سرمایه گذاری کومش گستر

شرکت سرمایه گذاری کومش گستر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480081475 (فعال)
15
افراد
15
آگهی‌ها
1945
شماره ثبت
1375/10/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13277758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اعداد اراء حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل غنیان به دلیل مشغله کاری وعدم حضور در جلسات هیئت مدیره انصراف خود را اعلام نمودلذا با اعلام انصراف ایشان اولین منتخب اعضای علی البدل (شهرداری مهدی شهر به نمایندگی آقای شیردل عرب) جایگزین ایشان می‌گردد، منتخبان دیگر این هیئت طبق صورتجلسه مجمع عمومی کماکان به قوت خود باقی هستند، بنابراین سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل مشخص گردید: احمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان رئیس هیئت مدیره وسعید حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شهرداری سمنان نائب رئیس هیئت مدیره وعلیرضا جرجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو اصلی هیئت مدیره وشیردل عرب به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شهرداری مهدیشهرعضو اصلی هیئت مدیره وقربانعلی قوشچیان به کدملی xxxxxxxxx۳ منشی هیئت مدیره وآقای سید محمد شاهمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند وکلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12844806
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت (شامل صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و یادداشت‌های پیوست) برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بازرس اصلی موسسه حسابرسی اعداد آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ وبازرس علی البدل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند:. اسماعیل غنیان به کدملی xxxxxxxxx۰ وسازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ وموسسه صندوق بازنشستگان کارکنان شرکت فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای قربانعلی قوشچیان به کدملی xxxxxxxxx۳ وشهرداری سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان اعضای اصلی وشهرداری مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بعنوان اعضای علی البدل ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767282
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ (به نمایندگی آقایان مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۲) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به کدملی xxxxxxxxx۶۵ (به نمایندگی محمد زارع زاده به کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469993
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري كومش گستر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سمنان، تقاطع بلوار ۱۷ شهریور و بلوار معلم، روبروی پمپ بنزین جلالی، مجتمع تجاری خدماتی مروارید، طبقه ششم، شرکت سرمایه گذاری کومش گستر، کد پستی xxxxxxxxx۸ شماره تماس: ۴۳ـxxxxxx۴ ـ xxx فکس: xxxxxx۱۹ ـ xxx و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۵ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی هروی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شهرداری سمنان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طاهر کرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شهرداری مهدیشهر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد رضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای قربانعلی قوشچیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی. آقای سید محمد شاهمیری (خارج از هیئت مدیره) با شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای بقیه مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537108
آ گهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل مشخص گردید برای مدت دو سال: آقای مجتبی هروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره.به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان وآقای محمد کاظم شربتدار به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره.به نمایندگی از شهرداری سمنان آقای شیردل عرب به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره. به نمایندگی از شهرداری مهدیشهر آقای سید محمود نبوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود وآقای قربانعلی قوشچیان به کد ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی وآقای امرالله کیفری برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید ضمناً مدیرعامل خارج از هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089427
آگهی تغییرات شرکت کومش گستر سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۸/۹۱ که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ واصل گردید. صورتهای مالی شامل صورتحساب سود و زیان و ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان، بعنوان بازرس اصلی و مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043038
آگهی تغییرات شرکت کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید. با توجه به استعفای آقای عبدالعلی شاهی آقای امراله کیفری بسمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره فعلی انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 635188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل شد با استعفای آقای عبدالعلی شاهی از سمت مدیرعاملی آقای کیومرث یزدانی پور بسمت مدیرعامل برای مدت ۳ ماه انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618682
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۸/۹۰ که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی ازمودگان بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند
۳ـ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی و پیام سمنان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای عبدالعلی شاهی و سازمان همیاری شهرداری های استان سمنان بنمایندگی آقای محمود مولایی شهرداری سمنان بنمایندگی آقای مهدی خراسانیان و آقای عبدالحمید دربانیان و آقای سید محمود نبوی بعنوان اعضا اصلی و آقای علی اکبر ملائیان بعنوان عضو علی البدل
۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ آقای مهدی خراسانیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمود نبوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید دربانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی و آقای عبدالعلی شاهی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود مولایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالعلی شاهی برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل تعیین شدند.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا معتبر آقایان مهدی خراسانیان و عبدالحمید دربانیان همراه با مهر شرکت متغیر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۸/۹۰ که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل شد.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی ازمودگان بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند

۳ـ روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی و پیام سمنان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای عبدالعلی شاهی و سازمان همیاری شهرداری‌های استان سمنان بنمایندگی آقای محمود مولایی شهرداری سمنان بنمایندگی آقای مهدی خراسانیان و آقای عبدالحمید دربانیان و آقای سید محمود نبوی بعنوان اعضا اصلی و آقای علی اکبر ملائیان بعنوان عضو علی‌البدل

۵ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۹۰ آقای مهدی خراسانیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید محمود نبوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحمید دربانیان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و منشی و آقای عبدالعلی شاهی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود مولایی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبدالعلی شاهی برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل تعیین شدند.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و امضا معتبر آقایان مهدی خراسانیان و عبدالحمید دربانیان همراه با مهر شرکت متغیر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731852
آگهی تغییرات شرکت کومش‌گستر سهامی‌عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه مورخ ۱۹/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۰/۹/۸۹ واصل گردید

صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ موردتصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس قانونی و حسابرسی و سید مرتضی فاطمی اردستانی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید

روزنامه پیام استان سمنان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11319230
آگهی تغییرات شرکت کومش گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره شرکت مزبور در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

۱ـ صورتحساب سود و زیان و ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و پیام جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۳ـ آقای عبدالعلی شاهی و قربانعلی قوشچیان و سید محمود نبوی و شهرداری سمنان بنمایندگی علیرضا خسروی و سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان بنمایندگی مهدی خراسانیان بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی اکبر ملانیان و شهرداری شاهرود بنمایندگی ناصر حاج محمدی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی و آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند.

۵ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان بنمایندگی مهدی خراسانیان بسمت رئیس هیئت مدیره، و شهرداری سمنان بنمایندگی علیرضا خسروی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی شاهی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و قربانعلی قوشچیان و سید محمود نبوی بسمت عضو هیئت مدیره و منشی انتخاب شدند.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951018
آگهی تغییرات شرکت کومش گسترسهامی عام شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.

روزنامه پیام جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات