سیمان لارستان

شرکت سیمان لارستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530042814 (فعال)
5
افراد
20
آگهی‌ها
155
شماره ثبت
1369/10/20
تاریخ تأسیس

اشخاص سیمان لارستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سیمان لارستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14750034
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه مورخ ۲۹ اسفند xxx۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت ، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس و حسابرس مستقل علی البدل شرکت ، برای مدت یک سال مالی انتخاب شد . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257231
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به شماره ثبت xxx۲۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای ابراهیم محمدزاده با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به شماره ثبت xxx۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مهدی رحمانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بتن شن(با مسئولیت محدود)با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به شماره ثبت xxx۷۴ و آقای شاهرخ زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. ۲- اختیارات هیات مدیره با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه ،اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صــــاحبان سهام، کلیه ادارات دولتـــی وغیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضــائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ۳ -دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175979
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بتون شن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت کشت وصنعت اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای حسن رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای شاهرخ زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863666
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ باستناد نامه شماره xxx۴۳ , xxx مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی لارستان به آدرس استان فارس شهرستان لارستان بخش مرکزی شهر لار - قلات خانی - کوچه (گل رز) - کوچه (اداره امور عشایر) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579479
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و صورتهای سود وزیان مورخ ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228152
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا میرسپاسی عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن رستمی عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای شاهرخ زنگنه عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد حسن راستی لاری عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت سیمان کارون (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به شماره ثبت xxx۸۱ با نمایندگی آقای علیرضا علاقبندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ج با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه‌های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. س حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158048
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن راستی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سیمان کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای حسن رستمی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای شاهرخ زنگنه باکدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا میر سپاسی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717317
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم شماره xxx۳ ۹۴ مورخ xxx۴/۱۲/۴ صادره توسط شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) جناب آقای شاهرخ زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده حقیقی آن شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره، بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب شد. به موجب حکم شماره xxx۴ ۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۴ صادره از شرکت بتون شن (بامسئولیت محدود) جناب آقای حسن رستمی را با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده حقیقی آن شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شد ب سایر اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره کماکان به شرح ذیل می‌باشند: آقای علیرضا علاقبندیان بموجب حکم شماره xxx۶ ۹۳ مورخ xxx۳/۴/۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان کارون (سهامی عام) با کدملی xxxxxxxxx۹۶ آقای علیرضا میرسپاسی بموجب نامه شماره xxx۴ ۹۳ مورخ xxx۳/۴/۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) با کدملی xxxxxxxxx۰۰ آقای محمد حسن راستی لاری عضو هیئت مدیره بموجب صورتجلسه مورخ xxx۳/۴/۱۷ مجمع عمومی عادی سالانه با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای علیرضا علاقبندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا میرسپاسی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. د حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503728
آگهی تغییرات شرکت سيمان لارستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب، اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586062
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۳ هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۳ شرکت فوق:
۱ـ ترازنامه سال xxx۲ مربوط به صورتهای سود و زیان شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی شاهدان را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
۴ـ آقایان علیرضا علاقبندیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
محمد رضا برخوردار کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
علیرضا میر سپاسی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حسین عبدی و محمد حسن راستی لاری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در همه حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات مربوط به نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق دستمزد کلیه کارکنان شرکت طبق آئین نامه های مصوب و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در زیر مجموعه ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282182
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۵/۹/۹۲ شرکت فوق:
۱ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه صورت مالی حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت در سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفته است.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225097
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۸/۹۲ شرکت فوق:
آقایان علیرضا علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردارکاشانی به سمت نائب رئیس و علیرضا سپاسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین عبدی و محمدحسن راستی لاری به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036772
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت صورت گرفته که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و محلی خبرجنوب آگهی می‌گردد. ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و منطبق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهران می‌باشد به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و نیز کلیه صفحات اساسنامه جدید، هیئت رئیسه مجمع تأیید و امضاء گردید. ش xxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023743
آگهی تغییرات رسمی شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت فوق، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور آن شرکت با امضا مدیرعامل آقای علیرضا میرسپاسی و رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی علاقبندیان متفقا همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضا یک یا دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره به نامهای آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا علاقبندیان و محمدحسن راستی لاری اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679087
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستانسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/xxx۱ و هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/xxx۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور و خبر جنوب و اطلاعات آگهی می گردد:
۱ـ ترازنامه مالی سال xxx۰ مطرح و به تصویب رسید.
۲ـ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا برخوردارکاشانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا میرسپاسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا علاقبندیان و محمدحسن راستی لاری به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299104
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۳/xxx۱ و هیئت‌مدیره مورخه ۱۰/۴/xxx۱ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبر جنوب و اطلاعات آگهی می‌گردد:

۱ـ ترازنامه مالی سال xxx۰ مطرح و به تصویب رسید.

۲ـ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا برخوردارکاشانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا میرسپاسی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا علاقبندیان و محمدحسن راستی‌لاری به عنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578201
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۵/۱۱/xxx۰ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی کشور و خبرجنوب و اطلاعات جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ـ آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی و محمدرضا علاقبندیان به ترتیب به جای آقایان محمدحسین پارسایی و رجبعلی شایانفر به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.
۲ـ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردار کاشانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196623
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۱/xxx۰ شرکت فوق تغییرات ذیل انجام که جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی کشور و خبرجنوب و اطلاعات جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ آقایان محمدرضا برخوردارکاشانی و محمدرضا علاقبندیان به ترتیب به جای آقایان محمدحسین پارسایی و رجبعلی شایانفر به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ۲ آقایان محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا برخوردار کاشانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886578
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۰ شرکت فوق:

۱ـ تراز مالی سال xxx۹ مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی‌آرانی به سمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10610445
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۳/۸۹ شرکت فوق:

۱ـ تراز مالی xxx۸ مطرح و به تصویب رسید.

۱ـ آقایان محمدتقی علاقبندیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدحسین پارسایی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا میرسپاسی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رجبعلی شایان‌فر و محمدحسن راستی‌لاری بسمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود.

۳ـ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی‌آرانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک لارستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات