سیمان سراوان

شرکت سیمان سراوان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10500021720 (غیر فعال مالیاتی)
0
افراد
1
آگهی‌ها
376
شماره ثبت
1386/2/10
تاریخ تأسیس
به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وابلاغ الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور غیر فعال گردید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10996608
آگهی تغییرات شرکت سیمان سراوان (سهام عام) شماره ثبت ۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۲۱۷۲۰
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت مذکور حاصل گردیده است.

۱- آقایان حمیدالدین یوسفی، سید محمد رضا دهستانی، محمد زمان محمودی، احمد علی موهبتی، جان محمد رستم زهی، نورشاه ملازهی و لعل محمد بلوچزهی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و به ترتیب به سمت رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، منشی و اعضای اصلی و آقایان محمد اکبر شیخ زاده و مهدی پیله چیان به عنوان اعضای علی‌البدل به مدت دو سال مالی انتخاب گردیده‌اند.

۲- آقای علیرضا طاهری به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت و برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.

۳- آقایان محمد هادی موهبتی و محمد کریم پیام به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند.

۴- حق امضای اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته، بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری) با امضای رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و مدیرعامل که با دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل صورت خواهد گرفت.

۵- روزنامه زاهدان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است.

رئیس اداره ثبت شهرستان سراوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات