شمش ریزان افق

شرکت شمش ریزان افق (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10460127076 (فعال)
11
افراد
21
آگهی‌ها
1970
شماره ثبت
1390/5/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14677271
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت فروشگاهها ی آزاد شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ شرکت خدمات فرودگاهی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۲ ـ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیربه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677281
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای علیرضا یزدان دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ ـ شرکت خدمات فرودگاهی شاهدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای امیر عباس گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ ـ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای ابوذر قربان شیرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ،تعهدآور قراردادها وچک سفته بروات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرو اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548541
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * شرکت بازرگانی شاهد ( سهامی خاص ) به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای سعید کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۱ - شرکت فروشگاه‌های آزاد شاهد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای ابوذر قربان شیرودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ - شرکت خدمات فرودگاهی شاهد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حمید رضا سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴ - آقای حسن مهدی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل ( خارج از شرکت ) تا تاریخ ۱۶/۲/۹۸ انتخاب گردیدند . * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشداوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311679
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقاتی سعید کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت فروشگاه های آزادشاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای ابوذر قربان شیرودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ ـ شرکت خدمات فرودگاهی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حمید رضا سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۲/۹۸انتخاب گردید. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825778
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ بخش مرکزی ـ دهستان حومه ـ آبادی شهرک صنعتی افق ـ شهرک صنعتی افق ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442738
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای سعید کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره شرکت فروشگاههای آزاد شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای ابوذر قربان شیرودی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حمید رضاسلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن مهدیلو به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442741
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت خدمات فرودگاهی شاهد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240899
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حسابهای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگینی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242754
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۹۵ و براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم با نام عادی به ارزش اسمی هر سهم هزار ریالی با صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت شده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796775
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۹۴ و تفویض اختیار به هیات مدیره براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958974
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سال مالی شرکت از روز اول بهمن ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر دی ماه سال بعد به پایان می‌رسدوماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115500
آگهی تغییرات شرکت شمش ريزان افق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰آقای علی وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۰آقای محمد حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۰آقای سعید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115537
آگهی تغییرات شرکت شمش ريزان افق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰آقای سعیدکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۰آقای محمدحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۰ آقای علی وفا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و سایرنامه های عادی واداری باامضا مدیرعامل ومهرشرکت معتبرمیباشد. ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249812
آگهی تغییرات شرکت شمش ريزان افق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰شرکت بازرگانی فلزات شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی اقای سعید کاظمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۰شرکت خدمات فرودگاهی شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای حمیدرضا سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بانمایندگی آقای ابوذر قربان شیرودی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره۰ آقای حسن مهدیلو با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) ۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به سمت نایب رییس هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249826
آگهی تغییرات شرکت شمش ريزان افق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ (با مدیریت آقای مهدی بیرجندی) به سمت بازرس اصلی و ۰آقای حمیدچگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۰روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۱ ۰اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰شرکت بازرگانی فلزات شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ۰شرکت خدمات فرودگاهی شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 509371
آگهی تصمیمات شرکت شمش ریزان افق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۰ ابهر و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
آگهی تصمیمات شرکت شمش ریزان افق
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰ ابهر
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
به اسناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیماتی به شرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقایان علی وفا به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و سعید کاظمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و اسماعیل تقی لو به شماره ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقایان علی وفا به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید کاظمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسماعیل تقی لو به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533421
آگهی تصمیمات شرکت شمش ریزان افق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۷۰ ابهر و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به اسناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیماتی به شرح ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ آقایان علی وفا به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و سعید کاظمی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ و اسماعیل تقی لو به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقایان علی وفا به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید کاظمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسماعیل تقی لو به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10816053
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۹۷۰ ابهر و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۵/۹/۹۰ تغییراتی به شرح زیر در شرکت فوق حاصل گردید:

۱‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم بانامxxx۰ ریالی از طریق مطالبات نقدی حاصل شده سهامداران افزایش یافت.

۲ـ ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11748149
آگهی تغییر محل شرکت شمش ریزان افق(سهامی خاص) به شماره ثبت۹۳۰۰ زنجان و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه۱۷/۶/۹۰ آدرس شرکت از زنجان به شهرستان ابهر شهر صنعتی افق ابهر خیابان ۴۲ متری بلوار دوم انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

پرونده شرکت فوق در تاریخ۶/۷/۹۰ به این اداره واصل و تحت شمارهxxx۰ مورخه ۲۰/۷/۹۰ به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11961793
آگهی تغییرات شرکت شمش ریزان افق سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نشانی شرکت از استان زنجان واحد زنجان به استان زنجان واحد ابهر به نشانی جدید استان زنجان شهر ابهر ـ شهرک صنعتی افق ابهر ـ خیابان ۴۲ متری ـ بلوار دوم انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تاسیس و نگهداری از کارخانجات شمش آهن و فولاد و تبدیل ضایعات آهن به شمش آهن و فولاد، نبشی، میلگرد، تیرآهن، تسمه و همچنین بسته‌بندی و صادرات و واردات کالاهای مجاز جهت نیل به اهداف شرکت که هیئت‌مدیره شرکت تعیین می‌نماید.

در تاریخ ۲۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12002697
آگهی تأسیس شرکت شمش ریزان افق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ تحت شماره xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود:

۱ـ موضوع شرکت: تأسیس و نگهداری از کارخانجات شمش آهن و فولاد و تبدیل ضایعات آهن به شمش آهن و فولاد، نبشی، میلگرد، تیرآهن، تسمه و همچنین بسته‌بندی جهت نیل به اهداف شرکت که هیئت مدیره شرکت تعیین می‌نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان زنجان ـ شهر زنجان ـ فاز۱ ـ الهیه خیابان شهید بیگدلی کوچه هما دوم شرقی قطعه xxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد، که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۱۷/۵/xxx۰ نزد بانک صنعت و معدن شعبه زنجان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد حسنی بسمت رئیس هیئت‌مدیره،

۲ـ۵ـ آقای اسماعیل تقی لو بسمت عضو هیئت‌مدیره،

۳ـ۵ـ آقای علی وفا به سمت عضو هیئت مدیره،

۴ـ۵ـ آقای علی وفا بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد حاجی لو به‌عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم زینب احمدی یگانه به‌عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات