پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530010025 (فعال)
6
افراد
41
آگهی‌ها
40190
شماره ثبت
1344/1/11
تاریخ تأسیس

اشخاص پتروشیمی شیراز

در این بخش تمامی اشخاصی که در پتروشیمی شیراز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14837603
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره عطف به ماده ۳۳ اساسنامه آقای افشار بازیار را بعنوان رئیس هیأت مدیره تا پایان دوره مأموریت هیأت مدیره فعلی تعیین نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731071
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب مجمع رسید . و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره ثبت xxx۵۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ به مدت یک سال انتخاب نمود و روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14578099
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرحیم قنبریان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ، بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14578109
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت‌های اعضای جدید هیأت مدیره را به شرح زیر برای مدت دو سال از تاریخ مجمع عمومی تعیین نمود : آقای ابوالقاسم فارسی به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان ، بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای خسرو رحمتی به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان ، بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای شهرام حیدری به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ، بعنوان عضو هیأت مدیره آقای هوشنگ ایزدی به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد ، بعنوان عضو هیأت مدیره طبق مفاد صورتجلسه شماره xxx هیأت مدیره شرکت پتروشیمی ( سهامی عام ) در راستای مفاد ماده ( ۳۳ ) اساسنامه شرکت ، آقای محمدحسن عطار به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان دبیر هیأت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردید . ضمنا با توجه به مفاد ماده ( ۴۲ ) اساسنامه شرکت ، هیأت مدیره آقای عبدالرحیم قنبریان به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ را بعنوان مدیرعامل تا پایان ماموریت هیات مدیره انتخاب نمودند هیأت مدیره مطابق ماده ( ۴۴ ) اساسنامه شرکت مقرر نمود کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل دو عضو هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است . تبصره : کلیه اسناد مالی و اوراق تعهد آور شرکت ، بروات ، سفته‌ها ، چک‌ها و سایر اوراق تجاری تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو متفقا با مهر شرکت به شرح ذیل انجام گردد . ( بدون انقطاع چکها به استثناء چکهای مربوط به خوراک ، حقوق پرسنل و انتقالات وجوه بین بانکی شرکت ) گروه یک ( ۱ ) ۱ - آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل گروه دو ( ۲ ) ۱ - آقای محمد حلاج مدیرمالی ۲ - آقای محمدسلیمی رئیس حسابداری مالی اختیاراتی به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14126561
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. ب) مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ به مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. و اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ۲ ـ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ۳ـ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ۴ ـ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ۵ ـ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099909
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو رحمتی عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بجای آقای یوسف مسافر انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040775
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیات مدیره و متفقا با مهر شرکت معتبر است. تبصره: چک‌ها تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاءیک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو با مهر شرکت به شرح ذیل انجام گردد: گروه یک (۱) ۱ آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل گروه دو (۲) ۱ آقای محمد حلاج مدیر مالی ۲ آقای محمد سلیمی رئیس حسابداری مالی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917769
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید کیلومتر ۶ جاده پل خان سد درودزن کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638814
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عصاری آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نمایند شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به جای آقای غلامحسین نجابت و به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب شد. آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به جای آقای اسفندیار صدیق به سمت عضوهیئت مدیره منصوب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404746
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار صدیق بجای آقای احمد مهجوری به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404314
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحیم قنبریان به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ را بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب شدند. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی. تهیه و ارائه پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ساختارسازمانی، تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کلیه مأموران وکارکنان شرکت و پاداش و ترفیع و تنبیه و بازنشستگی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بارعایت مقررات آئین نامه معاملات. بجز واگذاری و یا فروش اموال غیرمنقول. پیشنهاد اخذ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی بارعایت مقررات اساسنامه. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت، دفاع ازشرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک ازمراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدوربرگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی ازجرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. هیئت مدیره مطابق ماده (۴۴) اساسنامه شرکت مقرر نمود کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. تبصره: چک‌های تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک و یک نفر از گروه دو متفقا با مهر شرکت به شرح ذیل انجام گردد. گروه یک (۱) آقای عبدالرحیم قنبریان مدیرعامل گروه دو (۲) آقای محمدرضا مختاری مدیرمالی آقای محمد سلیمی رئیس حسابداری ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056427
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای غلامحسین نجابت به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای هوشنگ ایزدی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصاد، بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای احمد مهجوری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره - آقای یوسف مسافر به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، عضو هیات مدیره - آقای رضا فرزادی به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضامختاری به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان دبیرهیأت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردید. آقای کیانوش کاظمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب نمودند. برمبنای بخشنامه صادره از گروه نفت و گاز پارسیان (سهامدار عمده) حقوق مدیر عامل محاسبه و پرداخت شود. براساس مفاد ماده (xxx) اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و صدرماده (۳۷) اساسنامه شرکت و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه بخشی از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. چک‌های تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک (آقایان کیانوش کاظمی و محمد مهدی فهام) و یک نفر از گروه دو (آقایان محمدرضا مختاری و محمد سلیمی) متفقا با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860499
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر مورد تصویب قرار گرفت. بدین ترتیب ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره ۱ مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره براساس اولویت اقدام نماید. تبصره ۲ حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مرتبط باشد.» ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860529
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ به مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777471
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ ایزدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، به جای آقای یوسف مسافر به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463419
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ دارندگان حق امضا بشرح ذیل اصلاح گردید: حق امضاء کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور و کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است. چکهای تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه یک (آقایان کیانوش کاظمی و محمدمهدی فهام)و یک نفر از گروه دو (آقایان محمدرضا مختاری و محمد سلیمی) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413071
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای غلامحسین نجابت به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، بعنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد، بعنوان نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین آقایی تبریزی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای امیر حسین کریمی کاشانی به نمایندگی ازشرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای یوسف مسافر به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای بهرام کلانتری به نمایندگی ازشرکت بازرکانی ناوک آسیاکیش، بعنوان عضو هیات مدیره ـ آقای رضا فرزادی به نمایندگی ازشرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان، بعنوان عضو هیات مدیره آقای کیانوش کاظمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردید. ۲ ـ بخشی از اختیارات هیات مدیره طبق اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی واوراق تعهدآور وکلیه چکها وبروات وسفته ها وسایر اوراق تجاری باامضا مدیرعامل ویک عضوهیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با دو عضوهیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318297
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۱۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.۲ـ موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافیت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ -ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300969
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۱۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند ـ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش ( سهامی خاص) به شماره xxx۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین به شماره ثبتxxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۹۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166695
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۰۱۹۰ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ بانضمام مجوز شماره xxxxxx، xxx مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار ومجوز شماره xxx۴۰/۴۱ مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxxxxx۸ از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران ومبلغ xxxxxxxxx۶۲ از محل آورده نقدی وصدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ نقدی باستناد گواهی های شماره xxx/xxx۰/۵۴ مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ وشماره ۱۸/xxx۰/۵۴ مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی به نام شرکت واریز وماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال کلا نقدی منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم هزارریالی بانام عادی می باشد که کلا پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762074
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای غلامحسین نجابت به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان به سمت رئیس هیأت مدیره،آقای حمیدرضا آصفی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصادبه سمت نایب رئیس هیأت مدیره،آقای محمدرضامیراحمدی به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی پردیس و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به نمایندگی خدمات مدیریت هامون سپاهان و آقای رضافرزادی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان وحسین آقایی تبریزی به نمایندگی ازشرکت بازرگانی ناوک آسیاکیش و آقای یوسف مسافربه نمایندگی ازشرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به سمت اعضاهیأت مدیره برای باقیمانده ماموریت اعضاهیأت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721123
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حمیدرضاآصفی به جای آقای علی اصغریامی به نمایندگی ازشرکت مدبران اقتصادبه سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت اعضاهیئت مدیره انتخاب شدند، درسمت بقیه مدیران ودارندگان حق امضاتغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680297
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محمدرضا عباس زاده به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، آقای علی اصغریامی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد، آقای محمدرضا میراحمدی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس، آقای امیرحسین کریمی کاشانی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان، آقای حسین آقایی تبریزی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیاکیش و آقای یوسف مسافر به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، آقای رضا فرزادی به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان برای مدت باقیمانده ماموریت اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597084
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز سهامی عام شماره ثبت ۲۴ انتقالی شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد بخشنامه شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۴/۹۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکت های دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، شماره ثبت شرکت مذکور در تاریخ ۲۱/۵/۹۳ از ۲۴ انتقالی به xxx۹۰ تغییر یافت.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597085
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شیراز شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۰۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342601
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ آقای حسین آقایی تبریزی به جای آقای محمدحسن رازقیان به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردید.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1248733
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۳/۸/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمدرضا عباس زاده به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اصغر یامی به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد به سمت نایب رئیس هیات مدیره, آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس و آقای امیرحسین کریمی کاشانی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان و آقای محمدعلی زردبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان و آقای یوسف مسافر به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و آقای محمدحسن رازقیان به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش به سمت اعضا هیات مدیره و آقای کیانوش کاظمی (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ بخشی از اختیارات هیات مدیره در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ حق امضا کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور و کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. چک های تا سقف پانزده میلیارد ریال با امضا یک نفر از گروه یک (کیانوش کاظمی و سلیمان حیدری) و یک نفر از گروه دو (آقایان جواد غریب و محمدرضا مختاری) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113581
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴ انتقالی شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)، شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)، شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)، شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923662
آگهی رسمی شرکت پترو شیمی شیراز (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علی ناهید به جای آقای جلیل ابراهیم پور به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب، در سمت بقیه مدیران و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712392
آگهی رسمی شرکت پترو شیمی شیراز (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/xxx۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علی ناهید به جای آقای جلیل ابراهیم‌پور به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب، در سمت بقیه مدیران و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629459
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت۲۴ انتقالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید
۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خبرجنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10643442
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت۲۴ انتقالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۱/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید

۲ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755334
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۰ انتخاب گردیدند.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156757
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای جلیل ابراهیم پور به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای رضا افشین به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای کیانوش کاظمی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای محسن احمدیان به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی و آقای سلیمان حیدری به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و آقای محمدعلی زردبانی به نمایندگی از شرکت مهرگان تامین پارس و آقای یوسف مسافر به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حق امضاء کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء یک نفر ازگروه یک آقایان رضا افشین کیانوش کاظمی سلیمان حیدری و یک نفر از گروه دو آقایان جواد غریب و محمدرضا مختاری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817138
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالیو شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورت‌جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ ماده۲۷ اساسنامه راجع به تعداد اعضا هیات‌مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ شرکت انرژی سپهر (سهامی‌خاص) شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و شرکت بازرگانی مدبران اقتصاد و شرکت بازرگانی و پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و شرکت مهرگان تامین پارس و آقای کیانوش کاظمی به سمت اعضا هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11979607
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۰/۸/۸۹ آقای کیانوش کاظمی به سمت مدیرعامل تعیین و مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای یک نفر از گروه یک (آقای کیانوش کاظمی) و یک نفر از گروه دو (آقای جواد غریب‌ـ آقای محمدرضا مختاری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897420
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۹ و ۲۳/۴/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ صورتهای منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای محمدرضا رضایی‌حسن‌آبادی به نمایندگی از طرف سازمان منقطه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین ظریفکارفرد به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا وفا به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش کاظمی به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فجر به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جواد غریب به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی مبین به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین ظریفکارفرد با حفظ سمت فوق به سمت مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء یک نفر از گروه یک (آقای محمدحسین ظریفکارفرد و آقای کیانوش کاظمی) و یک نفر از گروه دو (آقای جواد غریب و آقای محمدرضا مختاری) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ بخشی از اختبارات هیئت‌مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10228711
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
بموجب صورتجلسات هیات مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ و ۱۹/۱۲/۸۸ آقای محمدحسین ظریفکارفرد به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا وفا به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای داود شاددل به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی و آقای کیانوش کاظمی به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی فجر و آقای جواد غریب به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی مبین همگی برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره تعیین گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور با امضای یک نفر از آقایان (محمدحسین ظریفکارفرد، کیانوش کاظمی) و آقای جواد غریب همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896829
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی‌ عام) شماره ثبت۲۴ انتقالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۸۸ و ۲۰/۱۲/۸۸ بانضمام نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666102
آگهی رسمی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۲۴ انتقالی شیراز دارای شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۰۲۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۸۸ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامحسین دوانی به سمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های ‌‌شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات