ایده ال گسترش پاسارگاد

شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10500074991 (فعال)
13
افراد
12
آگهی‌ها
1593
شماره ثبت
1387/1/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13233636
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233648
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ . خانم صفیه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده جایگزین گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873075
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال مقدار xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و به تعداد xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی کاهش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873091
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نعمت اله پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد امین گوهر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد گوهر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. ۲. کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک نعمت اله پودینه (مدیرعامل) و محمد امین گوهر (نائب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان نائب رئیس با امضا مدیرعامل (نعمت اله پودینه) و عضو هیئت مدیره (میلاد گوهر نیا) به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12873096
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ان: نعمت الله پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و میلاد گوهر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد امین گوهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم فرشته نوری ایرندگان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسینعلی گوهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای رحمت اله پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم صفیه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای سیدرضا ظریف کلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جواد گوهرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678428
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی های شماره xxx۷۰ ز ـ ۰۸/۰۷/xxx۳ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ شرکت ایده آل گسترش پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ منضم به نامه شماره xxx/۹۳ ـ ۱۴/۷/xxx۳ شرکت فوق:
۱ـ موضوع شرکت: سرمایه گذاری در پروژه های بسته بندی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ـ معماری و شهرسازی و خدمات شهری ـ گردشگری ـ بهداشت و درمان ـ صنعت و معدن ـ بازرگانی ـ ورزشی ـ آموزشی ـ فرهنگی ـ برق و مخابرات و غیره طبق ماده سه اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674780
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۳۰ز ـ ۲۰/۶/۹۳ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۲۲/۶/۹۳ شرکت ایده آل گسترش پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ منضم به نامه شماره xxx۷ ـ ۲۷/۶/۹۳ شرکت فوق:
۱ـ نوع شرکت از ایده آل گسترش پاسارگاد (سهامی خاص) به ایده آل گسترش پاسارگاد (سهامی عام) تغییر نموده است.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۹ ماده و ۱۴ تبصره مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.
۳ـ سرمایه شرکت مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم بانام ده هزار ریالی و xxx/xxx/۱ سهم بی نام ده هزار ریالی می باشد.
۴ـ اعضا هیئت مدیره عبارتند از:
آقایان نعمت اله پودینه کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و قدرت اله پودینه کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس و رضا ظریف کلامی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۳ عضو و حسینعلی گوهرنیا کدملی xxxxxxxxx۰ عضو و خانم صدیقه گوهر نیا کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت منشی بعنوان اعضا اصلی و آقایان میلاد گوهرنیا کدملی xxxxxxxxx۱ و جواد گوهرنیا کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضا علی البدل بمدت سه سال و آقای نعمت اله پودینه بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره بصورت متغیر و مدیرعامل ثابت و مهر شرکت و در غیاب نائب رئیس با امضاء منشی و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ بازرسان شرکت:
آقای محمد عابدینی کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از موسسه حسابرسی آروین و خانم نیلوفر پودینه کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و آقای علی دهمرده بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
۶ـ ضمنا اساسنامه شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان آن و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
۷ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641335
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۵۱ ز ـ ۱۴/۱۱/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۳ شرکت ایده آل گسترش پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ منضم به نامه شماره xxx ـ ۲۰/۶/۹۳ شرکت فوق :
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳۸ ریال به مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم چهارصد هزار ریالی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکت افزایش یافته و ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق تغییر یافته است.
۲ـ آقایان محمد عابدینی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه حسابرسی آروین و میلاد گوهرنیا کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی دهمرده بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976578
آگهی تغییرات
پیرو آگهی شماره xxx۹۵/ز ـ ۲۷/۱۰/۹۱ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ شرکت ایده ال گسترش پاسارگاد (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ منضم به نامه شماره xxx۱۹ ـ ۹۱ ـ ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت فوق:
۱ ـ آقای نعمت اله پودینه بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم صدیقه گوهر نیا بسمت نایب رئیس و قدرت اله پودینه عضو، بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و بصورت انفرادی و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا نایب رئیس و مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ ـ آقایان ابراهیم دامن سیز و منصور پودینه بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های انتخاب گردیده است.
۴ ـ سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم یکهزار ریالی افزایش یافته است در نتیجه ماده۵ اساسنامه تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902494
آگهی تغییرات شرکت ایده‌ال گسترش پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ که مدارک واصل گردیده:
۱ـ محل شرکت از زاهدان، خ شهید بهشتی، بهشتی ۲ به زابل خ طالقانی کوچه سیوستان پلاک ۲ منتقل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11382608
آگهی تغییرات شرکت ایده‌ال گسترش پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۷/۹۱ که مدارک واصل گردیده:

۱ـ محل شرکت از زاهدان، خ شهید بهشتی، بهشتی ۲ به زابل خ طالقانی کوچه سیوستان پلاک ۲ منتقل گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10216730
آگهی تغییرات شرکت ایده ال گستر پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۱۶ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۷۴۹۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۸۹ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ سیدرضا ظریف کلامی قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم دامن سبز کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ نعمت اله پودینه کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ صدیقه گوهر نیا کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ قدرت اله پودینه کد ملی xxxxxxxxx۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ نعمت اله پودینه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، صدیقه گوهر نیا نائب رئیس هیئت مدیره , قدرت اله پودینه عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضاء نعمت اله پودینه و با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات