تولید و صادرات ریشمک

شرکت تولید و صادرات ریشمک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530010540 (فعال)
6
افراد
36
آگهی‌ها
40038
شماره ثبت
1348/10/11
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید و صادرات ریشمک

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید و صادرات ریشمک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14601345
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی اصغر ملایی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۸ انتخاب گردیدند . - دارندگان حق امضا : تمامی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، قراردادها ، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553506
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۳۸ , xxx ۱۵/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : انتخاب بازرس : موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۸ انتخاب گردید . صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232977
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/xxx۷ ونامه شماره xxx/xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۵/۹۷ صادره از مدیریت نظارت بر ابزار اولیه ونامه شماره xxx۱۷,xxx مورخ ۲۳/۰۵/۹۷ صادره زا سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxسهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و از محل اندوخته طرح و توسعه به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ـ ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194466
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد حسین ستایش با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر رضائیان زاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبد الرسول ترکمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مهران رضوانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پردیس به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره ( تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۸) انتخاب گردیدند ـ تمامی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قرارداد ها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضایء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028719
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۶۶ , xxx - ۲۱/۱۲/۹۶ و مجوز شماره xxx۲۱ , xxx - ۱۵/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی آقای مجتبی تقی پور و شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای حمید یوسفی و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای محمد باغستانی و شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای علیرضا مستقل و شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای محسن نامداری برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/xxx۷ انتخاب گردید - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ تصویب گردید - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615589
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسین ستایش با کد ملی xxxxxxxxx۵ به موجب نامه شماره xxx۸۰ مورخ xxx۶/۵/۱ به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق به سمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای دکتر سید حسام شمس عالم که از هیئت مدیره خارج شده‌اند. آقای علی اکبر رضائیان زاده با کد ملی xxxxxxxxx۳ به موجب نامه شماره xxx۳۳ ۱ ۹۵ مورخ xxx۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق به سمت نائب الرئیس هیئت مدیره. آقای عبد الرسول ترکمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به موجب نامه شماره xxx۵۱/ ص مورخ xxx۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مهران رضوانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به موجب نامه شماره ۹۵/xxx۲ مورخ xxx۵/۱/۲۲ به عنوان نماینده شرکت مدبر کشت توس به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به موجب نامه شماره ۲۰ مورخ xxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا به سمت عضو هیئت مدیره. همگی برای مدت باقیمانده ماموریت ایشان (تا تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۶) انتخاب شدند ۲ تمامی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قرارداد‌ها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضایء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490233
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب گردید. صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و همچنین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141413
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. - اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام وشماره ثبت شرکت: شرکت تولید وصادرات ریشمک بشماره ثبت xxx۳۸ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیت‌های آن: ایجاد , تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی وصنعتی , بازرگانی وخدماتی مرتبط با فرآورده‌های گیاهی , غذایی وداروئی ونیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی , بازرگانی ونیز خرید وفروش کالا وسهام در داخل وخارج از کشور ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت وکدپستی: فارس شیراز کیلومتر ۳ بلوار امیر کبیر کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده سرمایه: xxxxxxxxxxxx ریال که تماما پرداخت شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس واعضای هئیت مدیره ومدیرعامل شرکت: شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی سید حسام شمس عالم فرزند سید حبیب بشماره شناسنامه ۱۷ وکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هئیت مدیره (عضوغیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی عبدالرسول ترکمانی فرزندحسین بشماره شناسنامه xxx۰ وکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هئیت مدیره ومدیرعامل (عضو موظف) و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علی اکبر رضائیان زاده فرزند لطف اله بشماره شناسنامه xxx وکدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی علی غلامی فرزند محمد بشماره شناسنامه xxx۷۹ وکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت مدبر گشت توس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۰ وکدملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی مهران رضوانی فرزند محمد بشماره شناسنامه xxx۸ کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو غیر موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی , صاحبان سهام می‌تواند شخصا , یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی , صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود , تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود وتشکیل اندوخته به جز اندوخته قانونی جز اختیارات هئیت مدیره بوده وهرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد , تصفیه امورآن با متابعت از قوانی ومقررات مربوط بعمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی‌های جاری شرکت xxxxxxxxx۱۱ ریال وجمع بدهی‌های غیر جاری xxxxxxxxx۳۰ ریال وتعهدات سرمایه‌ای شرکت بابت قرارداد طراحی ونظارت کارخانه وقرارداد محوطه سازی جمعا xxxxxxxxx۷ ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127884
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. - اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام وشماره ثبت شرکت: شرکت تولید وصادرات ریشمک بشماره ثبت xxx۳۸ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیت‌های آن: ایجاد , تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی وصنعتی , بازرگانی وخدماتی مرتبط با فرآورده‌های گیاهی , غذایی وداروئی ونیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی , بازرگانی ونیز خرید وفروش کالا وسهام در داخل وخارج از کشور ۳) مرکز اصلی ونشانی شعب شرکت وکدپستی: فارس شیراز کیلومتر ۳ بلوار امیر کبیر کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴) مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده سرمایه: xxxxxxxxxxxx ریال که تماما پرداخت شده_است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس واعضای هئیت مدیره ومدیرعامل شرکت: شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی سید حسام شمس عالم فرزند سید حبیب بشماره شناسنامه ۱۷ وکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هئیت مدیره (عضوغیر موظف) و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی عبدالرسول ترکمانی فرزندحسین بشماره شناسنامه xxx۰ وکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هئیت مدیره ومدیرعامل (عضو موظف) و شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی علی اکبر رضائیان زاده فرزند لطف اله بشماره شناسنامه xxx وکدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بنمایندگی علی غلامی فرزند محمد بشماره شناسنامه xxx۷۹ وکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو موظف) وشرکت مدبر گشت توس (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷۰ وکدملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی مهران رضوانی فرزند محمد بشماره شناسنامه xxx۸ کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هئیت مدیره (عضو غیر موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی , صاحبان سهام می‌تواند شخصا , یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی , صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود , تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود وتشکیل اندوخته به جز اندوخته قانونی جز اختیارات هئیت مدیره بوده وهرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد , تصفیه امورآن با متابعت از قوانی ومقررات مربوط بعمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی‌های جاری شرکت xxxxxxxxx۱۱ ریال وجمع بدهی‌های غیر جاری xxxxxxxxx۳۰ ریال وتعهدات سرمایه‌ای شرکت بابت قرارداد طراحی ونظارت کارخانه وقرارداد محوطه سازی جمعا xxxxxxxxx۷ ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817613
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحسام شمس عالم با کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب نامه شماره xxx۹۹ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر رضاییان زاده با کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب نامه شماره xxx۳۳ ۱ ۹۵ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبد الرسول ترکمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب نامه شماره xxx۵۱/ ص مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مهران رضوانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب نامه شماره ۹۵/xxx۲ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مدبر کشت توس (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیر و آقای علی غلامی با کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب نامه شماره ۲۰ مورخ xxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: تمامی اسناد تعهداور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها، اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبرومکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769164
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی مجتبی تقی پور وشرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی محمد باغستانی و شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی مدرسی نیا یزدی وشرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی حامد طبسی وشرکت مدبر کشت توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی امین غزالی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردید صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ تصویب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483079
آگهی تغییرات شرکت توليد و صادرات ريشمك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با ادغام شرکت کارخانجات تولید و توسعه صادرات شیرین بیان زرقان ( سهامی خاص) در شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) موافقت به عمل آمده مقرر شد به استناد بند۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وماده xxx برنامه پنجم توسعه وهمچنین آیین نامه اجرای بند ز ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات و حقوق صاحبان سهام شرکت تولید و توسعه صادرات شیرین بیان زرقان ( سهامی خاص) به عنوان ادغام شونده، به قیمت دفتری به دفاتر شرکت تولید و صادرات ریشمک(سهامی خاص) منتقل گردد و شرکت تولیدوصادرات ریشمک (سهامی خاص) با قبول خالص دارایی های شرکت زرقان، سرمایه خود را افزایش داده و به صاحبان سهام شرکت زرقان به جای سهام قبلی به تناسب افزایش سرمایه ایجاد شده، سهام شرکت ریشمک دادهمی شود بدین ترتیب سرمایه شرکت پس از تجمیع مبلغ xxxxxxxxxxxx ریالمی شود. ـ ماده ۶ اساسنامه ( سرمایه و سهام ریشمک) به شرح زیر اصلاحمی گردد. سرمایه شرکت مبلغ یکصد و چهارده میلیارد و نهصد و بیست و هشت میلیون ودویست وچهارده هزار ریال (xxxxxxxxxxxxریال) نقدی است که به یکصد و چهارده میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار و دویست وچهارده سهم(xxxxxxxxxسهم)با نام عادی هر یک به ارزش یک هزار ریال تقسیم شده و صد درصد آن پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455333
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بانمایندگی آقای مجتبی تقی پور و شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای حامد تاجمیر ریاحی وشرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بانمایندگی آقای محمد باغستانی تا تاریخ ۱۵/۰۶/xxx۶انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455341
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به موجب نامه شماره xxx۶۰ مورخ xxx۴/۶/۱۶ به عنوان نماینده شرکت ایران وشرق (سهامی خاص) به سمت رییس هیئت مدیره. آقای علی اکبررضاییان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به موجب نامه شماره xxx۳۱ ـ ۱ ـ ۹۴ مورخ xxx۴/۶/۱۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ ایران وشرق (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای عبدالرسول ترکمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به موجب نامه شمارهxxx۰۴/ص مورخ xxx۴/۶/۱۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351900
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بنا به تفویض اختیار جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ نودونه میلیارد ونهصدوبیست وهشت میلیون ودویست وچهارده هزارریال از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران وصدور سهام جدید افزایش یافت وماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نودونه میلیارد ونهصدوبیست وهشت میلیون ودویست وچهارده هزارریال کلا نقدی منقسم به نودونه میلیون ونهصد وبیست وهشت هزارودویست وچهارده سهم یکهزار ریالی بانام عادی می باشد که کلا پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535490
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۲۵انتقالی و شناسه‌ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد بخشنامه شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت شرکت مذکور از ۲۵انتقالی به xxx۳۸ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224331
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ مـوسسه حسابــرسی مفیدراهبر بـه عنوان بــازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248813
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۰۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده های ۱۲ و ۱۹ و ۳۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571313
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به استناد بخشنامه شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/۹۳ اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت شرکت مذکور از ۲۵ انتقالی به xxx۳۸ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493633
آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر بسمت بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شیراز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155059
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۲ و ۶/۵/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ سی و سه میلیارد و ششصد میلیون ریال بمبلغ شصت میلیارد ریال منقسم به شصت میلیون سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی از صدور سهام جدید و مطالبات حال شده افزایش یافت که پس از پرداخت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی می باشد که تمام نقدی و پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123057
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ انتقالی شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲ و ۲/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید حسام شمس عالم بنمایندگی از شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر رضائیان زاده بنمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرسول ترکمانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکت های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009481
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب گردید ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570034
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای اصغر طهوری بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900574
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای اصغر طهوری بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646433
آگهی اصلاحی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
پیرو آگهی شماره xxx۹ مورخ ۱۳/۲/۹۰ در سطر اول تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ۲۳/۱۱/۸۹ صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455959
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳ و ۴/۳/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسام شمس عالم به نمایندگی از شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی مروج پور به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرسول ترکمانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک , سفته , و قراردادها اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11617196
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ۳ و ۴/۳/۹۰شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدحسام شمس عالم به نمایندگی از شرکت ایران و شرق(سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی مروج‌پور به نمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق(سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرسول ترکمانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

۲ ـ حق امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک, سفته, و قراردادها اسناد مالی و بانکی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320231
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید: ۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای اصغر طهوری بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750461
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای سید حسام شمس عالم بنمایندگی از شرکت ایران و شرق بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مروج پور بنمایندگی از شرکت لیزینگ ایران و شرق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول ترکمانی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادها و اسناد مالی و بانکی و غیره به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127181
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ آقای سیدحسام شمس عالم بنمایندگی از طرف شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شیخ زین‌الدین بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی مروج پور بنمایندگی از طرف شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالرسول ترکمانی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای بقیه مدت مأموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای تمامی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و قراردادها و اسناد مالی و بانکی و غیره باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059392
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص بشماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۰۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای اصغر طهوری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566506
آگهی اصلاحی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
پیرو آگهی شماره xxx۵۴ مورخ ۳۱/۵/۸۸ در بند دو سطر آخر حق امضا کلیه مکاتبات اداری بامضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100017
آگهی اصلاحی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
پیرو آگهی شماره xxx۵۲ مورخ ۲۹/۹/۸۸ در بند یک سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال از محل مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید صحیح می‌باشد. مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921949
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵ انتقالی شیراز دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۸ و ۵/۹/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید

ماده ۶ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال تماما نقدی است که به xxxxxx۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است که صد در صد آن پرداخت شده است

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114894
آگهی رسمی شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۵ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ - ترازنامه حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید. ۲ - موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. ۳ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات