کارخانجات مخابراتی ایران

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10530004647 (فعال)
0
افراد
37
آگهی‌ها
42478
شماره ثبت
1346/2/19
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1398/2/4 انقضا 1400/1/31
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک از 1397/11/13

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14751454
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14541307
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ که بموجب نامه شماره xxx۴۴ مورخه ۲۵/۱۲/xxx۷ مورد تایید سازمان محترم خصوصی سازی و نامه شماره xxx۵۹ , xxx مورخه ۱۴/۱۲/xxx۷ مورد تایید سازمان محترم بورس و اوراق بهادار قرار گرفته_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۲ میلیون ریال ( افزایش به میزان xxxxxx۲ میلیون ریال نسبت به سرمایه ثبتی فعلی ) منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی با نام ، هر سهم به مبلغ اسمی xxx۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543146
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
پیرو آگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx شماره نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ صحیح میباشد که اشتباها در آگهی مزبور شماره نامه xxx۵۹ , xxx و تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۷ قید و درج گردیده است که بدین نحو اصلاح می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331908
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۸۲ ـ ۲۸/۸/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عبدالرضا رضوانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جهانگیر یدالهی فارسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی حسین پور به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استــان فـارس بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی اسماعیلی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محمد سبط احمدی به نمایندگی از شرکت پترودیزان بعنوان عضو هیئت مدیره. ـ حق امضاء کلیه چکها، سفته ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون مالی و اداری و حق امضاء اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون بازرگانی به همراه مهر شرکت معتبر است ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ ۳. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیـه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ ۳. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ ـ ۳. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ ـ ۳. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادۀ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینـش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطـعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. ۵ ـ ۳. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171989
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۳۴ ـ ۳۱/۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری استان فارس و شرکت پترو دیزان و شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷تعیین گردیدند ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753513
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۵/۳۳ مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی اسماعیلی به جای آقای مهران لهراسبی به عنوان عضو اصلی در هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به مدت دوسال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552263
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۹/۳۳ ۲/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327215
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرضا رضوانی بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر یدالهی فارسی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سید محمد سبط احمدی به نمایندگی از شرکت پترودیزان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهران لهراسبی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدمهدی حسین پور به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان فارس بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون مالی و اداری و حق امضاء اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء معاون بازرگانی به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133958
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075453
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و شرکت سرمایه گذاری استان فارس بنمایندگی اقای بهمن طهماسبی بموجب معرفینامه‌های xxx۵۰/۱۱ مورخ ۲۰/۴/xxx۵ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بنمایندگی اقای جواد توسلی مهر بموجب معرفینامه xxx۶/۲۱ ۱۳/۴/xxx۵ و شرکت پترو دیزان مدیره بنمایندگی محمد سبط احمدی طی معرفینامه ۱۲/xxx/۹۵ ۲۳/۰۶/xxx۵ همگی بعنوان اعضا اصلی هئیت و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بعنوان عضو علی البدل بنمایندگی اقای محمد ثریا نژاد همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی‌های انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420185
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433558
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در متن آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفته که در آگهی قید و درج نگردیده است که بدینحو اصلاح می گردد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419971
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی با نام، هر سهم به مبلغ اسمی xxx۰ ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت جمعاً به مبلغ xxxxxx۰میلیون ریال افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399376
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد بخشنامه شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکتهای دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره ثبت شرکت از ۱۱ انتقالی به xxx۷۸ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12147086
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی‌ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی همتی به نمایندگی از سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید خلیلی به نمایندگی از شرکت پترو دیزان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کامران میلانی به سمت عضو موظف هیئت مدیره، آقای حسین منصوری بهنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت عضوهیئت مدیره وآقای محمد مهدی حسین پور به نمایندگی از سهام عدالت استان چهار محال بختیاری به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ـ حق امضا کلیه چکها، سفته ها، بروات وکلیه اسنادمالی باامضا مدیرعامل وعضوموظف هیئت مدیره ودر غیاب عضو موظف هیئت مدیره باامضا معاون مالی ومنابع انسانی وحق امضا اوراق قراردادهای تعهدآور باامضا مدیرعامل وامضا معاون بازرگانی ودر غیاب معاون بازرگانی باامضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12100608
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی‌ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال وبختیاری وشرکت سرمایه گذاری استان آذر بایجان شرقی وشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند وشرکت پترو دیزان وآقای کامران میلانی به سمت اعضااصلی هیئت مدیره وشرکت لاستیک پارس به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619645
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علی همتی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به سمت رئیس هیأت مدیره،آقای شاهرخ شیبانی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره،آقای کامران میلانی به سمت عضوموظف هیأت مدیره،آقای روح اله سلحشوری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری وآقای محمدحسین قادری به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندبه سمت اعضاهیأت مدیره وآقای محمدمهدی حسین پور(خارج ازهیأت مدیره)به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ـ حق امضا کلیه چکهاوسفته ها وبراوات وکلیه اسنادمالی با امضامدیرعامل وعضوموظف هیأت مدیره ودرغیاب عضوموظف هیأت مدیره با امضا معاون مالی و منابع انسانی و حق امضا اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب معاون بازرگانی با امضا یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ـ هیأت مدیره بعضی ازاختیارات خوددر ماده ۳۷اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574116
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی داریاروش به عنوان بازرس علی البدل رای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال وبختیاری وشرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی وشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندوآقایان شاهرخ شیبانی وکامران میلانی به سمت اعضااصلی هیات مدیره وشرکت لاستیک پارس به سمت عضوعلی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۴ـ ترازنامه حساب سودوزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237331
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ آقای صابر فیضی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ابراهیمی جمارانی به نمایندگی از طرف شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان فروزش به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله سلحشوری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نریمان نریمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی همتی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل همگی برای دو سال انتخاب گردیدند. و مقرر گردید حق امضای کلیه چکها, سفته ها, بروات و کلیه اسناد مالی با امضای مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و حق امضای اوراق قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و امضای معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1180035
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۲ اساسنامه جدید شرکت که شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره می باشد مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171999
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۲ تغییراتی بدین شرح در شرکت فوق حاصل گردید:
شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ـ شرکت لاستیک پارس ـ آقای نریمان نریمانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای شاهرخ شیبانی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149865
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ تعیین گردیدند.
۳ـ شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری ـ شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ـ شرکت لاستیک پارس ـ شرکت مخابرات استان تهران همگی اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913802
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس علی البدل دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین گردید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847475
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش به عنوان بازرس علی‌البدل دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743098
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱انتفالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای صابر فیضی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان فروزش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن ابراهیمی جمارانی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس و آقای محمد ابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران به سمت اعضا هیئت مدیره و آقای علی همتی (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه چکها، سفته ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضا مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره و حق امضا اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11349631
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱ انتفالی و شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای صابر فیضی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای پیمان فروزش به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقای محسن ابراهیمی‌جمارانی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس و آقای محمد ابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران به سمت اعضا هیئت‌مدیره و آقای علی همتی (خارج از هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

۲ـ حق امضا کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضا مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره و حق امضا اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659490
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۷/۲/xxx۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای صابر فیضی به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری استان چهارمحال و بختیاری به سمت رئیس هیاتمدیره، آقای مسعود راثی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس به سمت نایب رئیس هیاتمدیره، آقای فرشید مبادرثانی به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند به سمت عضو هیاتمدیره، آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران به سمت عضو هیاتمدیره، آقای علی همتی (خارج از هیاتمدیره) به سمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیاتمدیره انتخاب شدند.
۲ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفتهها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضا مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضاء هیاتمدیره و حق امضا اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129231
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۷/۲/xxx۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای صابر فیضی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مسعود راثی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای فرشید مبادرثانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت عضو هیات مدیره، آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران به سمت عضو هیات مدیره، آقای علی همتی (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضا مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضاء هیات مدیره و حق امضا اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و امضا معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542800

آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران
(سهامی عام) شماره ثبت ۱۱ انتقالی
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای صابر فیضی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود راثی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم الهام بخش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و آقای سعید قوام پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای علی همتی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ حق امضاء کلیه چکها، سفته ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368159
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای صابر فیضی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود راثی به نمایندگی از شرکت لاستیک پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم الهام بخش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و آقای سعید قوام پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی و آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای علی همتی (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ حق امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و کلیه اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء اوراق و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396271
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ موضوع شرکت در ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ۱ ایجاد، نگهداری و بهره برداری از موسسات و کارگاهها و کارخانه‌های مربوط به تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای، انجام (R. ۸. D) درزمینه تجهیزات مخابراتی ورایانه‌ای و سیستم‌های الکترونیکی و الکتریکی برای صنایع مختلف، طراحی و ساخت هرگونه تجهیزات و مراکز مخابراتی و وسایل و دستگاههای رایانه‌ای، الکتریکی و الکترونیکی، تحقیقات و طراحی و اجرای پروژه‌ها و شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای و فن آوری اطلاعات و انجام هرگونه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و ارائه سرویس‌های مخابراتی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی درزمینه موضوع فعالیت شرکت، اپراتوری و نصب و راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش مربوط به شبکه‌ها و تجهیزات مخابراتی و سیستم‌های الکترونیکی و رایانه‌ای، طراحی و ساخت و کالیبراسیون دستگاههای رایانه‌ای، اندازه گیری، طراحی و ساخت کلیه قطعات و تجهیزات مکانیکی مورد استفاده در رایانه و مخابرات، تهیه قالب و ابزار جهت تولید تجهیزات مخابراتی و رایانه‌ای و الکترونیکی و انجام عملیات مالی بازرگانی (صادرات و واردات) صنعتی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت. سرمایه گذاری درسایر شرکتها و ایجادشرکتهای مرتبط با موضوع شرکت اعطای نمایندگی و ایجاد دفاتر در داخل و خارج کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت و ایجاد مراکز علمی کاربردی دررشته‌های موضوع شرکت به موجب نامه شماره xxx۵۸/۸ مورخ ۲۹/۶/۹۰ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328542
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند ـ شرکت سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری ـ شرکت لاستیک پارس ـ شرکت مخابرات استان تهران به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۳ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی (۲۹/۱۲/۹۰) تعیین گردید.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996935
آگهی رسمی شرکت کار خانجات مخابراتی ایران (سهامی‌عام) به‌شماره‌ثبت۱۱ انتقالی دارای شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ آقای صابر فیضی به نمایندگی از طرف شرکت سهام عدالت به سمت رئیس هیأت‌مدیره و آقای مسعود راثی به نمایندگی از طرف لاستیک پارس به سمت نایب رئیس هیـ‌ــأت‌مدیره و آقای قاسم الهام بخش به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد ابراهیم مطلع به نمایندگی از طرف شرکت نیروترانس به سمت عضو هیأت‌مدیره و آقای علی همتی(خارج از هیأت‌مدریره)به سمت مدیر‌عامل همگی برای مدت باقی مانده هیأت‌مدیره تعیین گردیدند.

۲ـمقرر گردید حق امضای کلیه چکها،سفته ها،براوت و کلیه اسناد مالی با امضای مدیر‌عامل و معاون مالی و منابع انسانی در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و حق امضاء اوراق قرادادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیر‌عامل و اعضای معاون بازرگانی و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۳ـآدرس شرکت به شرح زیر اصلاح گردید:

شیراز بلوار مدرس کیلومتر دوم جنب خیابان فضیلت شرکت کارخانجات مخابراتی ایران کد پستیxxxxxxxxx۴

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483571
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ۱۱ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ خانم مرضیه پنبه ئیان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صابر فیضی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود راثی به نمایندگی از طرف شرکت لاستیک پارس به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه چکها سفته‌ها بروات و کلیه اسناد مالی با امضای مدیرعامل (آقای علی همتی) و معاون مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و حق امضای اوراق و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و امضای معاون بازرگانی که در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11957040
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران(سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ در شرکت فوق تصمیمات ذیل حاصل گردید:

۱ـ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی فاطررا به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین گردید.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080033
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱ انتقالی و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۲/۸۹ شرکت فوق اختیارات هیئت‌مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585012
آگهی رسمی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱ انتقالی دارای شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۰۴۶۴۷
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ آقای علیرضا طهماسبی به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای قدرت‌اله شریفی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و آقای محمدابراهیم مطلع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری نیرو ترانس بسمت عضو هیات‌مدیره و آقای مسعود رائی به نمایندگی از طرف شرکت لاستیک پارس بسمت عضو هیات‌مدیره و آقای بهزاد ابراهیمی به نمایندگی از طرف شرکت شبکه‌های نوکیا زیمنس بسمت عضو هیات‌مدیره و آقای علی همتی به سمت مدیرعامل همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیات‌مدیره انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضای کلیه چکها، سفته‌هاـ بروات و کلیه اسناد مالی با امضای مدیرعامل و امضای معاونت مالی و منابع انسانی و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره و حق امضای اوراق قراردادها تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و امضای معاون بازرگانی که در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات