کشت و صنعت دامغان

شرکت کشت و صنعت دامغان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480031643 (فعال)
14
افراد
5
آگهی‌ها
531
شماره ثبت
1374/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13285993
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تقی دربانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ محمد تقی نرگس زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ علی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ سیدرضا میرمحسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ سیدمحسن طباطبائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان: محمدحسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۲ رمضان جابرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنون اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای حسین خوری نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن علیان نژادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285999
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد حسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل آقای تقی دربانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی نرگس زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیر رضا میر محسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای علی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضوهیئت مدیره آقای سیدمحسن طباطبائیان به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390341
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت دامغان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ (که در روزنامه رسمی نیز چاپ گردیده است) و به هیئت مدیره شرکت اجازه داده شده تا پایان سال ۹۴ از محل تجدید ارزیابی اراضی و تأسیسات مزارع شرکت، سرمایه شرکت را از هفت میلیارد (xxxxxxxxx۰) به بیست و یک میلیارد (xxxxxxxxx۰۰) ریال افزایش دهد؛ مقرر گردید اقدامات قانونی جهت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت اسناد انجام پذیرد و سپس جهت درج آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی اقدام شود. لذا پس از این افزایش سرمایه، سهام کلیه سهامداران سه برابر خواهد شد که مقرر گردید سند سهام جدید برای سهامداران صادر شود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089892
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد مهدی درویشیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رویایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای تقی دربانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی نرگس زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین امیر عبدالهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی آقای علی قربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی آقای رمضان جابر زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی آقای محمد عالیشاهی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل آقای غلامعلی ناظمیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12089896
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دامغان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محمد حسن ملکی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل آقای تقی دربانیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد تقی نرگس زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رمضان جابرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسین امیر عبداللهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات