فرآوری مواد معدنی ایران

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460091758 (فعال)
13
افراد
18
آگهی‌ها
5935
شماره ثبت
1370/7/30
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر فرآوری مواد معدنی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فرآوری مواد معدنی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه فرآوری مواد معدنی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرآوری مواد معدنی ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14706236
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای عباسعلی بنفشه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره * آقای مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره *آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره *آقای رامتین قسمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره *آقای فرشاد صبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت صنعت روی زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره منصوب گردید . *آآقای حمید علاماتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند . ۹ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . *اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ ۸ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ ۸ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه ۳ ۸ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ ۸ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ ۸ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، و موسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۶ ۸ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۷ ۸ ) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است . ۸ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638540
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و مورد تصویب قرار گرفت* مؤسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ، * اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از : شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت صنعت روی زنگان ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14607699
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامتین قسمتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره در مدت باقی مانده انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573817
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره . - آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . - آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره . - آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره . - آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . *آقای حمید علاماتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده منصوب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . *اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض نمودند : ۱ - ۸ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - ۸ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه ۳ - ۸ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۴ - ۸ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۵ - ۸ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، و موسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۶ - ۸ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۷ - ۸ ) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است . ۸ - ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ - ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066202
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. *مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671068
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: زنجان شهر زنجان غرب کوی کارمندان خیابان ششم غربی کوچه (فضای سبز) پلاک ۰ xxx۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629637
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان اله شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای موسی مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای رضا منفردبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید علاماتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۰۲/۹۸ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب هر یک با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501713
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187915
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب نامه شماره xxx۶/۴۲/۴۰/xxx۵ مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ شرکت سرمایه گذاری ساتا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای ابراهیم بلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ جهت حضور و اعمال رأی در جلسات هیئت مدیره تا پایان مدت باقیمانده قانونی به عنوان نماینده تام الاختیار معرفی شده‌اند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816892
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12628219
آگهی تغییرات شرکت فرآوري مواد معدني ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید:-۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی،موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.-۲)افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.-۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.-۴) صدور،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.-۵) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت،تعیین شغل،حقوق و دستمزد،پاداش،ترفیع،تنبیه،تعیین سایر شرایط استخدام،خروج آنها از خدمت و بازنشستگی آنان.-۶) انعقاد هر نوع قرارداد،تغییر،تبدیل،فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت.-۷) تحصیل تسهیلات از بانک ها،شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.-۸) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده،در هر یک از دادگاه ها،دادسراها،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،از طرف شرکت،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام،از جمله حضور در جلسات،اعتراض به رأی،درخواست تجدید نظر،فرجام،واخواهی و اعاده و دادرسی،مصالحه و سازش،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)،اجرای حکم نهایی و قطعی داور،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها،تعیین مصدق و کارشناس،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،اقرار در ماهیت دعوا،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،قبول یا رد سوگند،تامین خواسته،تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.-۹) تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.-۱۰) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430535
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احسان اله شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید علاماتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل آقای موسی مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای رضا علائی کلجاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتابه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ آقای رضا منفردبه کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹به عنوان اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۶انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب هر یک با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره تماماً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200874
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی‌ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید۰مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری ساتا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125838
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علائی کلجاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰برای مدت باقی مانده به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732508
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای عباس وفائی زنوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، به عنوان عضواصلی هیات مدیره تا تار یخ ۱۱/۲/xxx۴انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469022
آگهی تغییرات شرکت فرآوری مواد معدنی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۹۳۵ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بهراد مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429508
آگهی اصلاحی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
پیرو آگهی شماره xxx۴/۹۱/xxx مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع شرکت سهامی عام و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741836
آگهی اصلاحی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران سهامی عامشماره ثبت ۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸
پیرو آگهی شماره xxx۴/۹۱/xxx مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع شرکت سهامی عام و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ صحیح است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات