سرمایه گذاری استان زنجان

شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460098695 (فعال)
7
افراد
21
آگهی‌ها
6628
شماره ثبت
1385/8/1
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان زنجان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری استان زنجان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14833768
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای جبار نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ـ محمد صالح آقائی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ـ خانم راضیه عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیات مدیره ۴ـ آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیات مدیره ۵ ـ آقای مهران غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیات مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره و آقای سید موسی شفیعی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و در مورد اسناد عادی ونامه های شرکت با امضاء آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14501063
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ وباستنادنامه شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225279
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ وباستنادنامه شماره xxx۴۵,xxx مورخ۲۵/۰۶/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاء مشترک آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره و آقای سید موسی شفیعی عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبار می باشد. ودر مورد اسناد عادی و نامه های شرکت با امضاء آقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924482
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ *اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایجرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ *تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. * روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان بهمن پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348605
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه محلی مردم نو و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: * آقای جبار نوری به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره * محمد صالح آقائی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره * خانم راضیه عبدی به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره * آقای سید موسی شفیعی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *آقای مهران غریبی به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره * آقای سید سعید سید سیوانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب شدند *کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت به امضاء مشترک آقای سید سعید سید سیوانی مدیرعامل وآقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ودر مورد اسناد عادی شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683645
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * موسسه حسابرسی نماگر حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وموسسه حسابرسی بهمندبا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. *صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید *روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ایجرود به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ * شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266754
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۶۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وموسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳. صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود وزیان) منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۶۲۸ و‌شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- آقای جبار نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲- محمد صالح آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳-آقای جلال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره ۴- آقای سید موسی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ - مهران غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره ۶- آقای سید سعید سیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل خارج از شرکت انتخاب شدند. –کلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک آقای سید سعید سیوانی مدیرعامل وآقای جبار نوری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.ودر مورد اسناد عادی شرکت با امضاء مدیر عامل معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12180131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۶۲۸ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد صالح آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰، آقای سیدموسی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت طارم به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷، آقای جبار نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت ابهربه شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲، آقای مهران غریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲، آقای جلال خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خدابنده به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ۲. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت وموسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۴. ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی حسابرس و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۷/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ آقای محمد صالح آقائی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ آقای محمد صالح آقائی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۱ تکمیل و امضا شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599105
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر با نمایندگی آقای جبار نوری ۲ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان با نمایندگی آقای محمد رئوف شریفی ۳ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم با نمایندگی آقای سید موسی شفیعی ۴ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان با نمایندگی خانم راضیه عبدی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره با نمایندگی آقای مهران غریبی.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ آقای جبار نوری بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رئوف شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ دفتر در مورخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607694
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان سهامی عام شماره ثبت ۶۶۲۸ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابهر با نمایندگی آقای جبار نوری ۲ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان با نمایندگی آقای محمد رئوف شریفی ۳ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان طارم با نمایندگی آقای سید موسی شفیعی ۴ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماهنشان با نمایندگی خانم راضیه عبدی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرمدره با نمایندگی آقای مهران غریبی.

۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ آقای جبار نوری بنمایندگی شرکت تعاونی عدالت شهرستان ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رئوف شریفی بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ دفتر در مورخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۸/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۸/۹۰ واصل گردید:

۱ـ آقای مهران غریبی به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت خرمدره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲ـ دفتر مورخ ۱/۹/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ و مستند بنامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۴/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۱/۲/۹۰ مورخ ۲۸/۶/۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی و در اجرای ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده ۲۴ تبصره بتصویب رسید.

۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مطابق مقررات ماده xxx قانون اصلاحی تجارت بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۸ ثبت زنجان بشماره ثبت xxx۸۶ نزد سازمان بورس

موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوعات اصلی: ۱ـ سرمایه‌ گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهاداری که حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوریکه بتنهایی یا همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

موضوعات فرعی: ۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بهاء، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز‌ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق سایر شرکت‌ها مؤسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا اعمال نفوذ قابل ملاحظه بیابد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ارائه خدمات مرتبط با بازارهای اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری‌ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

مرکز اصل شرکت و شعب: زنجان خیابان خرمشهر روبروی بانک رفاه کارگران ساختمان آریان دمیر طبقه سوم واحد ۶ شرکت فاقد شعبه است.

سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال‌ـ منقسم xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی با نام کلاً نقدی فاقد سهام ممتاز

مشخصات اعضای هیئت مدیره: آقای سید سعید سید سیوانی فرزند سید رفیع بشماره شناسنامه xxx بسمت مدیرعامل، آقای جبار نوری فرزند محمد علی شناسنامه xxx بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رئوف شریفی فرزند محمد شناسنامه xxx بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن گروسی فرزند ولی بشناسنامه ۱۳ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خرمدره بسمت عضو هیئت مدیره، آقای جلال خانی فرزند حجت اله بشناسنامه xxx بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت خدابنده بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید موسی شفیعی فرزند طاهر بشناسنامه xxx۸ بنمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت طارم بسمت عضو هیئت مدیره.

شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع طبق ماده ۲۱ اساسنامه می‌باشد.

مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق ماده ۵۷ اساسنامه می‌باشد.

براساس صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx می‌باشد.

روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت می‌باشد.

اساسنامه شرکت و ترازنامه حساب سود و زیان مربوط به دو سال گذشته و صورت دارایی‌های شرکت اموال منقول و غیرمنقول آن بمرجع ثبت شرکت‌ها جهت مراجعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد.

دفتر در تاریخ ۳۱/۶/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11651828
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۰ که به تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید.

۱ـ آقای جلال خانی به عنوان نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خدابنده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

۲ ـ دفتر مورخ ۸/۴/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918889
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری استان زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ که در تاریخ ۱۴/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدباباپور بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام سهامداران از محل سود تقسیم نشده سهامداران افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در تاریخ ۹/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10890938
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۶۲۸ وشناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۸۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۱/۸۹ واصل گردیده

۱ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۱/۶/۸۸ بتصوی برسد

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید

۴ـ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان جبار نوری بنماینده تعاون سهام عدالت ابهر ـ محمد رعوف شریفی نماینده سهام عدالت زنجان ـ سید موسی شفیعی نماینده سهام عدالت طارم ـ محمد علی محمدی نماینده سهام عدالت خدابنده ـ محسن گروسی نماینده سهام عدالت خرمدره

۵ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ آقای جبار نوری بنمایندگی از تعاونی عدالت ابهر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رئوف شریفی بنمایندگی از تعاونی عدالت زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست

۶ـ دفتر در مورخه ۲۹/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات