سرمایه گذاری مرزداران سیستان و بلوچستان

شرکت سرمایه گذاری مرزداران سیستان و بلوچستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10500064978 (فعال)
5
افراد
4
آگهی‌ها
3029
شماره ثبت
1384/2/21
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری مرزداران سیستان و بلوچستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری مرزداران سیستان و بلوچستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1048671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مرز داران استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx۰۴ ۲۲/۰۵/۹۱ بانک مسکن شعبه مرکزی زاهدان بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx۰۰ ریال افرایش یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048914
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری مرزداران استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸
پیرو آگهی شماره xxx۷۶/۲ ۲۳/۵/۹۱ نوع شرکت فوق سهامی عام صحیح می‌باشد اشتباها سهامی خاص اعلام گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047768
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه گذاری مرزداران استان سیستان و بلوچستان سهامی عام شماره ثبت ۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۶۱/۲ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ نوع شرکت فوق سهامی عام صحیح می‌باشد که اشتباها سهامی خاص اعلام گردیده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046704
آگهی تغییرات شرکت سر مایه گذاری مرزداران استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۴۹۷۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ محمود دهمرده زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ محمد پیری کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ حمید شریف زاده یزدی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ مهدی عامری کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شاهرخ جاهد کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ محمود دهمرده زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد پیری نایب رئیس هیئت مدیره خانم حمیده شریف زاده و مهدی عامری و شاهرخ جاهد عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت محمود ده مرده زاده و آقای محمد پیری و یا خانم حمیده شریف زاده متغیر و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء محمود ده مرده زاده و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات