ترانسفورماتور سازی کوشکن

شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460078760 (فعال)
13
افراد
32
آگهی‌ها
4620
شماره ثبت
1381/6/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14745372
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازطرف شرکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیات مدیره ۲. آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . ۳. آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره . و مدیرعامل . ۴. آقای داود جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت ع ضو هیات مدیره ۵. خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۳/xxx۰ انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699174
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ وصورتجلسه تنفس مورخ ۲۲/۰۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت ایران ترانسفو ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ - شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ - آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14646902
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی بانام عادی از محل سود تقسیم نشده سال مالی xxx۷ و سود انباشته به نسبت سهم سهامداران افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581326
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ ( ترازنامه و صورت‌های سود و زیان ) مورد تصویب قرار گرفت . ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید . ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شماره xxx۹۸ مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ثبت شده به شماره xxx۱۹ مورخ ۲۹/۰۲/xxx۱ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۸ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402675
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت ایران ترانسفو به سمت رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸ انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای یک نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق سرکار خانم پروین پاشائی راد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166779
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای داود جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتورتوزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸ انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در لیست صاحبان امضاء مجاز شرکت که ذیلا" تعریف گردیده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. صاحبان امضاء مجاز شرکت عبارتند از: آقای یعقوب کارگرزاده رئیس هیئت مدیره، آقای علی محمد رنجبر نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داود جعفری عضو هیئت مدیره، آقای سید جواد سیدی کنجانی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، خانم پروین پاشائی راد قائم مقام مدیرعامل و آقای مسعود ثالثی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14007695
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شماره xxx۹۸ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ثبت شده به شماره xxx۱۹ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929283
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸. آقای علی محمد رنجبر به شماره xxxxxxxxx۲ آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929294
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب کارگرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده حقیقی شرکت ایران ترانسفوبه شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸. آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل. تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸). آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده حقیقی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۸. خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت قائم مقام مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در بندهای یک تا شش صورتجلسه بشرح فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910902
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: انجام فعالیت آزمایشگاهی. درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13753434
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان سهروردی ۱ پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475173
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند ماشااله به سمت رئیس هیات مدیره. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای رضا جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ فرزند غلام رضا بعنوان نماینده حق یقی ش رکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره به موجب نامه شماره ۹۶ xxx xxx۴ مورخ ۲۶/۰۲/۹۶. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرزند احمدعلی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد مصوبه شماره xxx/۹۶/xxx۰/۲ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶ هیات مدیره به شرح پیوست عینا " به نامبرده تفویض و ابلاغ گردید. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند سیدابراهیم به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند قربانعلی به سمت نائب رئیس هیات مدیره. (مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۰۱/۹۸) خانم پروین پاشائی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ فرزند حیدرقلی به سمت قائم مقام مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای دو نفر از اشخاص مندرج در بندهای یک تا شش صورتجلسه بشرح فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرح اختیارات مدیرعامل: به استناد مواد xxx و xxx قانون تجارت و مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه و مصوبات و آیین نامه معاملات، اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد. اجرای قوانین و مقررات و احکام و مصوبات هیات مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی). کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب ایشان به امضای قائم مقام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نظارت و کنترل بر انجام کلیه معاملات طبق آیین نامه معاملات شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و انجام پرداخت‌ها (جاری سرمایه‌ای) و پرداخت مخارج شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و هزینه و فرع آن طبق بودجه‌های مصوب. امضای اسناد مالی و ظهرنویسی و قبولی و واخواست اوراق تجاری. انجام مفاد ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله تهیه صورت دارایی‌ها و دیون شرکت و تهیه صورت‌های مالی و گزارشات آن و ارائه به هیات مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادسراها و دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی یا انقلاب و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت استی فای یکایک حق وق واقعی یا متص ور و … شرکت و نیز دف اع از شرکت و به نام ش رکت در مقابل هر دعوای اقامه ش ده علیه ش رکت چه جزائی و چه حق وقی در هر ی ک از مراجع اخت صاصی یا عم ومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسه‌ها، اعلام اراده و نظر، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکاری و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توق یف مظ نون و متهم و قبول اموال بدهکار در جل سه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر. نصب و عزل کارکنان شرکت به استثناء مدیران رده اول که با تصویب هیات مدیره انجام خواهد_شد. تعیین شغل، حقوق، دستمزد، مزایا و ارتقاء گروه شغلی بر اساس طرح طبقه بندی و سایر شرایط استخدامی و معافیت از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و غیره بر اساس ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و آیین نامه‌های داخلی شرکت و مصوبات هیات مدیره. پرداخت عیدی، پاداش، بهره وری و غیره به کارکنان در چهارچوب ضوابط و مقررات و مصوبات هیات مدیره. اخذ وام از بانک‌ها و سایر موسسات با رعایت صرفه و صلاح شرکت با اخذ مصوبه از هیات مدیره. پرداخت وام (مسکن، ازدواج، ضروری و …) به کارکنان طبق آیین نامه‌های وام و مصوبات هیات مدیره مشروط به پیش بینی آن در بودجه شرکت. پرداخت حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال به صورت وام قرض الحسنه به کارکنانی که دارای شرایط فورس ماژور بوده و استرداد آن طی ده قسط مساوی ماهیانه از محل وام در اختیار مدیرعامل. تشویق کارکنان به صورت نقدی و یا غیرنقدی حداکثر به مدت یک ماه حقوق و مزایا در مقابل ارائه خدمات فوق العاده و یا برجسته. مدیرعامل می‌تواند قسمتی از این اختیارات را با مسئولیت خود به کارکنان شرکت تفویض نماید. انجام مکاتبات و امضای صورت حساب‌های فروش. تصویب برنامه تولید ماهیانه و سالیانه شرکت. تصویب نهایی سفارشات مواد اولیه سالیانه شرکت متناسب با برنامه‌های تولیدی سالیانه. تصویب صورتجلسه کمیسیون معاملات مطابق حدود تعیین شده در آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره. تصویب درخواست پرسنل در مورد وام‌های ضروری تا سقف ده میلیون ریال. تعیین سقف و روش محاسبه پاداش افزایش تولید. مذاکره با شرکت‌های داخلی و خارجی طرف مذاکره و معامله. تهیه و تنظیم بودجه شرکت اعم از بودجه خرید مواد، بودجه خرید ماشین آلات جدید و جایگزین جهت تصویب. تایید برگ خروج کالای امانی، تعمیراتی، فروش و تنفیذ آنها به مدیران ذیربط و کنترل بعدی جهت صحت عملیات. تایید اسناد خرید اعم از برگ دستور خرید، جمع بندی صورتحسابهای خرید تا سقف تعیین شده در آئین نامه معاملات. تایید اسناد بازرگانی اعم از مجوزهای گشایش اعتبار، دریافت کارت بازرگانی، درخواست ثبت سفارش، پروفرما در حد و اختیارات. تایید برگ سهام سهامداران. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425671
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و صورت‌های سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ۳ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ - آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای عزیزاله علی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992178
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۰۳/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل. آقای اصغر اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت ایران ترانسفو (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای احمد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره. آقای یداله علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل (خارج از هیات مدیره با حدود اختیارات ابلاغی مصوب). * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804454
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حساب‌ها و عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ (ترازنامه و صورت‌های سود و زیان) تصویب شد. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب گردید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس قانونی (اصلی) و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412399
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: *. آقای علی محمد رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. * آقای مسعود ثالثی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. *آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل. *آقای سید محمد موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شـــرکت ایران ترانســفو به سمت عضو هیئت مدیره. * آقای احمد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. * آقای یداله علی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل به اتــفاق یـکی از اعضــای هیئت مدیره و در غیــاب مدیـرعـامل با امضای دو عضـو هیئت مدیره مجــتمعا" و با مــهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314443
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۴۶۲۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ ش ـ رکت ایران ترانسفوبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای سیدمحمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای علی محمد رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای سیدجواد سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای مسعود ثالثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای احمد مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288937
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد *سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080566
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ جناب آقای مهندس یداله علی آبادی به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۰۳/۰۷/۹۴ انتخاب گردید. ۲ ـ آقای سید جواد سیدی کنجانی فرزند سید ابراهیم به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل. ۳ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعاً و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199515
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور‌سازی کوشکن شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۰ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۳ به عن ـ وان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال جهت حسابرسی مالی شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520206
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و صورت های سود و زیان منتــهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. ۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید. ۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520252
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ خانم مهندس مهشید امیرمقدمی به سمت مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۳/۷/xxx۴انتخاب شد ۲ـ آقای سیدجواد سیدی کنجانی فرزند سیدابراهیم به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل ۳ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل به اتــفاق یـکی از اعضــای هیـات مدیره و در غیــاب مدیـرعـامل با امضای دو عضـو هیات مدیره مجــتمعاً و با مــهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222330
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۰۳/۰۷/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۹/۷/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران ترانسفو به نمایندگی آقای سید محمد موسوی ـ آقای علی محمد رنجبر ـ آقای سید جواد سیدی کنجانی ـ آقای مسعود ثالثی ـ آقای احمد مهدوی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۰۳/۰۷/۹۲ آقای علی محمد رنجبر به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود ثالثی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای سید محمد موسوی به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای احمد مهدوی به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای مصطفی مرتضوی به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ دفتر در مورخ۳۰/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079251
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۲/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی به شماره ثبت xxx۷۱ و موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس علی البدل به شماره ثبت xxx۴۷ برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ با توجه به استعفای آقای مصطفی شاه حسینی از ترکیب اعضای هیات مدیره آقای محمد چوپانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و در ترکیب هیات مدیره قرار گرفت.
۵ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ آقای علیمحمد رنجبر بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مسعود ثالثی بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای علی مزینی منفرد نماینده شرکت ایران ترانسفو بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد چوپانی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای مصطفی مرتضوی به سمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره مجتمعا و با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ دفتر در مورخ ۱۸/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014869
آگهی تغییرات شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ آقای مصطفی مرتضوی بسمت مدیرعامل خارج از شرکت و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879226
آگهی افزایش سرمایه شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن سهامی عام شماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329564
آگهی افزایش سرمایه شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن سهامی عام شماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل و امضا شد. مسئول ثبت شرکت‌های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640185
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی شماره ثبت xxx۷۱ و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل به شماره ثبت xxx۴۷ برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت ایران ترانسفو ۲ـ آقای مسعود ثالثی ۳ـ آقای سید جواد سیدی کنجانی ۴ـ آقای مصطفی شاه حسینی ۵ـ آقای علی محمد رنجبر
۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ آقای علیمحمد رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ثالثی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی مزینی منفرد نماینده شرکت ایران ترانسفو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاه حسینی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عزیز اله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ دفتر در مورخ ۶/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11449893
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس اصلی شماره ثبت xxx۷۱ و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی‌البدل به شماره ثبت xxx۴۷ برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت ایران ترانسفو ۲ـ آقای مسعود ثالثی ۳ـ آقای سید جواد سیدی کنجانی ۴ـ آقای مصطفی شاه حسینی ۵ـ آقای علی محمد رنجبر

۵ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/۹۱ آقای علیمحمد رنجبر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ثالثی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد سیدی کنجانی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی مزینی منفرد نماینده شرکت ایران ترانسفو بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی شاه حسینی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عزیز اله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ دفتر در مورخ ۶/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772721
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌مجمع‌عمومی‌عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ که به تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی و آقای صاره راز به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر مورخ ۹/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317471
آگهی تغییرات شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن(سهامی عام) بشماره ثبت ۴۶۲۰وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید:

۱ـ سال مالی شرکت از ۳۰/۸ به ۳۰/۱۰ هر سال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر در مورخ ۲۸/۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321927
آگهی تغییرات شرکت ترانسفوماتور سازی کوشکن سهامی عام بشماره ثبت ۴۶۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۸۷۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ که در مورخ ۱۶/۱/۸۸ واصل گردید. ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۸ بتصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ مؤسسه حسابرسی کوشش بعنوان بازرس اصلی و فرزاد سنندجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ شرکت ایران ترانسفو، آقایان احمدعلی ثالثی، مسعود ثالثی، مصطفی شاه حسینی و سیدجواد سیدی کنجانی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۵ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ آقای مسعود ثالثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجواد سیدی کنجانی بسمت نایب رئیس و قائم مقام مدیرعامل و آقای علی مزینی منفرد بنمایندگی شرکت ایران ترانسفو بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدعلی ثالثی و مصطفی شاه حسینی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای عزیزاله علیمحمد بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ دفتر مورخ ۲۱/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات