صنایع کشاورزی و کود زنجان

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460101525 (فعال)
21
افراد
35
آگهی‌ها
6917
شماره ثبت
1386/1/29
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر صنایع کشاورزی و کود زنجان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع کشاورزی و کود زنجان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنایع کشاورزی و کود زنجان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنایع کشاورزی و کود زنجان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823535
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای فیض الله محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت تولیدی سامان پلاستیک (سهامی خاص) از عضویت در هیئت مدیره، عضو علی البدل این شرکت با نام شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، با نمایندگی آقای سیدحسین میری به شماره ملی xxxxxxxxx۹، در سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ در سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. ـ کلیه ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733970
آگهی تغییرات شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی تلفیقی و اصلی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی مورخ ۲۹/۱۲/xxx۷ و صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقدگروه و شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به تاریخ فوق، مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شماره ثبتxxx۷۰ و به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند،
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14358413
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ - نام شرکت به "صنایع کشاورزی و کود زنجان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144204
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تصویب حساب ها کلیة صورت های مالی تلفیقی و اصلی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ گروه و شرکت اصلی شامل ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت اصلی مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورتحساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقدگروه و شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به تاریخ فوق، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ روزنامه ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه ی محلی مردم نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ۳ ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۷۰ و به شناسه ـ ملیxxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064946
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنابه تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۹۶ وبر اساس نامه شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۹/۰۳/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی ازمحل مطالبات حال شده سهامداران (مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) وآورده نقدی (مبلغ xxxxxxxxxxxx۳ ریال) برابرگواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی xxx وگواهی شماره xxx مورخه ۳۰/۰۲/۹۷ بانک ملی زنجان افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997261
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شماره‌ی ثبت xxx۳ و به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای فیض اله محمدخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴. آقای بابک جهان آرا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه کسب و کار هیراد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ۶. آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۸ انتخاب شدند. ۷. کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937357
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی شهر زنجان غرب کوی کارمندان خیابان ششم غربی کوچه (فضای سبز) پلاک ۰ xxx۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933349
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت تولیدی سامان پلاستیک (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت توسعه کسب و کار هیراد (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت نیک پردازش زنگان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای مسعود مددی عضو علی البدل به شماره ملی xxxxxxxxx۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674452
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل پترو ترابر زرین درتاریخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث شهرک حمل و نقلی، مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها انعقاد قرارداد با کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه‌ی مناقصات، پیمان‌ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، مبادرت به انجام کلیه‌ی امور حق العمل کاری، انجام کلیه‌ی امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کالا از گمرک (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان/ شهرستان ایجرود/ بخش مرکزی / دهستان ایجرودبالا/ روستا قارختلو/روستای قارختلو/جاده بیجار/کوچه (پتروشیمی) / پلاک ۰/ طبقه همکف/ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ بانک ملی شعبه خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: ۱ شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای مسعود مددی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای حسن بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای احمد غفورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۴ آقای محمد معینی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). به موجب مجوز شماره xxx۹۵/۶۷ مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایجرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535429
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه‌ی محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۷۰ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380885
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو سازه نگین زنجان درتاریخ ۲۱/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام و عرضه کلیه‌ی خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری شامل طرح، محاسبه، نظارت، مجری ذیصلاح، نقشه برداری، اجرا و احداث (به صورت توأم و مجزا) در زمینه‌ی ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی، سد، آب، نیرو، راه و باند، پل سازی، تونل، راه آهن، فرودگاه، بندر، اسکله دریایی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شبکه‌های (آب، برق، گاز، فاضلاب، حرارتی و برودتی)، ارتباطات، صنعت و معدن، کشاورزی و کلیه‌ی پروژه‌های عمرانی و خطوط انتقال آنان تولید کلیه‌ی مصالح مرتبط با ساختمان و پروژه‌های عمرانی عملیات مربوط به زیباسازی و مبلمان شهری نگهداری، راهبری و بهره برداری دائم یا موقت از مستحدثات در داخل یا خارج از کشور تهیه، تأمین، ساخت، اجاره و استیجاری ماشین آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی مبادرت به کلیه‌ی امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تأسیس، تجهیز، نصب و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی، سردخانه، مجتمع کشاورزی و مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها، در زمینه‌های عمرانی، تولیدی، معدنی، صنعتی، طراحی مهندسی، مطالعاتی و تحقیقاتی و خدماتی اخذ وام و تسهیلات مالی، اعتباری و ضمانت نامه‌های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور شرکت در کلیه‌ی مناقصات، پیمان‌ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی مبادرت به انجام کلیه‌ی امور بازرگانی مجاز اعم از خریدوفروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه‌ی کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مجاز، حق العمل کاری انجام کلیه‌ی امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کالا از گمرک اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و تولید و استحصال فلزات اساسی از معادن کشور عملیات مربوط به زیباسازی و مبلمان شهری تصدی نمایشگاه و انبارهای عمومی، برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه‌ی نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان، شهرک کارمندان، فاز یک، خیابان ششم، قطعه xxx۰، واحد ۴، کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم آن با نام می‌باشد و مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ بانک انصار شعبه مرکزی پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: ۱ آقای مسعود مددی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای رضا جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۳ شرکت شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای حسن بور بور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴ شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای هادی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092573
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۴/۹۷ آقای سیدافضل موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه‌ی ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای فیض الله محمدخانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کشوری راستی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرنگ اسدی قره جلو با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل * حق امضاء کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980398
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال: شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سامان پلاستیک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت نقش گسترشرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت سرمایه گذاری گسترش زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال شرکت مدیریت صدر پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ آقای یوسف ثبوتی به کدملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937686
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت نقش گستر شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل حق امضاء: کلیه‌ی اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854886
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۹۴ مبنی بر تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره و براساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۶/۰۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سرمایه شرکت از مبلغ xxx , xxx , xxx , xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم به ارزش ریالی هر سهم xxx۰ ریال از محل آورده نقدی (طی گواهی‌های بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۲۹/۰۲/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی xxx و نامه شماره ۲۵/xxx۰ مورخ ۲۹/۰۲/۹۵ بانک انصار شعبه مرکزی زنجان و نامه xxx مورخ ۲۱/۰۲/۹۵ بانک ملی شعبه خیابان خرمشهر زنجان و نامه xxx/xxx۰۰/۶۴ مورخ ۲۸/۰۲/۹۵ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان) افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439483
آگهی تغییرات شرکت صنايع پتروشيمي زنجان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. *ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد *موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲. به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. *روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و مردم نو جهت نشر آگهی های شرکت صنایع پتروشیمی زنجان انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12134858
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفای آقای فرید صباحی از هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ اولین عضو علی البدل هیئت مدیره به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۲/۹۳ با نمایندگی آقای محمدحسن کشوری راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره معرفی شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764512
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره تاتاریخ ۳۰/۰۲/۹۵ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سیدافضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سپهر پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت اسکان راهان چاوش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای اصغر فخریة کاشان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فرید صباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت امین اعتماد پیشرو (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا مدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت با حق توکیل به اعضای هیئت مدیره یا تعیین قائم مقام و سرپرست می باشد.. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات مراجع قضایی و سایر اشخاصی حقیقی و حقوقی ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضای مجاز شرکت ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت پس از تصویب هیأت مدیره ـ عزل و نصب کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و مزایای ایشان تا تصویب آیین نامه های مربوطه ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و با دارا بودن کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوای ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناسی، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با امضای مجاز شرکت ـ انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر و تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره با امضای مجاز شرکت ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی هر ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621767
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرارگرفت ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد وروزنامه محلی مردم نوجهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541318
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ۲ـ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ۳ـ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۴ـ شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ۵ـ شرکت شهریارمهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ (همگی اعضای اصلی) ۶ـ شرکت امین اعتمادپیشرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ (عضو علی البدل) ۷ـ شرکت یکتا سازان اورامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (عضو علی البدل) ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال xxx۱ موردتصویب قرارگرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه صنایع پتروشیمی زنجان انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541320
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء اصلی هیات مدیره به ترتیب زیربرای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت اسکان راهان چاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت امین اعتماد پیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای فرید صباحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ اعضاءعلی البدل هیات مدیره به ترتیب زیر: شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت نقش گستر شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541321
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عباسعلی حقانی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت اسکان راهان چاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد مجلج نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین زینالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج ازهیات مدیره ـ آقای فرید صباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای احمد دودانگهء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای علی حاجی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت امین اعتمادپیشرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک آقای فریدصباحی عضو هیات مدیره ورئیس هیات مدیره یانائب رئیس هیات مدیره بایکی ازاعضای هیات مدیره ودرغیاب آقای فریدصباحی باامضای رئیس هیات مدیره یانائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ونامه های عادی باامضای مدیرعامل ومهر شرکت باحق توکیل به اعضای هیات مدیره یاتعیین قائم مقام مدیرعامل می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029383
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردیده: آقای احمد رضا حیدر نیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا میر احمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740272
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عامشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ صورتهالی مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10109565
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ صورتهالی مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۵/۵/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716329
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام)شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373512
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حاجی باقری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی طلیعه سبز یاران بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 437684

آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان
سهامی عام بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر خالقی کرهرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شرکت تعاونی طلیعه یاران بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۵ـ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 437721

آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۰ و ۲۶/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده است
۱ ـ بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۰/۶۴ ـ ۳/۱۰/۹۰ بانک تجارت شعبه خرمشهر کل مبلغ سرمایه تعهدی به حساب واریز گردید و سرمایه شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به تعداد xxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی بانام می باشد که xxx% مبلغ تادیه و نقدی اعلام می گردد
۲ـ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میر احمدی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت طلیعه سبز یاران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است
۳ـ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/xxx۰ تکمیل و امضاء شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811225
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۹۰ و ۲۶/۹/۹۰ که در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده است

۱‌ـ بموجب گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۰/۶۴‌ـ ۳/۱۰/۹۰ بانک تجارت شعبه خرمشهر کل مبلغ سرمایه تعهدی به حساب واریز گردید و سرمایه شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به تعداد xxx/xxx/xxx سهم هزار ریالی بانام می‌باشد که xxx% مبلغ تادیه و نقدی اعلام می‌گردد

۲ـ آقای احمدرضا حیدرنیا به نمایندگی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حاجی باقری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا میر احمدی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم فروزنده به نمایندگی از طرف شرکت طلیعه سبز یاران بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مرید شوشتری به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است

۳ـ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/xxx۰ تکمیل و امضاء شد

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376574
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی سال ۸۹ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی اکبر خالقی کرهرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و روزنامه محلی مردم نو جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد، شرکت تعاونی طلیعه یاران بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۵ دفتر مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10118536
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ که در مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ۳ دفتر در مورخ ۲۱/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744216
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۹۱۷ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ که در مورخ ۱۵/۱/۸۹ واصل گردید:

۱ـ آقایان محمدرضا مریدشوشتری به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.

۲ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره یا نائب رئیس هیات‌مدیره یا یکی از اعضاء هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات‌مدیره یا نائب رئیس هیات‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ اختیارات هیات‌مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید.

۳ـ۱ـ تهیه آئین‌نامه‌های شرکت و ارائه به هیات‌مدیره برای تصویب.

۳ـ۲ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اضافه‌کاری و انعام و ترفیع و تنبیه و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آئین‌نامه‌ها و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان.

۳ـ۳ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه برای اداره کردن شرکت و ارائه به هیات‌مدیره.

۳ـ۴ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت آن از اصل متفرعات.

۳ـ۵ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۳ـ۶ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه براساس آئین‌نامه معاملات.

۳ـ۷ـ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن.

۳ـ۸ـ تعیین و پیشنهاد و میزان استهلاک‌ها

۳ـ۹ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از تقاضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد حساب سود و زیان شرکت.

۳ـ۱۰ـ ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۳ـ۱۱ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.

۳ـ۱۲ـ مدیرعامل می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات اداری و اجرایی و مالی خود را به هر یک از اعضاء هیات‌مدیره یا روسای ادارات و کارخانه‌ها و شعب و یا نمایندگی شرکت واگذار نماید.

۳ـ۱۳ـ تفویض اختیارات، کتبی و با تصریح اختیاراتی که اعطا می‌شود انجام‌پذیر خواهدبود.

۴ـ دفتر مورخ ۲۲/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9934322
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی‌ عام) ثبت شده به شماره ۶۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ که مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ واصل گردید.

۱ـ آقای محمدرضا میراحمدی به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا مریدشوشتری به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای پرویز سیفی به نمایندگی از طرف شرکت سبز یاران به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای اکبر اسمعیلی به نمایندگی از شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن بهاری به عنوان مدیر‌عامل خارج از شرکت انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضاء مشترک مدیر‌عامل و رئیس‌ هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء رئیس‌ هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730717
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زنجان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ که در مورخ ۲/۱۲/۸۸ واصل گردید.

۱ـ موسسه حسابرسی بهرنگ روش بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب گردید.

۲ـ دفتر در مورخ ۹/۱۲/۸۸ تکمیل و امضا شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات