ترانس پست پارس

شرکت ترانس پست پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460080786 (فعال)
22
افراد
33
آگهی‌ها
4824
شماره ثبت
1381/6/12
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1393/11/15 انقضا 1394/11/24
مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1398/5/31 انقضا 1402/5/30

شرکت‌های مادر ترانس پست پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در ترانس پست پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه ترانس پست پارس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ترانس پست پارس در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14787772
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورت های مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. * مؤسسه حسابرسی نوین نگرمانا مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660640
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه‌ای ازشرکت به : آدرس تهران خیابان ملاصدرا خیابان شهید شیرازی شمالی خیابان حکیم اعظم پلاک ۱۵ کدپستی : xxxxxxxxx۶ تاسیس و آقای امین طاهری اسبق به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349917
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ ـ آقای روح اله حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت عایق های الکتریکی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ ـ آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره ۴ ـ آقای عبدالحمید رهیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ۵ ـ آقای طهمورث دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره ۶ ـ آقای امین طاهری اسبق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاًو با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192948
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حمید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ـ آقای روح اله حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت عایق های الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ـ آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره ۴ـ آقای عباس خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت عضو هیات مدیره ۵ـ آقای طهمورث دلفانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره ۶ ـ آقای امین طاهری اسبق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاًو با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192955
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ـ شرکت توسعه فاوا صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ۳ـ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ـ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192961
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورت های مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۶ تصویب گردید. * روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. * مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836631
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای ارسلان فتحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره ورئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759726
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین طاهری اسبق با شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت باقی مانده بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهدآورشرکت با امضای مشترک یکی ازاعضای هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506355
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جباری تیمورلویی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و با استناد به نامه شماره xxx۹ ۵۲ ۱۰ ت ز مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای روح الله حیدر زاده به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و با استناد به نامه شماره xxx۲/ ص/ ۹۵ مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ وبا استناد به نامه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۱۵/۴/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و بااستناد به نامه شماره xxx۵/xxx۹۰/ دم ع مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و با استناد به نامه شماره xxxxxx ۵ مورخ ۲/۹/۹۵ به سمت عضوهیئت مدیره آقای اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و خارج از هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478612
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272083
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر محمدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252423
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت پارس سوییچ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت عایق‌های الکتریکی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252432
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/۹۷: آقای هادی گل بیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای روح الله حیدر زاده به شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت عایقهای الکتریکی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای عباس خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا بهمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضوهیات مدیره آقای اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) *حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877960
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای هادی گل بیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای اکبر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای رضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اکبر هوشیار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848089
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ شرکت پارس سوییچ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت نیرو ترانس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت ایران ترانسفو ری با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353045
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۲۴ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء آقایان (رضا جمشیدی با سمت رییس هیات مدیره / اکبرگزین با سمت نایب رییس هیات مدیره / علیرضا شریفی با سمت عضو هیات مدیره / اکبر هوشیار با سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره) و بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310230
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۸۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *تراز نامه و حساب سود وزیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. * موسسه حسابرسی احراز ارقام وشناسه ملیشماره xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رضایی بهترباکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228267
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. به آدرس زنجان ـ شهرک صنعتی شماره یک ـ انتهای خیابان پرفسور ثبوتی ـ ابتدای خیابان دی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087173
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ رضا جمشیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده (۰۷/۰۲/۹۵) انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724480
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به شماره ثبت xxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی منصوری راد با کد ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512625
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمـت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ـ عضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای ایران ترانسفوشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ نیرو ترانس شنا سه ملیxxxxxxxxx۳۵ پارس سوئیچ شنا سه ملیxxxxxxxxx۹۶ ترانسفورماتور توزیع زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ایران ترانسفوری شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512629
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مزینی منفرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نماینده شرکت ایران ترانسفو با وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اکبر گزین با کدملی xxxxxxxxx۰ به نماینده شرکت نیرو ترانس و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ولی الله بیات با کدملی xxxxxxxxx۷ به نماینده شرکت پارس سوییچ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای اکبر هوشیار باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علیرضا شریفـی با کدملی xxxxxxxxx۷به نـماینـدگی از طـرف شـرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیــره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1352265
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۹۲ که در تاریخ ۷/۹/۹۲ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ آقای علیرضا شریفی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
۲ـ دفتر در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208651
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ آقای علی مزینی منفرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
دفتر در تاریخ ۲۲/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062749
آگهی تصمیمات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مورخ ۴/۱۰/۹۱ هیئت مدیره که در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.
۱ـ اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
۲ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و سازمان های دولتی و نهادها و ارگان های انقلابی و موسسات خصوصی
۱ـ۲ـ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل حقوق دستمزد و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با توجه به مصوبات اداره کار و آئین نامه های داخلی شرکت.
۲ـ۲ـ پاداش نقدی به کارکنان حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا و بیش از آن با تایید هیئت مدیره
۳ـ۲ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و هزینه و متفرعات
۴ـ۲ـ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد و ظهرنویسی و پرداخت واخواست اوراق تجارتی برابر آئین نامه معاملات ریالی.
۵ـ۲ـ انجام کلیه عملیات و خدمات بازرگانی در چهارچوب آئین نامه مصوب شماره ۳۵ مورخ ۱۲/۷/۸۳
۶ـ۲ـ پرداخت وام به کارکنان در چارچوب با شرایط ذیل و خارج از شرایط ذیل پس از تایید هیئت مدیره
۱ـ۶ـ۲ـ بودجه وام مشارکت با توجه به آئین نامه مربوطه
۲ـ۶ـ۲ـ بودجه وام موارد فورس ماژور xxx/xxx/xxx ریال برای هر مورد حداکثر ده میلیون ریال.
۷ـ۲ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین و تقاضای تجدید در رای صادره با اجرای آن به جز محل شرکت.
۸ـ۲ـ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند صرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل غیر ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین دعوی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور و برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
۹ـ۲ـ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به هیئت مدیره
۱۰ـ۲ـ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت و تنظیم و تسلیم ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره
۱۱ـ۲ـ انجام هزینه های جاری و خدماتی
۱۲ـ۲ـ درخواست نقدی از صندوق شرکت تا xxx/xxx/۵۰ ریال.
۱۳ـ۲ـ مذاکره و عقد کلیه قراردادهای دسته جمعی با کارکنان و یا مراجع ذیصلاح. دفتر در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکت ها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061480
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۲ که در تاریخ ۱۸/۲/xxx۲ واصل گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ موضوع معاملات ماده xxx مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید.
۵ـ دفتر مورخ ۲۱/۲/xxx۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660441
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ آقای محمد کبیری اصفهانی بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین بنمایندگی از شرکت نیرو ترانس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خاکی صدیق بنمایندگی از ترانسفورماتور توزیع زنگان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار نمایندگی از ایران ترانسفوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107169
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ که در تاریخ ۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای محمد کبیری اصفهانی بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین بنمایندگی از شرکت نیرو ترانس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بنمایندگی از شرکت پارس سوئیچ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خاکی صدیق بنمایندگی از ترانسفورماتور توزیع زنگان عضو هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیار نمایندگی از ایران ترانسفوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضا شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 617387
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۴/۳/۹۱ واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ شرکت های ایران ترانسفو ـ ایران ترانسفو ری ـ ترانسفورماتور توزیع زنگان ـ نیرو ترانس ـ پارس سویچ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵ـ موضوع معاملات ماده xxx مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید.
۶ـ دفتر مورخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445747
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس سهامی عام شماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ که در تاریخ ۴/۳/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ شرکت‌های ایران ترانسفو ایران ترانسفو ری ترانسفورماتور توزیع زنگان نیرو ترانس پارس سویچ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شلیله بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ موضوع معاملات ماده xxx مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۶ دفتر مورخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169510
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ به این اداره واصل شده_است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسیده_است. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به سمت بازرس اصلی و آقای علی صاره راز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ موضوع معاملات ماده xxx مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۵ دفتر در مورخ ۲۷/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768140
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹که در مورخ ۲۶/۳/۸۹ واصل گردید.

۱‌‌ـ آقای محمد کبیری اصفهانی به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات به نمایندگی از طرف شرکت پارس سویچ عضو هیئت مدیره و آقای اکبر هوشیاربه نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفوری بسمت مدیرعامل و آقای احمد خاکی صدیق به نمایندگی از طرف شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918695
آگهی تغییرات شرکت ترانس پست پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۸۹ که در مورخ ۲/۳/۸۹ واصل گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۸۸ بتصویب رسید.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ شرکتهای ایران ترانسفو، ایران ترانسفوری، توزیع ایران ترانسفوزنگان، نیرو ترانس، پارس سویچ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا بعنوان بازرس اصلی و آقای علی صاره راز بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.

۵ـ موضوع معاملات ماده xxx مورد تصویب و به هیئت مدیره تنفیذ گردید.

۶ـ دفتر مورخ ۱۱/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات