سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10480015652 (فعال)
9
افراد
29
آگهی‌ها
212
شماره ثبت
1363/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14715972
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تصویب تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522331
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به موجب معرفی نامه شماره xxx۰ - ۹۷ مورخ ۹۷. ۹. ۵ اقای مجید باقری فرد فرزند تقی شماره شناسنامه xxx با کدملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان نماینده جدید بجای آقای حبیب ا . . . جوانمرد معرفی نموده_است ترکیب اعضای جدید بشرح ذیل برای مدت باقیمانده مورد تایید و تصویب قرار گرفت . ۱ - شرکت سیمان قائن ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ با نمایندگی آقای علی اکبر شهری فرزند مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و به موجب حکم شماره xxxxxx - ۹۷ مورخ xxx۵. ۳. ۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبور برای مدت باقیمانده مدیریت ۲ - شرکت سیمان صوفیان ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ با نمایندگی آقای محمدجعفر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و به موجب حکم شماره xxxxxx مورخ ۹۵. ۳. ۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبور برای مدت باقیمانده مدیریت ۳ - شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای محمد فتوگرافی فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به موجب حکم شماره xxx - ۹۷ مورخ xxx۷. ۲. ۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید برای مدت باقیمانده مدیریت ۴ - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای مجید باقری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره به موجب حکم شماره xxx۰ - ۹۷ مورخ ۹۷. ۹. ۵ برای مدت باقیمانده مدیریت ۵ - شرکت سرمایه گذاری تدبیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی ستاری قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره و به موجب حکم شماره xxx۹۴ مورخ ۹۶. ۱۲. ۹ برای مدت باقیمانده مدیریت انتخاب شدند . کلیه اعضای هیات مدیره باتفاق اقای محمد فتوگرافی فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیات مدیره را به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده مدیریت انتخاب نمودند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت امکان پذیر خواهد_بود و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . تمامی اعضای هیات مدیره موافقت نمودند که در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه و در ارتباط با اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها - دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری - سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات ثبت اسناد و املاک با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر - فرجام خواهی_- واخواهی و اعاده دادرسی - مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی - ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند - تعیین جاعل - حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرا ی حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس - انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مقرر - اقرار در ماهیت دعوا - جلب و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها - ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث - قبول و رد سوگند - تامین خواسته ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل تفویض گردد و در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا داشته_باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453211
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به ماده ۴ اساسنامه مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی شاهرود به ادرس استان سمنان شهرستان شاهرود بخش مرکزی خیابان رزمندگان بلوک ۴ پلاک ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ طبقه اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و تغییر یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140749
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اعضای هیات مدیره باتفاق اقای محمد فتوگرافی فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب نمودند ۲ ـ اقایان علی اکبر شهری فرزند مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ محمدجعفرباجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ اقای حبیب ا... جوانمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره ـ اقای مجتبی ستاری قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت امکان پذیر خواهد بود و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ۴ ـ تمامی اعضای هیات مدیره موافقت نمودند که در اجرای ماده ۴۴ اساسنامه و در ارتباط با اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها ـ دادسراها ـ مراجع قضایی یا غیرقضایی ـ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ـ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی ـ اختصاصی یا عمومی ـ دیوان عدالت اداری ـ سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات ثبت اسناد و املاک با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از حضور در جلسات ـ اعتراض به رای ـ درخواست تجدیدنظر ـ فرجام خواهی ـ واخواهی و اعاده دادرسی ـ مصالحه و سازش ـ استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ـ ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند ـ تعیین جاعل ـ حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرا ی حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ـ تعیین مصدق و کارشناس ـ انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مقرر ـ اقرار در ماهیت دعوا ـ جلب و دفاع از دعوای ثالث ـ دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ـ ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ـ قبول و رد سوگند ـ تامین خواسته ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل تفویض گردد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121408
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ xxx۶. ۱۲. ۱۹ و صورت سود و زیان با اکثریت آرا تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxx شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044688
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان قائن سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ با نمایندگی اقای علی اکبر شهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و به موجب حکم شماره xxxxxx مورخ xxx۵. ۳. ۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبورو شرکت سیمان صوفیان سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ با نمایندگی اقای محمدجعفر باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به موجب حکم شماره xxxxxx مورخ xxx۵. ۳. ۱۲ به عنوان نماینده شرکت مزبور و شرکت سیمان ارومیه سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxx با نمایندگی اقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxxxxx مورخ xxx۵. ۳. ۱۲ به سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی اقای حبیب ا … جوانمرد بسمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به مو جب حکم شماره xxxxxx مورخ ۹۵. ۳. ۱۲ وشرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی اقای مجتبی ستاری قهفرخی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به و به موجب حکم شماره xxx۹۴ مورخ xxx۶. ۱۲. ۹ برای بقیه مدت تصدی بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952964
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و با عنایت به تفویض اختیار انجام شده و جلسه هیأت مدیره در مورخه ۱۲/۱۲/xxx۶ و با توجه به نامه شماره xxxxxx/xxx xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر تایید افزایش سرمایه مزبور: سرمایه شرکت از مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx. xxx. xxx ریال سهم xxx۰ ریالی از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559332
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ xxx۵. ۱۲. ۳۰ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و با عنایت به مذاکرات و تکالیف مورد نظر صاحبان سهام مندرج در صورتجلسه خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع با اکثریت ارا مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033643
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ xxx۴. ۱۲. ۲۹ و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. اشخاص حقوقی زیربه عنوان هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxxxxx شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxx شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شماره ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس قانونی واصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13033651
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxxxxx بنمایندگی آقای حبیب ا … جوانمرد کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب حکم شماره xxx - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان قائن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شماره ثبت xxx۹۱ با نمایندگی آقای علی اکبر شهری کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب حکم شماره xxx - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شماره ثبت ۳۹ با نمایندگی آقای محمدجعفر باجلان کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxx - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ و شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای علی اصغر گرشاسبی کدملی xxxxxxxxx۲ به موجب حکم شماره xxx - ۹۵ مورخ ۱۲/۳/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شماره ثبت xxxxxx بنمایندگی آقای سیدعلی رئیس زاده کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب حکم شماره xxx۲۲/ ص مورخ ۱۲/۳/xxx۵ به عنوان نماینده شرکت مزبور. آقای علی اکبر شهری فرزندمهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. آقای محمدجعفر باجلان فرزند غلامعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. آقای مهندس علی اصغر گرشاسبی فرزند اله رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل وعضو موظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید. آقایان سیدعلی رئیس زاده فرزند سیدمحمدعلی متولد ۱۴/۵/xxx۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حبیب اله جوانمرد فرزند علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی غیرموظف هیات مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقو د اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت امکان پذیر خواهد_بود و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291796
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹و شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی حافظ گام با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شماره ثبت xxx۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429197
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
پیرو آگهی تغییرات xxx۵/xxx مورخ ۳/۴/xxx۳ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۳ تراز مالی سال یکهزار و سیصد و نود و دو شرکت تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386369
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار بانکی، تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت امکان پذیر خواهد بود و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. تمامی اعضای هیئت مدیره موافقت نمودند در اجرای ماده ۳۶ و ۴۴ اساسنامه کلیه اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات ثبت اسناد و املاک با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا تمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ـ تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا، جلب و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر به مدیرعامل محترم جناب آقای علی اصغر گرشاسبی تفویض می گردد و در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632537
آگهی اصلاحی شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
پیرو آگهی های تغییرات شماره xxx۵/xxx مورخم ۳/۰۴/xxx۳ در قسمت انتخاب اعضاء هیات مدیره، خط دوم شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ صحیح می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571348
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۹۳ و هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ انتخاب اعضای هیات مدیره: شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت: xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت: xxx۹۱ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سیمان صوفیان (سهام عام) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۱ شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۸ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام) به شماره ثبت: xxxxxx شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۶ برای مدت دو سال برگزیده شدند.
۲ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ انتخاب بازرسان شرکت:
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ثبت: xxx۷۲ شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند.
۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء:
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به نمایندگی آقای صادق افشار به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به نمایندگی آقای علی اکبر شهری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاظمی کلشتری فرزند: ناصر به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری سیمان صوفیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمدجعفر باجلان عضو هیات مدیره و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به نمایندگی حسین کاظمی عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی محسن نامداری به سمت عضو هیات مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی، اوراق بهادار و بانکی، تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441249
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) شماره ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. انتخاب بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نواندیشان شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال برگزیده شدند.
۲. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت برگزیده شد.
شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081022
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/xxx۱ و پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره ثبت: xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به وکالت سیمان صوفیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای سید احمد موسوی اعضاء هیئت مدیره عبارتند از:
آقایان علی اکبر شهری به عنوان رئیس هیئت مدیره، خلیل جعفرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسین کاظمی کلشتری به عنوان مدیرعامل، سید احمد موسوی و محسن نامداری تا تاریخ ۵/۴/xxx۳ برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032779
آگهی ابطال صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۲/۷۲ شرکت سیمان شاهرود سهامی عام شماره ثبت ۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
باستناد دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۹ مورخ ۳۰/۷/۹۰ صادره شعبه دوم دادگاه حقوقی شاهرود دادنامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۱/۵/۹۱ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۲/۷۲ قسمتی که ناظر بر افزایش سرمایه شرکت می‌باشد باطل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909220
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۱۳/۴/xxx۱ آقای حسین کاظمی کلشتری به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۶/۴/xxx۳ برگزیده شد و باستناد تبصره ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:
۱ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد و می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معینی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
۲ـ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت برحسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال بر اساس مقررات و آئین نامه های مربوط
۳ـ تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول ، اجاره، استجاره، سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آئین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره
۴ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه بجز مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره
۵ـ نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داوری
۶ـ تهیه؛، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیات و بودجه سالانه و دوره ای شرکت به هیئت مدیره
۷ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره
۸ـ پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، تکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هیئت مدیره تشکیلاتی
۹ـ پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیات مدیره حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
۱۰ـ افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حساب های جاری، سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت و قرض الحسنه) به منظور بهره گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حساب های بانکی غیر لازم با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812278
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۱۳/۴/xxx۱ آقای حسین کاظمی‌کلشتری به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۶/۴/xxx۳ برگزیده شد و باستناد تبصره ماده ۴۴ اساسنامه شرکت و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید:

۱ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات اساسنامه شرکت مسئول اداره کلیه امور شرکت می‌باشد و می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معینی به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

۲ـ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت و نظارت برحسن جریان کلیه امور اداری، مالی، فنی، بهره‌برداری، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال بر اساس مقررات و آئین نامه‌های مربوط

۳ـ تصویب معاملات شرکت اعم از خرید و فروش اموال منقول ، اجاره، استجاره، سفارش کالا و خدمات اعم از داخل و خارج کشور و فروش محصولات تولیدی و ضایعات مواد و کالا با رعایت مفاد آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت‌مدیره

۴ـ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه بجز مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد و سایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره

۵ـ نمایندگی قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و اقدام به ارجاع موارد فوق به داوری

۶ـ تهیه؛، تنظیم و پیشنهاد روشهای راهبردی، برنامه عملیات و بودجه سالانه و دوره‌ای شرکت به هیئت‌مدیره

۷ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه به هیئت‌مدیره

۸ـ پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، تکیلاتی و یا پیشنهاد اصلاح موارد فوق به هیئت‌مدیره تشکیلاتی

۹ـ پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیات‌مدیره حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی

۱۰ـ افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و ارزی (حساب‌های جاری، سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و قرض‌الحسنه) به منظور بهره‌گیری از منابع نقدی شرکت و مسدود نمودن حساب‌های بانکی غیر لازم با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره.

اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648535
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۶/۴/۹۱ و پیرو آگهی تغییرات xxx۵/xxx مورخ ۳۱/۲/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ آقای علیاکبر شهری نماینده شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به سمت رئیس هیاتمدیره و آقای خلیل جعفرزاده نماینده شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیاتمدیره و آقای محمدرضا بازویبیدستانی نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) و آقای ماشااله کامکار نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و آقای محسن نامداری نماینده شرکت سرمایهگذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت اعضاء هیاتمدیره و آقای حسین کاظمیکلشتری به سمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیاتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691574
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ و پیرو آگهی تغییرات xxx۵/xxx مورخ ۳۱/۲/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ آقای علی اکبر شهری نماینده شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای خلیل جعفرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا بازوی بیدستانی نماینده شرکت سیمان صوفیان (سهامی عام) و آقای ماشااله کامکار نماینده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و آقای محسن نامداری نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به سمت اعضاء هیات مدیره و آقای حسین کاظمی کلشتری به سمت مدیرعامل بمدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613129
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر گرفته شد:
۱ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و نود خورشیدی تصویب گردید.
۲ـ شرکتهای سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی خاص) سیمان ارومیه (سهامی عام)، سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) بسمت اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال برگزیده شدند.
۳ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی‎البدل بمدت یکسال برگزیده شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برگزیده شد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 391732

آگهی تغییرات سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبتxxx
شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲
برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ۱۴/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل گرفته شد:
۱ ـ سرمایه شرکت (ماده ۵ اساسنامه) از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به چهارصدوپنجاه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام از محل بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت.
برابر گواهی شماره ۷۷/xxx۷۴ ـ ۲۳/۰۸/xxx۰ بانک ملت شعبه شهید صدوقی شاهرود مبلغxxx/xxx/xxx ریال بحساب شرکت واریز گردیده است و برابر گواهی xxxxxx/xxx ـ ۰۲/۰۹/xxx۰ سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه شرکت صادر گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک
شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841325
آگهی تغییرات سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت۲۱۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ۱۴/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل گرفته شد:

۱‌ـ سرمایه شرکت (ماده ۵ اساسنامه) از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به چهارصدوپنجاه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام از محل بالا بردن تعداد سهام افزایش یافت.

برابر گواهی شماره ۷۷/xxx۷۴‌ـ ۲۳/۰۸/xxx۰ بانک ملت شعبه شهید صدوقی شاهرود مبلغxxx/xxx/xxx ریال بحساب شرکت واریز گردیده است و برابر گواهی xxxxxx/xxx‌ـ ۰۲/۰۹/xxx۰ سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه شرکت صادر گردیده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962897
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود(سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات زیر گرفته شد:

۱‌ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و نه تصویب گردید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس علی‌البدل بمدت یکسال برگزیده شدند.

۳‌ـ روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برگزیده شد.

اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669770
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۲/۸۹ تصمیم ذیل گرفته شد:

۱ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914281
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۸۹ تصمیمات ذیل گرفته شد:

۱ـ ترازنامه سال مالی یکهزاروسیصدوهشتادوهشت خورشیدی به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی‌پور بسمت بازرس علی‌البدل به مدت یکسال برگزیده شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برگزیده شدند.

۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی‌عام) و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی‌عام) و شرکت سیمان ارومیه (سهامی‌عام) و شرکت سیمان قائن (سهامی‌عام) و شرکت سیمان صوفیان (سهامی‌عام) بسمت اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال برگزیده شدند.

برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ تصمیمات ذیل گرفته شد:

آقای علی‌اکبر شهری به نمایندگی شرکت سیمان قاین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود ایزدپرست به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای منصور قدمی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و آقای غلامرضا کریمی به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه و آقای محمدرضا بازوی‌بیدستانی به نمایندگی شرکت سیمان صوفیان بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء و مهر شرکت معتبر میباشد.

ثبت اسناد شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11359455
آگهی تغییرات شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) ثبت ۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۶۵۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۸ تصمیمات زیر گرفته شد.

۱ـ ترازنامه پایان سال مالی یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی دیلمی پور بسمت بازرس علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات