سیمان آباده

شرکت سیمان آباده (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10530040715 ()
14
افراد
26
آگهی‌ها
172998
شماره ثبت
1364/5/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14796909
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۷ به تصویب رسید. آقای کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کیوان سلیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علیرضا رمضانیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا حسین بابائی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر (حسابدران رسمی) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796915
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی و رئیس هیات مدیره آقای پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره. آقای کیوان سلیمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره آقای مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره تعیین گردیدند. حدود و اختیارات مدیرعامل که برابر ماده ۳۱ اساسنامه شرکت تعیین گردیده. مدیرعامل نماینده قانونی شرکت بوده و می تواند در امور ذیل مداخله نماید. ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجامع عمومی. ۲- امور اداری شرکت از هر قبیل. ۳- امضای کلیه مکاتبات اداری شرکت. ۴- نمایندگی شرکت در نزد اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و ملی. ۵- انجام تشریفات قانونی. ۶- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی شرکت. ۷- تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیات مدیره و مجمع. ۸- انتخاب و انتصاب کلیه کارکنان و کارمندان متخصص و مامورین شرکت تعیین شغل و وظایف شرایط کار، دستمزد و حقوق، انعام و اضافه کاری، مرخصی و پایان خدمت ترفیع و تنبیه یا استعفاء و اخراج آنان، تدوین واجرای آئین نامه اداری و آئین نامه استخدامی برای کارکنان شرکت. ۹- مداخله در مرافعات چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت و هیأتهای تشخیص و غیره. ۱۰- انتخاب وکیل یا وکلا دادن اختیارات لازمه به نامیرده و یا نامبردگان و عزل آنان قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش و غیره. ۱۱- ادای دیون و وصول مطالبات. ۱۲- دادن گزارشهای مربوطه به عملکرد شرکت بصورت ماهانه به هیات مدیره. بند چهارم از دستور جلسه: مدت تصدی مدیریت عامل مقرر گردید تصدی کلیه اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل وفق تصمیم مجمع عمومی برای مدت ۲ (دو) سال باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هرگونه اوراق مالی و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، و واریز و برداشت و افتتاح و انسداد حساب در نزد بانکها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت منفرداً با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرداً رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14796919
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای آرمان ساعی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی اعضای هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201101
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا رمضانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیات مدیره بجای آقای سید جواد شریفیان xxxxxxxxx۳ برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027066
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی مواد معدنی اعم از خام یا فرآورده شده از جمله آزمایش هرگونه خاک ، شن ، ماسه ، رس ، آهک ، انواع سنگ از جمله سنگ شیل ، سنگ آهن ، سنگ سیلیس ، سنگ گچ و انواع آجرها و سرامیکها و بتون و فرآورده ای بتونی و ساختمانی و بطور کلی هرگونه مواد اولیه معدنی و غیره با همکاری کلیه ارگانها ،سازمانها ادارات و دوایر دولتی و یا خصوصی و یا شرکتهای تولیدی تجاری و مشارکت با شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با حق فروش و ارائه کلیه خدمات مذکور به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: پس از تصویب سود در مجمع ، هیات مدیره مکلف است قسمتی از سود را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ تصویب مجمع مزبور در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود ، آگهی و صاحبان سهام را برای اخذ آن دعوت کنند به سود مزبور بهره تعلق نخواهد گرفت. ماده ۵۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اساسنامه شرکت مشتمل بر ۴ فصل و ۵۵ ماده و ۶۲ بند می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972051
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713830
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدجواد شریفیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا رمضانیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا حسین بابائی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713852
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره. پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و دبیر هیات مدیره. سیدجواد شریفیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره. مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هرگونه اوراق مالی و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، و واریز و برداشت و افتتاح و انسداد حساب در نزد بانکها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای منفردا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641867
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت xxxxxxxxx۱ اعلام گردید و نشانی شرکت تهران آرژانتین میدان آرژانتین خیابان بیست و یکم پلاک ۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330938
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خدمات مالی آگاه نگر دارای شماره ثبت xxx۱۱ وشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت دارای شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تا تشکیل مجمع عمومی عادی (سالانه) بعدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330943
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضاء مجاز شرکت: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و هرگونه اوراق مالی و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته بروات و واریز و برداشت و افتتاح و انسداد حساب در نزد بانکها و همچنین کلیه عقود و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری شرکت منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای منفردا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189584
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی. آقای پیوند زین العابدینی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومدیر عامل و عضو اصلی. آقای سید جواد شریفیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. آقای مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699261
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ مهر xxx۳ به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی آگاه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649832
آگهی تغییرات شرکت سيمان آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیوند زین العابدینی ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533299
آگهی تغییرات شرکت سيمان آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یارئیس یا یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اسناد تعهدآورشرکت با امضای مشترک دو نفر از آقایان کامران امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳، پیوند زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، بهرام امین به شماره ملی xxxxxxxxx۹، آرمان ساعی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462160
آگهی تغییرات شرکت سيمان آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران امین دارای شمارة ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید جواد شریفیان دارای شمارة ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام امین دارای شمارة ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیوند زین العابدینی دارای شمارة ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرمان ساعی دارای شمارة ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462166
آگهی تغییرات شرکت سيمان آباده شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۹۳ تصویب شد آقای کامران امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید جواد شریفیان دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهرام امین دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای پوند زین العابدینی داراه شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آرمان ساعی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا اصلی و خانم گلاره هاشمی نژاد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید صدری دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492800
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133508
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی برای یکسال سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای بهرام امین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای کامران امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای پیوند زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدصادق فرشاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آرمان ساعی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و گلاره هاشمی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجید صدری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133551
آگهی تغییرات شرکت سیمان آباده سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کامران امین بشماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و محمدصادق فرشاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نائب رئیس هیئت مدیره و بهرام امین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و مکاتبات عادی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467162

آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی عام
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779063
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110815
آگهی اصلاحی شرکت سیمان آباد سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
پیرو آگهی شماره xxx۸۵/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ و xxx۲/ت۳۲ مورخ ۱۸/۳/۸۹ در سطر ششم آگهی مذکور سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تعداد xxx/xxx/۵ سهم آن ممتاز و تعداد xxx/xxx/۳ سهم آن با نام عادی تماماً پرداخت شده می‌باشد ضمناً نام عضو هیئت‌مدیره آرمان ساعی صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157654
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۲۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۷/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: کامران امین به ش ملی xxxxxxxxx۳ و محمدصادق فرشاد به ش ملی xxxxxxxxx و بهرام امین به ش ملی xxxxxxxxx۹ و پیوند زین‌العابدینی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و آرمان مشاعی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و گلاره هاشمی‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۴ و مجید صدری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ کامران امین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدصادق فرشاد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و هرگونه اوراق مالی‌ـ تجاری بانکی‌ـ افتتاح حساب و انسداد حساب در نزد بانکها و کلیه عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل حق امضاء با رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه به ایشان تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185051
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آریا روش بسمت بازرس اصلی و حبیب جامعی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807511
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آباده (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۷۲۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۰۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۳/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۲/۸۹ واصل گردید: مرکز اصلی شرکت به تهران، میدان آرژانتین، خ۲۱، پ۷، کدپستی:xxx۱۱ـxxx۳۹ منتقل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ضمناً تعدادxxx/xxx/۵ سهم از سهام عادی شرکت به سهام ممتاز تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغxxx/xxx/xxx/۸۸ ریال منقسم بهxxx/xxx/۸ سهمxxx/۱۰ریالی بی‌نام که تعدادxxx/xxx/۵ سهم آن ممتاز و تعدادxxx/xxx/۳ سهم آن با نام عادی تماماً پرداخت شده میباشد و ماده۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و مواد۴۸ و۵۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات