صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460103128 (فعال)
11
افراد
37
آگهی‌ها
174
شماره ثبت
1386/5/13
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14713127
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ - مؤسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید . ۳ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۸ تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579702
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن عطائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای غلامحسین جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد مصطفی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای ایرج تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ، آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذوبگران رنگین فلز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ، تعیین گردیدندو آقای غلامحسین جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . - امضاء اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته ، بروات وغیره با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضا ء هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14579704
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ - مؤسسه نیکوکاری جمیلی ( مؤسسه ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - شرکت زرین معدن آسیا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت ذوبگران رنگین فلز ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ - شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132808
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت برای سال مالی xxx۷ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036954
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ وبرابرنامه شماره xxx xxxxxx , xxx ۲۹/۰۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت مواردذیل: احداث نیروگاه برق و تولید و فروش برق به موضوع اصلی و «حمل و نقل مواد اولیه، تجهیزات و محصولات (داخل شهری)» به موضوع فرعی. الحاق گردیدوماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911340
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان زنجان - شهرستان ایجرود - بخش مرکزی - دهستان سعیدآباد - روستا سعیدآباد - جاده ۳ راهی سعیدآباد - جاده کیلومتر ۵۰ بیجار - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت ودر اداره ثبت اسناد واملاک ایجرود تحت شماره xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ به ثبت رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840473
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان زنجان شهرستان ایجرود بخش مرکزی دهستان سعیدآباد روستا سعیدآباد جاده ۳ راهی سعیدآباد جاده کیلومتر ۵۰ بیجار پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656228
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر عباسی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت ذوبگران رنگین فلزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ (سهامی خاص) تا مدت باقی مانده ۰۶/۱۱/۹۷ انتخاب گردید. امضای اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب ایشان با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540785
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341794
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عطائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلام حسین جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، /آقای سیدمحمودرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای ایرج تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسن طغرانگار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت ذوبگران فلز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره تاتاریخ ۰۶/۱۱/۹۷ تعیین گردیدند.) آقای غلام حسین جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۶/۱۱/۹۷ به سمت مدیرعامل نعیین گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته؛ براوت و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دونفر از اعضاءهیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320823
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۲ موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی (موسسه) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ۳ شرکت زرین معدن آسیا (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ۴ شرکت ذوبگران رنگین فلز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ۵ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942000
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا - رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردید - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917473
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید منفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده جدید مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ (مؤسسه) تا تاریخ ۰۶/۱۱/۹۵ با سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12567572
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات به شماره xxxxxxxxxxxxxxx۲۴مورخ۶/۱۲/xxx۳ تاریخ مجمع فوق العاده ۶/۱۱/xxx۳صحیح است که اشتباها ۶/۱۲/xxx۳قید گردیده

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12453034
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و فرآوری مواد معدنی (کانی های غیرفلزی و فلزی)، خرد کردن و شستشو و دانه بندی و کانه آرائی و تغلیظ و تصفیه و تکلیس و تشویه و فرآوری مواد معدنی و ذوب مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه فلوتاسیون مواد معدنی و تولید مواد شیمیائی و ترکیبات شیمی و معدنی، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی مختلف، واردات و صادرات مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش کالا و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های مجاز مرتبط (مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت های تولیدی شرکت) تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوط، تهیه طرحهای اکتشاف و بهره برداری از معادن، تجزیه فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی و ایجاد توسعه آزمایشگاههای مربوط، وارد کردن ماشین آلات، مواد مصرفی و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته و واردات کلیه اقلام مجاز، صدور سنگها و مواد و فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات شرکت به هر شکل و حالت، نوع و مرحله، انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات و انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320862
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس علی البدل ، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲-ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد.

۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

شxxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059745
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۰ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای محسن عطاییان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره ۰ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای غلامحسین جمیلی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل ۰ موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای رامین دوست محمدی با کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره ۰آقای ولی نادی قمی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت عضو هیئت مدیره ۰ شرکت ذوبگران رنگین فلز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آ قای حسن طغرا نگار با کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره ۰کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی دونفر از اعضای هیئت مدیره. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059749
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۰اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۰سرمایه شرکت عبارتست xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی ۰ دو ترازنامه منتهی به ترازسال های xxx۱ و xxx۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکت ها و مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059756
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ تعداد اعضاء هیئت مدیره به۵ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059757
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ومعدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۰سرمایه گذاری صنعت ومعدن اعتمادایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۰توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ۰ موسسه بنیاد نیکو کاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ۰شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ۰شرکت ذوب گران رنگین فلز (سها می خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653870
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ تعیین شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498733
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای غلامحسین جمیلی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
آقای محسن عطائیان با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸
آقای رامین دوست محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکو کاری جمیلی بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498753
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن عطائیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین جمیلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین دوست محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
آقای غلامحسین جمیلی، به سمت مدیرعامل تعیین گردید.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر یک با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174286
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۸/۹۲/xxx ـ ۲۱/۵/۹۲ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ صحیح می باشد که بدین ترتیب اصلاح گردید.
دفتر در مورخ ۲۳/۶/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۵ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146212
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت۷۰۸۳ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ که در تاریخ۱۶/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ۲۱/۵/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079253
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ آقای رامین دوست محمدی به نمایندگی موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706770
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید:
۱ـ آدرس شرکت از محل قبلی به زنجان کیلومتر ۴۸ جاده زنجان بیجار بعد از روستای قمچقای نرسیده به سه راهی سعید آباد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706773
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ که در تاریخ ۹/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای غلامحسین جمیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ دفتر در مورخ ۱۲/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9746379
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ که در تاریخ ۹/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و آقای منصور شمس احمدی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای غلامحسین جمیلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای عضو هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ دفتر در مورخ ۱۲/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552458
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۳/۵/۹۱ به این اداره واصل گردید:

۱ـ آدرس شرکت از محل قبلی به زنجان کیلومتر ۴۸ جاده زنجان بیجار بعد از روستای قمچقای نرسیده به سه راهی سعید‌آباد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر در مورخ ۳/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 425814

آگهی تغِیِیرات شرکت صنعتِی و معدنِی کِیمِیاِی زنجان گستران (سهامِی خاص)
به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملِی xxxxxxxxx۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومِی سالِیانه مورخ ۶/۴/۹۰ که در تارِیخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردِید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زِیان سال مالِی منتهِی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصوِیب رسِید.
۲ـ موسسه حسابرسِی شاهدان به عنوان بازرس اصلِی قانونِی و آقاِی منصور شمس احمدِی به عنوان بازرس علِی البدل براِی مدت ِیکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثِیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهِی هاِی شرکت تعِیِین گردِید.
۴ـ شرکت توسعه تجارت امِید اِیرانِیان و موسسه بنِیاد برکت و شرکت توسعه سرماِیه گذارِی صنعت و معدن اعتماد اِیرانِیان به سمت اعضاِی اصلِی هِیئت مدِیره براِی مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۵ ـ دفتر مورخ ۲۵/۷/۹۰ تکمِیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706065
آگهی تغِیِیرات شرکت صنعتِی و معدنِی کِیمِیاِی زنجان گستران (سهامِی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملِی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومِی سالِیانه مورخ ۶/۴/۹۰ که در تارِیخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردِید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زِیان سال مالِی منتهِی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصوِیب رسِید.

۲ـ موسسه حسابرسِی شاهدان به عنوان بازرس اصلِی قانونِی و آقاِی منصور شمس احمدِی به عنوان بازرس علِی‌البدل براِی مدت ِیکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثِیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهِی‌هاِی شرکت تعِیِین گردِید.

۴ـ شرکت توسعه تجارت امِید اِیرانِیان و موسسه بنِیاد برکت و شرکت توسعه سرماِیه گذارِی صنعت و معدن اعتماد اِیرانِیان به سمت اعضاِی اصلِی هِیئت‌مدِیره براِی مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۵‌ـ دفتر مورخ ۲۵/۷/۹۰ تکمِیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498826
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بشماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره که در مورخ ۴/۵/۹۰ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات مطروحه در بندهای ۱ و ۶ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ دفتر در مورخه ۶/۵/۹۰ تکمیل و امضا شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370841
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس اصلی و قانونی و آقای منصور شمس احمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۱/۶/۸۹ تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707788
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱/۸۹ که مورخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۵ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۱۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ بانک صادرات زنجان میدان آزادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ دفتر مورخ ۲۰/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046999
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۸۳ و شماره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ که در تاریخ‌های ۲/۱۰/۸۸ و ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۵ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام از محل نقدی به موجب گواهی شماره xxx/xxx/۱۱ مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی واریز و افزایش یافت که بدین ترتیب ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آقای محسن عطائیان به نمایندگی از طرف شرکت امید ایرانیان و آقای علی کمالی به نمایندگی از موسسه بنیاد برکت و آقای علی اکبر کرم زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آقای محسن عطائیان به نمایندگی از طرف شرکت امید ایرانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت به نمایندگی آقای علی کمالی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر کرم زاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت شامل سفته برات چک و غیره با امضای مشترک آقای علی کمالی به همراه یکی از ۲ امضاء دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ دفتر در مورخ ۱۷/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11692589
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۸۸ که در مورخ ۲/۶/۸۸ واصل گردید.

۱ـ تراز سال مالی ۸۷ به تصویب رسید.

۲ـ دفتر در مورخ ۱۷/۶/۸۸ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات