زرین معدن آسیا

شرکت زرین معدن آسیا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460095240 (فعال)
18
افراد
39
آگهی‌ها
6285
شماره ثبت
1383/8/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14801823
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14748737
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی تلفیقی و اصلی شرکت شامل ترازنامه ، صورت سود ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب شدند . ۱ - موسسه بنیاد نیکو کاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ۲ - شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۹ - شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ - شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14748741
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حسین سلیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ - آقای علی اکبر ولی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ - آقای فرید کوتی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ - آقای رضاجمیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ - آقای شهرام کدخدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور منجمله چک ، سفته ، برات و غیره ، با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14518519
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ، تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی به xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام ازمحل سودانباشته افزایش یافت . و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160020
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ ونامه شماره xxx۰۶/xxxمورخه ۹/۵/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: *به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید:حمل و نقل مواد اولیه ،تجهیزات و محصولات(داخل شهری)"در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135937
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه، صورت سود(زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس ا صلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106168
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *حدود اختیارات به شرح بندهای ۱۷، ۱۴، ۷، ۴، ۱ و ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید:. الف) بند ۱ ماده ۳۷ اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ب) بند ۴ ماده ۳۷ اساسنامه: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پ) بند ۷ ماده ۳۷ اساسنامه: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ت) بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ث) بند ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ج) بند ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841996
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ولی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید کوتی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضاجمیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام کدخدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله چک، سفته، برات و غیره، با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832874
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ۱ تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه‌های دراز مدت، میان مدت، و کوتاه مدت در زمینه اکتشاف، بهره برداری، از معدن، پیمان تولید، پیمان مدیریت و تولید فلزات غیرآهنی، آلیاژهای ترکیبات شیمیایی، مواد کمکی، ماشین آلات قطعات یدکی مصرفی مربوطه. ۲ تهیه طرحهای مهندسی در مورد اکتشاف، بهره برداری از معادن، کانه آرائی و فرآوری در زمینه فلزات غیرآهنی تاحد فلزو آلیاژها و ترکیبات شیمیایی آنها و تولید مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز مشاغل مهندسی پایه، مهندسی تقضیلی شامل سرویس ساختمان مربوطه طراحی ماشین آلات انجام امور مالی و خدمات مهندسی مربوطه به اجرای طرحها. ۳ انجام بررسی فنی و اقتصادی طرحها در زمینه در زمینه اکتشاف بهره برداری از معادن کانه آرایی، فرآوری (متالوژیکی وشیمیایی) در زمینه فلزات غیرآهنی تا حد فلز آلیاژها و ترکیبات شیمیایی آنها و همچنین تولید مواد اولیه، موادکمکی و ماشین آلات و قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز برای تولید آنها. ۴ ایجاد آزمایشگاهها و تاسیسات پایلوت مختلف. ۵ انجام سایر فعالیتهای مهندسی مشاور در زمینه امور ساختمان، تاسیساتی، تکنولوژی، آزمایشگاهی، نصب و نظارت مربوطه در زمینه‌های مذکور. ۶ انجام بررسی‌های سیستماتیک در واحد‌های موجود شامل بررسی آزمایشگاههای بزرگ و غیرصنعتی و صنعتی. ۷ بررسی تکنولوژیهای موجود در جهان و هماهنگ کردن آن با شرایط کشور در سطح آزمایشگاهی و همکاری آزمایشگاهی، علمی و عملی واحد‌های موجود در زمینه مشکلات آنها. ۸ انجام بررسی‌های فنی و اقتصادی مربوط به فلزات غیرآهنی و ترکیبات شیمیایی و آلیاژهای آنها در سطح کشور و جهان. ۹ انجام بررسی‌های فنی و مهندسی صنایع در زمینه اکتشافی بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری واحد‌های موجود و جدید. ۱۰ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، موسسات و پروژه‌ها و اجرای کلی مراحل احداث و بهره برداری از طرحهای معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی فلزات غیرآهنی تا حدتهیه، آلیاژها و ترکیبات شیمیایی آن. ۱۱ استفاده از خدمات موسسات مطالعاتی، تحقیقاتی، دانشگاهی و مشاوره‌ای داخل و خارج از کشور و انعقاد قراردادهای مربوط در چهار چوب موضوع شرکت. ۱۲ خرید و واردات مواد، ابزار، ادوات و وسائل و ماشین آلات مورد نیاز و متناسب موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان/ شهرستان زنجان/ بخش مرکزی/ شهر زنجان/ کوی کارمندان فاز ۲/ بلوار حاج احمدمهدوی/ خیابان ملاصدرا [اول غربی] / پلاک xxx۶/ طبقه همکف/ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx/xxx۰/۳۴ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ بانک تجارت شعبه سرو پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای رضا کشاورزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای میلاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره. ۳ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای شهرام شریعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم لیلا فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. خانم راحله رادفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836125
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنیاد نیکوکاری جمیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755298
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان معجزات آبادی شهرک صنعتی روی خیابان بهره وری ۶ پلاک ۷۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657470
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/۹۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادارسرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به (xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی) به xxx میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی برابرگواهی شماره ۷۳/xxx۰۰/۶۴ مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان که تماما پرداخت شده میباشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628895
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین ترابر خاورمیانه درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از مبداء شهرستان زنجان به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب و نمایندگی. /. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان/ شهر زنجان/کوی کارمندان فاز ۲/ خیابان دوازدهم غربی/ خیابان حاج احمدمهدوی/ پلاک ۰ xxx/ طبقه زیر زمین/کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷/xxx۰۰/۶۴ مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: ۱ شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای فخر الدین بهادر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۲ شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای فرامرز بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای تورج نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۴ آقای رضا رسولی به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیروز رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای ابوالقاسم مهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). به موجب مجوز شماره xxx۶۲/۶۷ مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550271
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جمیلی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت امیدایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ برای مدت باقیمانده به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536372
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928379
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. *صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619387
آگهی تغییرات شرکت زرين معدن آسيا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حسین سلیمی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف بنیاد نیکوکاری جمیلی به سمت رئیس هیئت مدیره * آقای علی اکبر ولی پور با شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره * آقای محمدمصطفی بهروز با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران به سمت عضو هیئت مدیره * آقای ابراهیم جمیلی با شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره * آقای شهرام کدخدایی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور منجمله چک، سفته، برات و غیره، با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619389
آگهی تغییرات شرکت زرين معدن آسيا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت تولید و توسعه سرب وروی ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بنیاد نیکوکاری جمیل شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۴
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295976
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۲۸۵ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت ۱ـ اکتشاف واستخراج وبهره برداری از معادن ۲ ـ تولید وفرآوری موادمعدنی (کانی های غیرفلزی وفلزی) ۳ـ خردکردن، شستشو، دانه بندی وکانه آرایی وتغلیظ ، تصفـیه وتکلیس وذوب موادمعدنی در نقاط مناسب کشور ۴ـ تاسیس کارخانجات مربوطه فلوتاسیون مواد معدنی و تولید مواد شیمیایی وترکیب شیمی معدنی ۵ ـ سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسـعه و راه اندازی طرحهای تولیدی مختلف ۶ ـ واردات و صادرات مواد اولیه، تجهیزات وماشین آلات، و کلیه کالاهای مجاز ۷ ـ اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ) ۸ ـ فروش و صادرات انواع تولیدات شرکت و انجام کلیه امور بازرگانی می باشد ۹ـ انجام فعالیت های آزمایشگاهی و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295981
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۲۸۵ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایاـ رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413462
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۲۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شعبه ای شرکت در تهران سعادت آباد ـ خیابان سرو غربی ـ بین میدان سرو و میدان کتاب پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ منحل گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603373
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم جمیلی به کد ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به عنوان نماینده جدید شرکت توسعه تجارت امیدایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ برای مدت باقیمانده به سمت عضو هیئت مدیره شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563611
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456932
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۶۲۸۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از محل نقدی از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به (xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی) به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که برابر نامه شماره ۹۲/xxx/۱۱ مورخ ۱۰/۰۲/۹۳ بانک صادرات زنجان تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357332
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۶/۱۱/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ۲ـ شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ۳ـ شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان ۴ـ شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ۵ـ موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
۲ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ آقای حسین سلیمی با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر ولی پور با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمرتضی هاشمی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدمصطفی بهروز با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران بعنوان عضو هیات مدیره و آقای شهرام کدخدائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضای ۲ نفر از ۵ نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ دفتر در مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119722
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/xxx۲ که در تاریخ۱۹/۴/xxx۲ واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت..
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب به عنوان حسابرس بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالیxxx۲ تعیین شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
۴ـ دفتر در مورخ۱۹/۴/xxx۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686850
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عامشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/xxx۱ که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۱ تعیین شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 686851
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۴/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید.
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل مطالعات حال شده سهامداران منقسم به ۶۰ میلیون سهم هزار ریالی افزایش و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601341
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۴/۹۱ سازمان بورس اوراق بهادار که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید.

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰ میلیارد ریال از محل مطالعات حال شده سهامداران منقسم به ۶۰ میلیون سهم هزار ریالی افزایش و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982529
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/xxx۱ که در تاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایان بعنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۱ تعیین شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

۴ـ دفتر در مورخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 544624

آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا
بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
باستناد مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایا رایان بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۰/۵/۹۰ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781995
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایا رایان بعنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.

۴ـ دفتر در مورخ ۲۰/۵/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933166
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید

۱‌ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر ولی‌پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ۲‌ـ آقای محمد مصطفی بهروز به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ۳ـ آقای شهرام کدخدائی به نمایندگی از طرف شرکت تولید و توسعه سرب ایرانیان ۴‌ـ آقای مصطفی فیروزی نیاکی به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان ۵‌ـ‌ آقای محمدرضا شیرزاد کبریا به نمایندگی از طرف موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی

۲‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ آقای علی اکبر ولی‌پور بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مصطفی بهروز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام کدخدائی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی فیروزی نیاکی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا شیرزاد کبریا بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

۳‌ـ دفتر در مورخ ۹/۱۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10538755
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است ۲ دفتر در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ تکمیل و امضا شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11388491
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ که در مورخ ۱۴/۵/۸۹ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ واصل گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان به عنوان بازرس اصلی و قانونی و آقای علی امنی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۹ تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ دفتر مورخ ۲۰/۵/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577541
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۹/۵/۸۹ هیئت‌مدیره که در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردیده: آقای محمدرضا شیرزادکبریا به عنوان نماینده تام‌الاختیار بنیاد نیکوکاری جمیلی برای مابقی دوره تصدی که هیئت‌مدیره شرکت زرین معدن آسیا معرفی می‌گردد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11327425
آگهی تصمیمات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در مورخ ۲۷/۱۰/۸۸ واصل گردیده:

۱ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان شهرام کد خدائی، مصطفی فیروزی نیاکی، آقای علی اکبر ولی پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی سیمین معدن آسیا، آقای محمد مصطفی بهروز به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران، آقای سید مرتضی هاشمی اصفهانی به نمایندگی از طرف بنیاد نیکو کاری جمیلی

۲ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ آقای علی اکبر ولی پور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی سیمین معدن آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مصطفی بهروز به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام کد خدائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۳ـ دفتر در مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ تکمیل و امضا شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9563751
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۸ که در مورخ ۹/۹/۸۸ واصل گردید.

۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید.

۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بعنوان بازرس قانونی اصلی آقای علی امانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۸۸ تعیین شد.

۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌‌های شرکت برای سال xxx۸ انتخاب شدند.

۴ ـ دفتر در مورخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103197
آگهی تغییرات شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۲۸۵ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۴۰
باستناد تاییدیه شماره xxx۱۲/xxx مورخه ۲/۱۰/۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ که در تاریخ ۳/۱۰/۸۸ واصل گردید.

۱ ـ‌ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

۲ ـ دفتر درمورخ ۳/۱۰/۸۸ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات