صنعت روی زنگان

شرکت صنعت روی زنگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460086306 (فعال)
22
افراد
30
آگهی‌ها
5383
شماره ثبت
1382/12/18
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعت روی زنگان

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعت روی زنگان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر صنعت روی زنگان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنعت روی زنگان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه صنعت روی زنگان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که صنعت روی زنگان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14608353
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با عنایت به نامه شرکت توسعه معادن روی ایران وبر اساس تفویض اختیار شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران آقای سعید سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مذکور در مدت باقی مانده جایگزین آقای مهدی موحدنیا به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571712
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کالسیمین ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای مهدی موحدنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولید روی بندر عباس ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباسعلی بنفشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . و آقای حمید سلطانیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند . * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هئیت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند : ۱ ۸ ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۸ ۲ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبار مجاز دیگر طبق اساسنامه . ۸ ۳ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۸ ۴ ) صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۸ ۵ ) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه . ۸ ۶ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت . ۸ ۷ ) اقاعه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ( ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تأیید رسیده_است ) . ۸ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۹ ۸ ) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074153
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علیرضا سربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره • آقای رامین محمدی نیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره • آقای حمید سلطانیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدروی بندر عباس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (موظف) • آقای ابوالفضل مصطفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای موسی مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره *کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از ا عضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. *با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، اعضاء هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۸ ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۸ ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز دیگر طبق اساسنامه. ۸ ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۸ ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت مقررات اساسنامه. ۸ ۶) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکوردرماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیۀ ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ۸ ۷) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است) ۸ ۸) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی. ۸ ۹ (تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038439
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. *ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶، صورت سود وزیان سال منتهی به تاریخ مذکورمورد تصویب قرارگرفت. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال عبارتند از:. ۱ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ۲ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۳ شرکت تولید روی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۵ شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765596
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان زنجانرودبالا روستا مهتر - جاده کیلومتر ۱۰ دندی - جاده (اختصاصی صنعت روی زنگان) - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541285
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطاء تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا سربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید سلطانیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ذبیح اله دواجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای رامین محمدی نیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضوهیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از ا عضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. ۶) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکوردرماده ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیه ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ۷) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است) ۸) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۹ (تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446199
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه شرکت وصورت سود وزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. * مؤسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994382
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای اصغرعامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۲) آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۳) آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۴) آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۵) آقای علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۴/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرار دادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792087
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه شرکت وصورت سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی بهرادمشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضای هیئت مدیره به قرار زیر به مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463905
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163799
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به‌شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود وزیان و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104189
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (موظف) آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.ـ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه.ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیۀ ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس.ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554768
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامیعام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471100
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۲۵/۲/۹۳ـ ۴۷/xxx۰۰/۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی و ۲۸/۱۰/xxx۲ـ xxx/xxx۰۰/۶۴ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی یک هزار ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440102
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
(۱ـ آقای محمد ابراهیم فروزنده کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره (۲ـ آقای ولی اله بیات کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (۳ـ آقای مهدی غریبلو کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیئت مدیره (۴ـ آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره (۵ـ آقای قاسم فارسی عباس آبادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی الماسی کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردید. ـ برابر ماده xxx قانون تجارت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید ۱ ـ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی حقوقی. ۲ـ ) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳ـ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ـ) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵ـ) تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ۶ـ) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالح و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷ـ) تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ ۸) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413112
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097970
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ به این اداره واصل شده است:
۱ـ ترازنامه سال xxx۱ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ دفتر در مورخ ۱۸/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ مسئول ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097664
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده مرکز اصلی شرکت به آدرس زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار کیلومتر ۱۰ جاده دندی جاده اختصاصی شرکت صنعت روی زنگان تغییر یافت.
دفتر در تاریخ ۷/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629376
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه سال ۹۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ دفتر در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757825
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه سال ۹۰ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512408

آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان(سهامی خاص)
به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد نامه شماره xxx۵۹/xxxـ۲/۱۰/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ و هیئت مدیره که در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.
۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ ـ نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.
۳ ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
۴ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند.
شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) با نمایندگی آقای محمدابراهیم فرزونده و شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ولی اله بیات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامحسین ابراهیم شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی( سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی غریبلو شرکت کالسیمین (سهامی عام) با نمایندگی پرویز خسروشاهی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق( سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مصطفی الماسی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند اختیارات هیئت مدیره به شرح به مدیرعامل تنفیذ گردید.
۳ـ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۳ـ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه
۳ـ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
۳ـ۴) صدور، ظهرنویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.و
۳ـ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
۳ـ۶) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهارچوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت.
۳ـ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.
۳ـ۸) تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سهم الشرکه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
دفتر در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663053
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان(سهامی خاص)به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد نامه شماره xxx۵۹/xxxـ۲/۱۰/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ و هیئت مدیره که در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.

۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

۲ ـ نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

۳ ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

۴ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند.

شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) با نمایندگی آقای محمدابراهیم فرزونده و شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ولی‌اله بیات شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامحسین ابراهیم شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی( سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی غریبلو شرکت کالسیمین (سهامی عام) با نمایندگی پرویز خسروشاهی و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق( سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند آقای مصطفی الماسی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند اختیارات هیئت مدیره به شرح به مدیرعامل تنفیذ گردید.

۳ـ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۳ـ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه

۳ـ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۳ـ۴) صدور، ظهرنویسی قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.و

۳ـ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۳ـ۶) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا،‌جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهارچوب اساسنامه و آئین‌نامه معاملات مصوب شرکت.

۳ـ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.

۳ـ۸) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سهم‌الشرکه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.

دفتر در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407577
آگهی اصلاحی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان ثبت شده به شماره ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
پیرو آگهی شماره xxx۷۰/۹۰/xxx ـ ۲۲/۱۰/xxx۰ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ که درتاریخ ۳۰/۹/۹۰ واصل گردیده

۱ـ هیات مدیره مقرر نمود کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره ویکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051177
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعت روی زنگان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده :

۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

۲ـ دفتر در مورخ ۲۲/۶/۹۰ تکمیل و امضاء شد .

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307279
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای مصطفی الماسی بسمت مدیر عامل خارج از شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ۲ برای ماده ۱۲ ق ت اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566148
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۳۸۳ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ که به تاریخ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی‌آرانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر مورخ۲۶/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678329
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۸/۱/۹۰ که به تاریخ ۱۵/۱/۹۰ واصل گردید.

۱ـ آقای ولی‌‌اله بیات به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به عنوان رئیس هیأت‌مدیره محمدرضا کاشانی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به عنوان نایب‌رئیس هیأت‌مدیره مهدی غریبلو به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران به عنوان عضو هیأت‌مدیره و بهزاد لازمی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

۲ـ کلیه نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضاء هیأت‌مدیره اعتبار خواهد داشت.

۳ـ دفتر مورخ ۱۸/۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680757
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۶/۸۹ که در مورخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردیده:

۱ـ آقای محمدرضا کاشانی به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی‌‌خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

۲ـ دفتر در مورخ ۱۴/۷/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455974
آگهی تصمیمات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳و شناسه‌ ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۵/۸۹ واصل گردیده:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی‌عام) شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی‌‌خاص) شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی‌‌خاص).

۲ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ آقای بهزاد لازمی به مدیرعامل تعیین گردیدند.

۴ـ دفتر در مورخ ۲۳/۵/۸۹ تکیمل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392341
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۸۹ که در مورخ ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی به روزآوران ژرف‌اندیش به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالناصر احمدیان به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ دفتر مورخ ۲۹/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات