عایق های الکتریکی پارس

شرکت عایق های الکتریکی پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460089123 (فعال)
15
افراد
30
آگهی‌ها
5667
شماره ثبت
1383/8/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14615313
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای سهند علی فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آقای مسعود سالاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ آقای کریم میرعلیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای یداله علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیات مدیره به مدت دو سال ازتاریخ مجمع ( تاتاریخ ۲۰/۰۱/xxx۰ ) انتخاب شدند . • کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت نبود مدیر عامل دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . شرح اختیارات مدیرعامل اختیارات طی ۱۷ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . به استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات ، اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد . ۱ اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیات مدیره ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی ، دولتی یا غیر دولتی و نهادها ) ۳ کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته و برات به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ، در غیاب مدیر عامل با دو امضاء از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیر عامل به تنهایی یا عضو هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ۴ انجام کلیه معاملات طبق آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره ۵ دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها ( جاری سرمایه ائی ) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن ۶ امضای اسناد مالی و ظهر نویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری ۷ انجام مفاد xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیات مدیره و بازرس شرکت ۸ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده ، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها ، اعلام اراده و نظر ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و خلع یدو رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و . . . کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امورمشابه دیگر ( امور فوق بعنوان مثال بوده و محدود نمی‌شود ) ۹ نصب و عزل کارکنان ۱۰ تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، مزایا و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره ۱۱ پرداخت حقوق و مزایا و عیدی ، پاداش ، بهره وری و . . . به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیات مدیره ۱۲ اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیات مدیره ۱۳ پرداخت ( وام ازدواج و مشارکت و . . . ) به کارکنان طبق مصوبات و آیین نامه ، و وام ضروری طبق صلاحدید مدیرعامل ۱۴ تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته ۱۵ مدیر عامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را به کارکنان شرکت تفویض نماید ۱۶ انجام مکاتبات و امضای صورتحسابهای فروش ۱۷ سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیر عامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیات مدیره تفویض می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14580383
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . *اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از : شرکت ایران ترانسفو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت ایران ترانسفو ری ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ * موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۸ انتخاب گردیدند . * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544621
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ وباستنادنامه شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام یکهزار ریالی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام یکهزار ریالی از محل سود تقسیم نشده افزایش و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167018
آگهی تغییرات شرکت عایق های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ محل شرکت به استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ دهستان تهم ـ آبادی شهرک صنعتی اشراق ـ خیابان روزبه ۱۱ ـ پلاک ۷۵ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019722
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648263
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ طی معرفی نامه شماره xxx/۹۶/xxx۰/۲ مورخ ۲۶/۰۱/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۶ xxx ت ز مورخ ۳۱/۰۵/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کریم میرعلیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ طی معرفی نامه شماره xxx۶/xxx۱۸/ د م ع مورخ ۱۳/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای سهندعلی فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طی معرفی نامه شماره xxx۶ ۹۶ ۲۰ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود سالاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ طی معرفی نامه شماره xxx۹ xxx ۹۶ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ به عنوان نماینده شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدکاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) تاتاریخ ۲۵/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. • کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات طی ۱۸ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. به استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیر دولتی و نهادها) کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. انجام کلیه معاملات طبق آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه ائی) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن امضای اسناد مالی و ظهر نویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری انجام مفاد xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیئت مدیره و بازرس شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و خلع یدو رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امورمشابه دیگر (امور فوق بعنوان مثال بوده و محدود نمی‌شود) نصب و عزل کارکنان تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره پرداخت حقوق و مزایا و عیدی، پاداش، بهره وری و … به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیئت مدیره اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیئت مدیره پرداخت (وام ازدواج و مشارکت و …) به کارکنان طبق مصوبات و آیین نامه، و وام ضروری طبق صلاحدید مدیرعامل تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را به کارکنان شرکت تفویض نماید انجام مکاتبات و امضای صورتحسابهای فروش سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیرعامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیئت مدیره تفویض می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455383
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی (سهامی عام) xxxxxxxxx۲۵ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی (سهامی عام) xxxxxxxxx۲۰ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی (سهامی خاص) xxxxxxxxx۱۸ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی (سهامی عام) xxxxxxxxx۶۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی (سهامی عام) xxxxxxxxx۶۸ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455407
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهشید امیر مقدمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یداله علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای کریم میر علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید تقیلو به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طی ۱۷ بند به شرح ذیل به مدیرعامل (آقای مهندس سعید تقیلو) تفویض گردید. به استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات مجامع و هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیر دولتی و نهادها) کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. انجام کلیه معاملات طبق آئین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیئت مدیره دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه ائی) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن امضای اسناد مالی و ظهر نویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری انجام مفاد xxx لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیئت مدیره و بازرس شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادسراها و دادگاههای اختصاصی یا عمومی و یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین وگزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و خلع یدو رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امورمشابه دیگر (امور فوق بعنوان مثال بوده و محدود نمی‌شود) نصب و عزل کارکنان تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیئت مدیره پرداخت حقوق و مزایا و عیدی، پاداش، بهره وری و … به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیئت مدیره اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیئت مدیره پرداخت وام (، ازدواج، ضروری ومشارکت …) به کارکنان طبق آیین نامه ووام ضروری طبق صلاحدیدکدیرعامل تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیر نقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را به کارکنان شرکت تفویض نماید انجام مکاتبات و امضای صورتحسابهای فروش سایر امور جاری شرکت طبق قوانین و عرف به عهده مدیرعامل می‌باشد یا بر اساس مصوبات هیئت مدیره تفویض می‌گردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106788
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۱/۹۶ آقای عزیزاله علیمحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای کریم میرعلیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مهشید امیرمقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید تقیلو با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749118
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد. - موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430903
آگهی تغییرات شرکت عایق های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم عادی بانام یک هزار ریالی از محل سود سهامداران افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411350
آگهی تغییرات شرکت عایق های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * پیروآگهی شماره "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"مورخ ۱۰/۶/xxx۴ تصویب اساسنامه جدید شرکت طبق فرمت پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از قلم افتاده بود. که بدین شرح اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364424
آگهی تغییرات شرکت عایق های الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx/۱ ریالی تغییر یافت.*
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194339
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰موسسه حسابرسی احراز ارقام و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای ذبیح اله ایمانی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۰روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۰صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۰ اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند • شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ • شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ • شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ • شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ • شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194347
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۰ آقای سعید تقیلو به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت رئیس هیئت مدیره ۰آقای احمد مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفوبه شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۰ آقای عزیزاله علیمحمد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۰آقای رضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۰ آقای کریم میرعلیخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۰کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امورمالی شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681243
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تقیلو به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بشماره ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مهدوی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزاله علیمحمد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رضا جمشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای کریم میرعلیخانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ترانفسورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی و اوراق اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل بتنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681216
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفوری شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸، شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، شرکت ایران ترانسفو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348429
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۱۱/۹۲ واصل گردید:
۱ـ آقای عزیز اله علیمحمد بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۴ انتخاب شدند.
۲ـ اختیارات هیئت مدیره طبق ۱۸ بند بر اساس صورت جلسه شماره ۱۰ ـ ۹۲ ـ xxx مورخ ۲۸/۲/۹۲ هیئت مدیره به مدیر عامل جدید آقای عزیز اله علیمحمد تفویض گردید.
۲ـ دفتر در مورخ ۹/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216427
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۰/۷/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ آقای سعید تقی لو به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی مرتضوی به نمایندگی شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مهدوی به نمایندگی شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و کریم میر علیخانی به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران و رضا جمشیدی به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر امور مالی شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر امور مالی شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۶/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097611
آگهی تغییرات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
طبق صورت جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و ۹/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. شرکت ایران ترانسفو سهامی عام ۲. شرکت ایران ترانسفوری سهامی عام ۳. شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن سهامی عام ۴. شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو ۵. موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران.
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۲ آقای سعید تقی لوبه نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی مرتضوی بنمایندگی شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد مهدوی بنمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم میر علیخانی بنمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفور ماتور ایران و علیرضا انتظاری بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت معتبر است و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل به تنهایی با عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ دفتر در مورخ ۵/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11199820
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ که در تاریخ ۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم ده هزار ریالی از محل سود سهام افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید.

۲ـ دفتر در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719374
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهامی عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ که در تاریخ ۳/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم ده هزار ریالی از محل سود سهام افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اصلاح گردید.
۲ـ دفتر در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11183561
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهام عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر در تاریخ ۱/۳/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629374
آگهی تصمیمات شرکت عایق‌های الکتریکی پارس سهام عام شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ دفتر در تاریخ ۱/۳/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512476

آگهی افزایش سرمایه شرکت عایق های الکتریکی پارس
(سهامی عام)
به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.
سرمایه شرکت از محل سود سهام از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
دفتر در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11247774
آگهی افزایش سرمایه شرکت عایق‌‌های الکتریکی پارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.

سرمایه شرکت از محل سود سهام از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

دفتر در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247155
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام)، ۲ شرکت ایران ترانسفوری (سهامی عام). ۳ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (سهامی عام). ۴ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو. ۵ موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آقای محمد کبیری اصفهانی به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سعید تقی لو به نمایندگی شرکت ایران ترانسفوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اقای احمد مهدوی به نمایندگی شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به سمت مدیرعامل، آ قای مصطفی مرتضوی به نمایندگی شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن و کریم میرعلیخانی به نمایندگی از موسسه تحقیقات ترانسفورماتورایران به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت معتبراست و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل به تنهایی یا عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ دفتر در مورخ ۴/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813266
آگهی تغییرات شرکت عایق‌‌های الکتریکی پارس سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ که به تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ آقای احمد مهدوی به نمایندگی از شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

۲ـ‌ اختیارات هیئت‌مدیره طبق ۱۸ بند براساس صورتجلسه ۲۶/۵/۸۸ هیئت‌مدیره به مدیرعامل جدید آقای احمد مهدوی تفویض گردید

۳ـ‌ دفتر به تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474500
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۸ که در مورخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ به استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آئین نامه معاملات اختیارات مدیرعامل در ۱۸ ماده مورد تصویب هیات مدیره قرار گرفت و به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ دفتر مورخ ۲/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10543699
آگهی تغییرات شرکت عایقهای الکتریکی پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۹۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۸۹ که مورخ ۶/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی مستقل شرکت و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ دفتر مورخ ۲۱/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات