ترانسفورماتور توزیع زنگان

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460096368 (فعال)
14
افراد
46
آگهی‌ها
6396
شماره ثبت
1385/2/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14655706
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای کریم میر علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ آقای محمد کولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای سعید تقی لوبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای مجتبی شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14655707
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه ، حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود : • نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران • تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد • پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات • اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره • به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراد آنها • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا " • اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک ازدادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، ازطرف شرکت ؛ دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، ازجمله حضور درجلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر ، اقرار درماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615690
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۸ انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172378
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ - آقای کریم میر علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰- آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲- آقای محمد کولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲- آقای سعید تقی لوبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵- آقای ایرج فکوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125815
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای ارسلان فتحی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ـ آقای کریم میر علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ آقای محمد کولایی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ آقای سعید تقی لوبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ آقای ایرج فکوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۲۲/۰۱/۹۹ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016805
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634927
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای ارسلان فتحی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو. آقای ابولفضل جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان. آقای سعید تقی لوبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران. خانم مهشیدامیرمقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو. آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو. آقای ایرج فکوربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635013
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: • نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد • پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات • اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره • به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراد آنها • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا " • اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک ازدادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436741
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436750
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. هیئت مدیره به استناد مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، حدود وظایف و اختیارات تفویضی از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نمود: • نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل • اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد • پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات • اتخاذ تصمیم درمورد امورمرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یامعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره • به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراد آنها • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر • رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا " • اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک ازدادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت؛ دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور درجلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یادعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذمحکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و امور مشابه دیگر • تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها • پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی • پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام • پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322715
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶: آقای ارسلان فتحی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای سعید تقی لو با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ خانم مهشیدامیرمقدمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای حمید کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای رضا جمشیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117396
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶: آقای مرتضی فرجی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای سعید تقی لو با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ خانم مهشیدامیرمقدمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای حمید کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای رضا جمشیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807875
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای ابوالفضل جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ آقای سعید تقیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ خانم مهشید امیرمقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای مجتبی شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807891
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. * شرکت ایران ترانسفوبه شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ * شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو. به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ * شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ * شرکت بازرگانی ایران ترانسفوبه شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ * موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748619
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و تائیدیه شماره xxx۰ xxx ۲۲ ت مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ۲ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید. ۳ طبق اعلامیه ارسالی مشخصات شرکت بشرح ذیل می‌باشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شماره ثبت xxx۶ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از، ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع ترانسفورماتور روغنی و خشک رزینی، راکتور، ترانسفورماتورهای خاص و تجهیزات الکتریکی، همچنین بسته بندی، خرید و فروش، صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی و نیز سرمایه گذاری، ایجاد نمایندگی و ارائه خدمات مهندسی مرتبط و هرگونه فعالیت مجاز دیگر جهت نیل به اهداف شرکت. موضوع فرعی: انجام هر گونه فعالیت آزمایشگاهی، خرید و فروش اوراق بهادار، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای بورسی و فرابورس و غیره. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان زنجان کدپستی: xxxxxxxxx۸ ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده_است. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه ثبت شده مبلغ xxx میلیارد ریال و تماما «پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: این شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو (سهامی خاص) xxx۳ xxxxxxxxx۰۲ احمد مهدوی مهدی xxx۴ xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) xxx۰ xxxxxxxxx۰۰ ابوالفضل جعفر آبادی اکبر xxx۵ xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به شناسه ملی xxx۸۹ xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی سعید تقی لو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxx۸ xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی مجتبی شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی xxx۲۲ xxxxxxxxx۲۵ بانمایندگی حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می‌توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند_داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا» پرداخت نموده_باشند. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده_است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد_بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهیهای شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۴ مبلغ xxxxxxxxxxxx۸ ریال شامل xxxxxxxxxxxx۱ ریال بدهیهای جاری و مبلغ xxxxxxxxx۰۷ ریال بدهیهای غیرجاری می‌باشد. ضمنا «تعهدات و بدهیهای احتمالی شرکت مجموعا» xxxxxxxxxxxx۴ ریال بابت چکها، سفته‌های تضمینی، ضمانتنامه‌های گمرکی و ضمانت تسهیلات دریافتی شرکتهای گروه می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ضمنا اساسنامه ودو ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت مربوط به دو سال قبل وصورت تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت جهت رویت درمرکز شرکت ودر اداره ثبت برای مراجعه علاقه مندان موجود می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629702
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *- رعایت ماده xxx
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644150
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید که عبارتنداز:انجام فعالیت ازمایشگاهی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255912
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۳۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ وصورتجلسه فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxxمیلیارد ریال منقسم به xxxمیلیون سهم یک هزار ریالی از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141653
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۳۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مهدی شلیله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496704
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496705
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496708
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495393
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495394
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495397
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495826
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵ و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱/xxx۵
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا موسسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای مهدی شلیله کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495827
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495830
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای احمد مهدوی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایرانی ترانسفو
۲ ـ آقای ابوالفضل جعفر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
۳ ـ آقای سعید تقیلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۴ ـ آقای حمید کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو
۵ـ آقای مجتبی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303946
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی خانم ناهید نصیری واحد بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی سعید تقیلو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای حمید کاظمی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216428
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور‌ماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۷/۹۲ واصل گردیده:
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی خانم ناهید نصیری واحد بسمت عضو هیئت مدیره باستناد نامه شماره xxx۳/۹۲/MA و موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران با نمایندگی عزیز اله علیمحمد بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت ایران تراسفو با نمایندگی آقای حمید کاظمی بسمت عضو هیئت مدیره باستناد نامه شماره xxx۷۰ ـ ۹۲ برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
دفتر در مورخ ۸/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097673
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۳/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053223
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۱/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029411
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان سهامی خاص شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ واصل گردیده: شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیر مقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. دفتر در مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854229
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱- شرکت ایران ترانسفو ۲- شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳- شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو ۴- شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۵- موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
۲ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیرمقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است.
۳ـ دفتر در مورخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مسئول ثبت شرکت های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407024
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت باقیمانده بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت ایران ترانسفو ۲ - شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان ۳ - شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو ۴ - شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۵ - موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران ۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی احمد مهدوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان با نمایندگی مهشید امیرمقدمی و شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بسمت اعضای هیئت مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی مجتبی شمسی بسمت مدیر عامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل ۲ عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ۳ دفتر در مورخ ۱۶/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629048
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی ۲ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی ۳ـ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی ۴ـ شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی ۵ـ شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. دفتر در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280295
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۱ که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی ۲ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی ۳ـ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی ۴ـ شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی ۵ـ شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت ایران ترانسفو با نمایندگی آقای عبدالرسول معمار نهاوندی بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو با نمایندگی آقای احمد مهدوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران با نمایندگی آقای مجتبی شمسی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت ترانس پست پارس با نمایندگی خانم مهشید امیر مقدمی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت عایقهای الکتریکی پارس با نمایندگی آقای علیرضا ثابت بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. دفتر در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512475

آگهی افزایش سرمایه شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان
(سهامی خاص)
به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ به این اداره واصل شده است.
۱ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد.
دفتر در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780294
آگهی افزایش سرمایه شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان(سهامی خاص)به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ به این اداره واصل شده است.

۱ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد.

دفتر در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 409565

آگهی تغییرات شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان
سهامی خاص بشماره ثبت xxx۶ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ به این اداره .اصل گردیده است و تاییدیه شماره xxxxxx۱ـ ۴/۷/۹۰ اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
۱ـ نام شرکت به ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر مورخ ۴/۸/۹۰ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687888
آگهی تغییرات شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت مذکور که در تاریخ ۱/۸/۹۰ به این اداره .اصل گردیده است و تاییدیه شماره xxxxxx۱ـ ۴/۷/۹۰ اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

۱ـ نام شرکت به ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی خاص) تغییر یافت و ماده ۱ اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر مورخ ۴/۸/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290135
آگهی تغییرات شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۳۹۶و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱/۹۰ که به تاریخ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ مورد تصویب قرارگرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی حساب‌گستر‌پویا به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای علی صاره‌راز به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۴ـ دفتر مورخ۴/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943867
آگهی تغییرات شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۸۹ که مورخ ۶/۲/۸۹ واصل گردید:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای علی صاره‌راز نیز به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو ـ شرکت ترانس پست پارس ـ شرکت عایقهای الکتریکی پارس ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ـ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

۵ـ به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۵/۱/۸۹ شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی آقای عبدالرسول معمارنهاوندی به سمت رئیس هیات‌مدیره، شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به نمایندگی آقای احمد مهدوی به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره و موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران به نمایندگی آقای مجتبی شمسی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۶ـ دفتر مورخ ۱۲/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11387987
آگهی افزایش سرمایه شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان(سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۹/۸۸ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۸ که در مورخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد بانام منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.

۲ـ دفتر در مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10315664
آگهی افزایش سرمایه شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۸۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۸ که در مورخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال بانام منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده ۱۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11631962
آگهی افزایش سرمایه شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان(سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۳۶۸
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۹/۸۸ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۸ که در مورخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید.

۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تولید انواع ترانسفورماتور و مونتاژ منبع تغذیه تثبیت ولتاژ (استابلیزر) و تولید مجموعه کامل درب بازکن و تولید ترانس لامپهای هالوژن و تولید انوع وسایل کنترل ولتاژ و تهیه و توزیع انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی ، صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری.

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت اسناد و املاک استان مازندران واحد ثبتی ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات