سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480094170 (فعال)
12
افراد
14
آگهی‌ها
2632
شماره ثبت
1379/5/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14362123
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ با اکثریت آراء قاطع سهامداران تصویب شد. تعین روزنامه پیام استان سمنان بعنوان روز نامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت. افراد زیر با اکثریت آراء برای مدت یک سال بعنوان بازرس شرکت انتخاب گردیدند. محمودغلامی سرخه بازرس اصلی ومجتبی مسلم بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای حسین سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای حسین اسلامی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمد تقی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۴. آقای محمد رضا اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت منشی هیئت مدیره ۵. آقای مرتضی فیض به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی دوسال تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم چکها و بروات و سفته‌ها و قراردادها با امضا ء ثابت مدیرعامل و امضای متغییر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه‌های با امضای عادی مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. حسین سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره اصلی ومحمد رضا اختری به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره اصلی محمد تقی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره اصلی و مرتضی فیض به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره اصلی وحسین اسلامی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره اصلی هیئت مدیره و غلامحسین حسنان به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل هیئت مدیره حسن ادهم به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963651
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از سرخه: میدان ولیعصر جنب فروشگاه رفاه پلاک ۲۴ کدپستی xxx۱۹ به آدرس سرخه میدان امام خمینی بلوار امام رضا مجمتمع تجاری خدماتی یاس طبقه اول واحد ۷ به کدپستی xxxxxxxxx۲ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214574
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اعداد آراء به شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی شرکت برای سال مالی xxx۵ و جناب آقای محمود اسماعیلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۴ ت با اکثریت آراء قاطع حاضر تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12601361
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران سورسامان سرخه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حاج حسین سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره، آقای محمد تقی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حاج حسین اسلامی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ عضو اصلی، آقای محمد رضا اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حاج حسن اشرف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ ـ . آقای داود پیوندی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیررئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556700
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران سورسامان سرخه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت و جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای محمود اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای نور. . . سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حاج حسین سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد تقی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای حاج حسن اشرف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد رضا اختری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حاج حسین اسلامی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید مهدی سیادت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد علی مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748234
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران سورسامان سرخه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد حسنیان به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد علی مونسان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین اسلامی راد به عنوان عضو اصلی و منشی وآقای محمد تقی ابراهیمی به عنوان عضو اصلی وآقای حسن اشرف به عنوان عضو اصلی وآقای داود پیوندی (خارج از سهامداران) تا پایان دوره این هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225188
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۷/۹۲ شرکت مزبور در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ واصل گردید
تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید
آقایان حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمود اسماعیلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند
روزنامه کثیرالانتشار پیام و حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: حسن اشرف و احمد حسنیان و محمد تقی ابراهیمی و حسین اسلامی راد و محمد علی مونسان بعنوان اعضا اصلی و ابراهیم عاشوری و اسماعیل ادهم بعنوان اعضای علی البدل
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۹۲ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامی راد بسمت منشی هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم عاشوری خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا ء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 624593
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ بتصویب رسید
آقای حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمد تقی ابراهیمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند
روزنامه کثیر الا نتشار پیام جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: محمد علی مونسان و حسین اسلامی راد و احمد حسنیان و حسن اشرف و غلامحسین حسنان بعنوان اعضا اصلی و محمد رضا اختری بعنوان عضو علی البدل اول و غلامرضا عربی عضو علی البدل دوم می باشد
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اشرف بسمت مدیرعامل انتخاب شدند
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937167
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۱ شرکت مزبور در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ بتصویب رسید

آقای حسن ادهم بازرس اصلی و آقای محمد تقی ابراهیمی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند

روزنامه کثیر الا نتشار پیام جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال بقرار زیر انتخاب شدند: محمد علی مونسان و حسین اسلامی راد و احمد حسنیان و حسن اشرف و غلامحسین حسنان بعنوان اعضا اصلی و محمد رضا اختری بعنوان عضو علی‌البدل اول و غلامرضا عربی عضو علی‌البدل دوم می‌باشد

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ آقایان احمد حسنیان رئیس هیئت مدیره و محمد علی مونسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اشرف بسمت مدیرعامل انتخاب شدند

امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است

رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150450
آگهی تغییرات شرکت سورسامان سرخه سهامی عام شماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

با استعفای آقای سهراب رستمیان آقای علیرضا میرکو به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.

کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928277
آگهی تغییرات شرکت سورسامان سرخه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۵/۸۹ شرکت مزبور در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید

آقای علی فائض بازرس اصلی و آقای محمدرضا اختری بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند

روزنامه کثیرالانتشار رسالت و پیام جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد

اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال بقرار زیر انتخاب شدند

محمدرضا اختری فر و حسین سبحانی وعبدالله سماوی و عباسعلی نجار و علیرضا میرکوبه به عنوان اعضاء اصلی و مرتضی فیض عضو علی البدل اول و آقای ابوالحسن عنایت زاده به عنوان عضو علی البدل دوم

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ آقایان محمدرضا اختری فر رئیس هیئت مدیره و حسین سبحانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهراب رستمیان خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند

امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843251
آگهی تغییرات شرکت سور سامان سرخه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۴۱۷۰
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۸/۲/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید.

۱ـ با استعفای آقای محمدرضا اختری‌فر از مدیرعاملی شرکت آقای مهندس کریم علائی شهمیری بعنوان مدیرعامل دوره تصدی انتخاب گردید و مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ آدرس قانونی شرکت در سرخه به بلوار امام رضا (ع) مجتمع یاس طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات