صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480041969 (فعال)
2
افراد
23
آگهی‌ها
728
شماره ثبت
1374/8/17
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14146679
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ xxx۶/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و همچنین گزارش هیات مدیره به مجمع با عنایت به کلیه موارد مطروحه در مشروح مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیارممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105831
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت معدنکاران انگوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت فرآوری ذغالسنگ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروده طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ صورت سودوزیان وصورت جریان وجوه نقدسال مالی منتهی به تاریخ مذکوروهمچنین گزارش هیئت مدیره به مجمع با عنایت به مشروح مذاکرات موردتصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376895
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای علی معصومی بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) آقای غلامرضا شاهرخی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمدحمیدی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نصیری (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق تعهدآور از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها، وغیره با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876407
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682427
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) وشرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) وشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) وشرکت تکادو (سهامی عام) وشرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی عام) بعنوان اعضای اصلی وشرکت ذوب واحیای روی قشم (سهامی خاص) وشرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) بعنوان اعضای علی البدل میباشند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682472
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو نامه شماره xxx۴ ۱ ۹۴/ ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) آقای علی نصیری وپیرو نامه شماره xxx۶ ۲۵ ۹۴/ ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) آقای محمد رضا محوی وپیرو نامه شماره xxx ۳۱ ۹۴/ ت مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) آقای ابوالقاسم قاسمی وپیرو نامه شماره xxx۴/۹۴/ ف ط مورخ ۰۸/۰۹/۹۴ شرکت فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس (سهامی خاص) آقای غلامرضا شاهرخی وپیرو نامه شماره ۹۴/۱/xxx۹ مورخ ۰۷/۰۹/۹۴ شرکت تکادو (سهامی عام) آقای محمد حمیدی به عنوان نمایندگان اعضای هیات مدیره معرفی گردیدند. با عنایت به مراتب فوق هیات مدیره با اکثریت آراء آقای محمدرضا محوی را به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علی نصیری به سمت نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت ازجمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل، هیات مدیره طبق اساسنامه موارد زیر را به مدیرعامل واگذار کرد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی ءموسسات عمومی، مراجع قضایی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی، پیشنهادآیین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام وشرایط کار، میزان حقوق و دستمزد، پیش بینی بودجه سالانه شرکت وارائه به هیات مدیره، دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، از طرف شرکت: دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی، در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری: با حق حضور ومراجعه به مقامات انتضامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تااتمام، ازجمله حضوردر جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداداسنادیا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکاروتردید نسبت به سند طرف واستردادسند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر، تنظیم صورتهای مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره وارائه آن به هیات مدیره، بازرس وحسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس وبازرس، پیشنهاد هرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509200
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا محوی به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره معرفی گردید. هیات مدیره با اتفاق آرا آقای محمدرضا محوی نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند و ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر قرار گرفتند.. شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران(سهامی عام) آقای محمدرضا محوی رئیس هیات مدیره غیرموظف،.شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران(سهامی خاص) آقای علی نصیری نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موظف،.شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) آقای ابوالقاسم قاسمی عضو هیات مدیره موظف،.آقای محمد اخیانی عضو هیات مدیره غیرموظف،.آقای هبت اله حسین پور عضو هیات مدیره غیرموظف.اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل این صورتجلسه سمت های خود را مورد قبول و تائید قرار دادند..کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها سفته ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. آدرس قانونی شرکت از: شاهرود خیابان تهران پشت ژاندارمری روبروی مسجد فاطمیه کدپستی xxxxxxxxx۶ به آدرس شاهرود خیابان حافظ جنوبی مجتمع ادارات کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر و مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290009
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دقیق تراز سپاهان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263072
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره با اتفاق آرا آقای غلامرضا جلالی (به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران - سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ) را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی نصیری (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران - سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ) را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب نمودند و ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر قرار گرفتند. آقایان غلامرضا جلالی رئیس هیات مدیره علی نصیری نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محمد اخیانی عضو هیات مدیره هبت اله حسین پور عضو هیات مدیره ابوالقاسم قاسمی عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۱۱/۹/۹۴ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها سفته ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. درخصوص حدود اختیارات مدیرعامل هیات مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل واگذار کرد .نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .پیشنهاد آیین نامه داخلی شرکت به هیات مدیره اتخاذ تصمیم درخصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران .اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد .پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره پیشنهاد افتتاح و یا انسداد هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به هیات مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند و مدارک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها وشرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به هیات مدیره و بازرس و حسابرس ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس و هیات مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با اکثریت آرا آقای محمد اخیانی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره جهت حضور در جلسات کمیته حسابرسی معرفی گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717730
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۷/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تصویب ترازنامه سال مالی یک هزار و سیصد و نود و دو
۲ـ انتخاب بازرسان شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دقیق تراز سپاهان شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ثبت xxx۹۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند.
۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537105
آ گهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کومش گستر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۱۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی و پیام استان سمنان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شهرداری مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای شیردل عرب و شهرداری سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمد کاظم شربتدار و شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای سید محمود نبوی وآقای قربانعلی قوشچیان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای مجتبی هروی بعنوان اعضای اصلی و آقای عبدالرضا نیک اعتقاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شهرداری شاهرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضای علی البدل میباشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136650
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
با استناد بصورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ انتخاب بازرس: موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امجد بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ ـ انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ـ تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744305
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۶/۶/xxx۱تصمیمات ذیل گرفته شد:
۱ـ ترازنامه سال یک هزار و سیصد و نود تصویب گردید.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بسمت بازرس علی البدل برای یک سال برگزیده شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799158
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۶/۶/xxx۱تصمیمات ذیل گرفته شد:

۱ـ ترازنامه سال یک هزار و سیصد و نود تصویب گردید.

۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان (حسابدار رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بسمت بازرس علی‌البدل برای یک سال برگزیده شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 414295

آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت xxxشناسه ملی: xxxxxxxxx۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد:
۱ ـ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد و غلامرضا جلالی و حسن عباسی نیا و محمد اخیانی و محمد رضا مبارکی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان هبت اله حسین پور و یوسف اخیانی بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند.
۲ ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال برگزیده شدند.
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد بهادار (چکها و...) با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادها و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974168
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱‌ـ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد و غلامرضا جلالی و حسن عباسی نیا و محمد اخیانی و محمد رضا مبارکی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان هبت اله حسین پور و یوسف اخیانی بسمت اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره بمدت دو سال برگزیده شدند.

۲‌ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین واحدی بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال برگزیده شدند.

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۰ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد بهادار (چکها و...) با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء قراردادها و اسناد مالی شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908281
اگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام)ثبت ۷۲۸ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۲۷/۶/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱ ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصدو هشتادو نه خورشیدی تصویب گردید.

۲ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت برگزیده شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058674
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸ شناسه ملی: ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۲/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱‌ـ ماده ۵‌ـ اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ هفتاد میلیارد ریال به xxx/xxx/xxx/۸۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۴ سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات انباشته شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران و بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت. برابر گواهی شماره xxx۸/xxx۱۹ مورخ ۲۸/۲/۹۰ بانک کشاورزی مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال در حساب شرکت موجود می‌باشد.

۲‌ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و یازده تبصره منطبق با اساسنامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تصویب گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11714597
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود سهامی عام ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۱/۸/۸۹ و پس از تنفس در مورخ ۲۳/۸/۸۹ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱‌ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزارو سیصدو هشتاد و هشت تصویب گردید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی امجد تراز بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن واحدی بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۹ برگزیده شدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های فعلی شرکت برگزیده شد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014309
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۴/۹/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ ماده پنج اساسنامه (سرمایه شرکت) از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتادمیلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل سود انباشته سهامداران افزایش یافت. رئیس ثبت اسنادو املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947230
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی عام) ثبت ۷۲۸، شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۹/xxx۸ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱ـ آقایان غلامرضا جلالی، محمد ابراهیم رویانی نژاد و محمد اخیانی و حسن عباسی نیا و محمد مهدی جامعی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان هیبت‌اله حسین پور و محبوب آرین بسمت اعضای علی‌البدل بمدت دو سال برگزیده شدند.

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۸ آقایان محمد ابراهیم رویانی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد اخیانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، غلامرضا جلالی بسمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق بهادار، با یک امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و قراردادها و اسناد شرکت بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11350423
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود (سهامی‌عام) ثبت ۷۲۸ شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۳/۷/xxx۸ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱-‌ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت تصویب گردید.

۲- موسسه حسابرسی امجد به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن واحدی به سمت بازرس علی‌البدل به مدت یکسال برگزیده شدند.

۳- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات