فرهنگیان دامغان

شرکت فرهنگیان دامغان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480041935 (فعال)
18
افراد
18
آگهی‌ها
727
شماره ثبت
1377/5/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14297879
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل الله عبدالله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای احمد صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257920
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۶ موافقت گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ ـ آقای خلیل اله عبدالله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ ـ آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ ـ آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۴ ـ آقای احمد صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۵ ـ آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ اعضا علی البدل هیئت مدیره با اخذ آرا زیر به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ ـ آقای احمد مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ ـ آقای محمد رضا رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ افراد زیر به عنوان بازرس انتخاب شدند: آقای امیر فتح اله پور شرستانکی به شمار ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسن اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسان اصلی و آقای احمد رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با ۳,xxx,xxx رای بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915047
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل دفتر شرکت فرهنگیان دامغان در واحد ثبتی دامغان از آدرس قبل به نشانی بازار بزرگ خندق فاز یک شماره کد پستی xxx۷۵ ـ xxx۱۹ به آدرس جدید استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ بخش مرکزی ـ شهر دامغان ـ باغ جنت ـ میدان طالقانی(فرهنگ) ـ خیابان باغ جنت ـ پلاک ۱۳ ـ طبقه همکف ـ شرکت فرهنگیان دامغان کد پستی xxx۷۶ ـ xxx۱۹ به شماره تلفن xxxxxx۲۴ ـ xxx و xxxxxx۳۵ ـ xxxمنتقل گردیده است و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693258
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۵ موافقت گردید. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. افراد زیر به عنوان بازرسان شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند: آقای امیر فتح اله پور شهرستانکی فرزند غلامحسین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای کورش بشیری فرزند کوچک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای حسن اشرفی فرزند علی اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با ۲ , xxx , xxx به عنوان بازرس علی البدل. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157904
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رسولی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی شامانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072569
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۴ با تایید صاحبان سهام رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت با ۸ , xxx , xxx رای انتخاب گردید آقایان علی رسولی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ابوالفضل حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احمد مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیدمهدی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و احمد صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقایان سیدعباس ملک جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx و بیژن معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقایان امیرفتح اله پورشرستانکی فرزند غلامحسین به شمار ملی xxxxxxxxx۷ وحسن اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرسین اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713393
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت … ۲ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ - آقای امیر فتح اله پور شرستانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محسن صرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و آقای بیژن معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260798
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علی رسولی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سید مهدی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هیئت مدیره وآقای احمد صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای خلیل الله عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد علی شامانیان خارج از هیئت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیر عامل شرکت میباشند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260804
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ابوالفضل حسنی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ وعلی رسولی نژاد بشماره ملیxxxxxxxxx۳ واحمد صفاری بشماره ملیxxxxxxxxx۶ و سید مهدی خاتمی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ وخلیل الله عبداله زاده بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی و احمد مظهری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای یوسف امیراحمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل تعیین گردیدند سید مهدی ترابی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ و محسن صرفی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و آقای امیر فتح الله پور بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1484233
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
باستناد به صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ـ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ (۳۰/۹/۹۳) منصوب گردید.
ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی، اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادهای شرکت و عقود اسلامی و سایر اسناد با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483281
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
باستناد به صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ـ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ (۳۰/۹/۹۳) منصوب گردید.
ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی، اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادهای شرکت و عقود اسلامی و سایر اسناد با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376630
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
با استناد بصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ انتخاب بازرسان: آقایان سید مهدی ترابی و احمد رضایی بسمت بازرسان اصلی و آقای محمد رضا رضایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ تصویب تراز نامه: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962728
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هیئت مدیره آقای ابوالفضل حسنی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی رسولی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقایان سید محمد علی هاشمی و احمد صفاری بعنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
۲ـ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بعنوان مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت یک سال منصوب گردید.
۳ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۴ـ انتخاب بازرسان: آقایان سید مهدی ترابی و احمد رضایی بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صرفی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۶ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۰ بتصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721120
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ انتخاب مدیران: از بین تمامی اعضای هیئت مدیره آقای ابوالفضل حسنی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی رسولی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی خاتمی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقایان سید محمد علی هاشمی و احمد صفاری بعنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال منصوب گردیدند.

۲ـ انتخاب مدیرعامل: آقای محمد علی شامانیان بعنوان مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت یک سال منصوب گردید.

۳ـ صاحبان مجاز امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴ـ انتخاب بازرسان: آقایان سید مهدی ترابی و احمد رضایی بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صرفی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۵ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۶ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۰ بتصویب رسید .

رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732994
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۷/۰۵/xxx۱ بانک ملت شعبه مرکزی دامغان با واریز دویست و شصت و نه میلیون و دویست و شصت هزار ریال سرمایه شرکت از هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال به هشت میلیارد ریال و سهام شرکت از هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم یک هزار ریالی به هشت میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579129
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۷/۰۵/xxx۱ بانک ملت شعبه مرکزی دامغان با واریز دویست و شصت و نه میلیون و دویست و شصت هزار ریال سرمایه شرکت از هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال به هشت میلیارد ریال و سهام شرکت از هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم یک هزار ریالی به هشت میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645060
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخه ۸/۳/xxx۱ با واریز نهصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار ریال سرمایه شرکت از شش میلیارد و هشتصد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و یکهزار ریال به هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال و سهام شرکت از شش میلیون و هشتصد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و یک سهم یکهزار ریالی به هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11946217
آگهی تغییرات شرکت فرهنگیان دامغان سهامی عام شماره ثبت ۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۱۹۳۵
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

افزایش سرمایه از طریق نقدی: طبق گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخه ۸/۳/xxx۱ با واریز نهصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار ریال سرمایه شرکت از شش میلیارد و هشتصد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و یکهزار ریال به هفت میلیارد و هفتصد و سی میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال و سهام شرکت از شش میلیون و هشتصد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و یک سهم یکهزار ریالی به هفت میلیون و هفتصد و سی هزار و هفتصد و چهل سهم افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شکل اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات