ آقای نصراله دارویی، ایمان بادروح و مسعود پذیرایی و موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب و صادق شادمند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای عباس توسلی بعنوان عضو علی البدل کلا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیروس گله داری بعنوان بازرس اصلی و آقای نجات اله زارعیان بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ موسسه خیریه ابوالحسن به نمایندگی حاج سید فضل اله دستغیب بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان بادروح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، و نصر اله دارویی و مسعود پذیرایی و حاج صادق شادمند بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای مسعود پذیرایی بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه نامه‌ها و مکاتبات روزمره به امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک جهرم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات