روغن نباتی شیراز

شرکت روغن نباتی شیراز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530045403 ()
13
افراد
22
آگهی‌ها
98052
شماره ثبت
1333/2/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739733
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سالهای ۳۰/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425060
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس میرسلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای مهرداد سراجی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای محمد حایری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین احمدی فرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بجای یوسف عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله فرهنگ با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107974
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641894
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتي شيراز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد حایری دارای کدملی xxxxxxxxx۱ ، به نمایندگی از طرف شرکت فرآیند پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره مهرداد سراجی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ ، به نمایندگی از طرف شرکت فرآیند پیروز بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره یوسف عظیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ ، به نمایندگی از طرف صندوق ذخیره فرهنگیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و سید عباس میرسلیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ ، به نمایندگی از طرف شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره قدرت اله فرهنگ دارای کدملی xxxxxxxxx۸ ، به نمایندگی از طرف شرکت فائض بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ضمنا" امضاء چکها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603226
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتي شيراز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ صندوق ذخیره فرهنگیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت فرآیند پیروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت فائض با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537931
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتي شيراز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و افزایش سرمایه در تاریخ مذکور تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207382
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس میرسلیمی با کدملی xxxxxxxxx۷به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشتبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای مهرداد سراجی با کدملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمد حایری با کدملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای منوچهر علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای قدرت اله فرهنگ با کدملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت فائض به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767649
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520196
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۹۲تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099755
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۹۸۰۵۲ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۳/۹۲ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید شهباز نوراشرف الدین به ش.ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به جای ابوالفضل کزازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی چلویان به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و قدرت اله فرهنگ به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فائض به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ش.ملیxxxxxxxxx به نمایندگی شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سید جمشید میرسلیمی به ش.ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065722
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت۹۸۰۵۲ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۲/۹۲ سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغار میشود و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد و اولین سال مالی بعد از اصلاح این ماده استثنائا از تاریخ اول شهریور سال ۹۲ آغاز و در پایان اسفند سال ۹۲ پایان می پذیرد و ماده ۶۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062211
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۲/۹۲ و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061151
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام بشماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۲/۹۲ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند ابوالفضل کزازی به ک مxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به ش مxxxxxxxxx۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی چلویان به ک مxxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت فرآیند پیروز به ش مxxxxxxxxx۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سید جمشید میرسلیمی به ک مxxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به ش مxxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره قدرت اله فرهنگ به ک مxxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت فائض به ش مxxxxxxxxx۱۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اصغر شریفیان به ک مxxxxxxxxx بنمایندگی شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان به ش مxxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046097
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویا تهران به ک. م xxxxxxxxx۰۳ صندوق ذخیره فرهنگیان به ک. م xxxxxxxxx۶۵ شرکت فرآیند پیروز به ک. م xxxxxxxxx۵۴ شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به ک. م xxxxxxxxx۷۹ و شرکت فائض به ک. م xxxxxxxxx۱۶. ۸ پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616734
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت گسترش تحقیقات و فنآوری بنیان کشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی سید جمشید میرسلیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747160
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۲/۹۱ شرکت گسترش تحقیقات و فن آوری بنیان کشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی سید جمشید میرسلیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612742
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425965
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۱ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۵/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262724
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۰ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۵/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961346
آگهی تغییرات شرکت روغن‌نباتی شیراز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ شرکت توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی ابوالفضل کزازی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فرآیند پیروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مرتضی چلویان به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید جارودی به ش ملی xxxxxxxxxxxx و فرهاد ارمغان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و عباس حاجی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. امضاء چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982143
آگهی تغییر پلاک شرکت روغن‌نباتی شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
به موجب نامه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ به شماره و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۷۵ به پ ۶۵ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887203
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی شیراز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۵۴۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابداران رسمی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات