تجهیز نیروی زنگان

شرکت تجهیز نیروی زنگان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460069728 (فعال)
15
افراد
27
آگهی‌ها
3646
شماره ثبت
1378/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817343
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تراز نامه، صورت سود وزیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی اصول نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۸ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708631
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در شهرستان شمیرانات به آدرس خیابان استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، شهرک مخابرات ، خیابان پیوند ، کوچه بیست و ششم ، پلاک ۱۸ ، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تعیین و خانم فاطمه شهیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر شعبه تعیین شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220870
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای امیرحسین نیوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای صفر فرزانکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید محمد امین شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. -کلیه چک وبروات وسفته ها واسناد تعهدآور با امضاءآقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیئت مدیره وامیرحسین نیوندی نایب رئیس هیئت مدیره وبهنام امینی سفیداب مدیرعامل وعضو هیئت مدیره،با دوامضاءاز سه امضاء همراه بامهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220873
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای صفر فرزانکیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای سید محمد امین شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175299
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تراز نامه، صورت سود وزیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908098
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره وعضو اصلی و آقای مرتضی کریمی خضرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت سرمایه وفن آوری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره وعضو اصلی آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیات مدیره و آقای سید سهیل خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ ۹/۹/۹۸ انتخاب شدند، *حق امضای چک و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیات مدیره و مرتضی کریمی خضرا نائب رئیس هیات مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاءهمراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878259
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای سیدسهیل خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت توسعه تجارت سرمایه و فن آوری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697693
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به زنجان بخش مرکزی دهستان تهم آبادی شهرک صنعتی اشراق خیابان دی جنوبی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673261
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین نیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد کمالوبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا امیر فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند، کلیه چک و بروات و سفته‌ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان سید محمد جواد شهیدی رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نیوندی نائب رئیس هیئت مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاءهمراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673268
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای سید محمد جواد شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای بهنام امینی سفیداب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای امیر حسین نیوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وشرکت بازرگانی نویان ایده مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ وآقای محمد کمالو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467690
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۵ شرکت مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262712
آگهی تغییرات شرکت تجهیزنیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: *آقای علیرضا امیر فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۶ *آقای سید محمد جواد شهیدی با کدملی xxxxxxxxx۶ *آقای محمد کمالو با کدملی xxxxxxxxx۵ *آقای امیرحسین نیوندی با کدملی xxxxxxxxx۵ *آقای بهنام امینی سفیداب با کدملی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262718
آگهی تغییرات شرکت تجهیزنیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای سید محمدجواد شهیدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره * آقای امیرحسین نیوندی با کدملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره *آقای بهنام امینی سفیداب با کدملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره * آقایان محمد کمالو با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره * علیرضا امیر فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره * چک و بروات و سفته ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان سید محمدجواد شهیدی رئیس هیئت مدیره و امیرحسین نیوندی نائب رئیس هیئت مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149690
آگهی تغییرات شرکت تجهیزنیروی زنگان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۶۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۴ انتخاب شدند. ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686291
آگهی تغییرات شرکت تجهیزنیروی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای بهنام امینی سفیداب با کد ملی xxxxxxxxx۷ خارج ازشرکت به سمت مدیرعامل آقای امیر حسین نیوندی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سید حسین شهیدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقایان احمدرضا دیانی با کد ملیxxxxxxxxx۷ محمد کمالو با کد ملیxxxxxxxxx۵ مصطفی خواصی با کد ملی xxxxxxxxx۱ اعضای اصلی هیات مدیره آقای محمدعلی بهشتی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. چک و بروات و سفته ها و اسناد تعهدآور با امضاء آقایان امیرحسین نیوندی رئیس هیات مدیره و سید حسین شهیدی نائب رئیس هیات مدیره و بهنام امینی سفیداب مدیرعامل، با دو امضاء از سه امضاء همراه با مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469058
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آریا بهروش بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال برای سال منتهی به ۳۰/۸/xxx۳ انتخاب شدند.
روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296872
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردید:
۱ـ اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده به قرار ذیل انتخاب شدند: آقایان سیدحسین شهیدی با کدملی xxxxxxxxx۴ ـ امیرحسین نیوندی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مصطفی خواصی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد کمالو با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ احمد رضادیانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی و آقای محمدعلی بهشتی اصل با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
۲ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ آقای امیرحسین نیوندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شهیدی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محمد کمالو و احمد رضادیانی و محمدعلی بهشتی اصل اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره به صورت دو امضایی از سه امضاء با امضای مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی و رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین نیوندی و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شهیدی با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و ضمنا اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد شد.
۳ـ دفتر در مورخ ۸/۱۰/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115128
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۶/۴/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ خانم زهرا فلاحی ۲ـ آقای مصطفی خواصی ۳ـ آقای جعفر حاجی بزرگی ۴ـ آقای ذکراله مشمول کلو ۵ـ احمدرضا دیانی به عنوان اعضای اصلی ۶ـ آقای محمدعلی بهشتی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۹/۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115129
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۶/۴/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ آقای ذکراله مشمول کلو به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فلاحی نائب رئیس هیات و آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل و آقایان جعفر حاجی بزرگی و احمدرضا دیانی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و غیره به صورت دو امضایی با امضای ثابت آقای ذکراله مشمول کلو به همراه مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی و یا نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا فلاحی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و ضمنا اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدشد.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۲/۴/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029354
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۸/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. آقای بابک اجلال نوبریان ۲. آقای مصطفی خواصی ۳. آقای جعفر حاجی بزرگی ۴. شرکت پلیمر پارس هرمزان ۵. آقای ذکر اله مشمول کلو بعنوان اعضای اصلی ۶. آقای محمد علی بهشتی بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ آقای بابک اجلال نوبریان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذکراله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل و شرکت پلیمر پارس هرمزان بنمایندگی آقای جواد کریمی خضرا و آقای جعفر حاجی بزرگی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای آقای بابک اجلال نوبریان به همراه مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره آقای ذکر اله مشمول کلو ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۶ دفتر در مورخ ۱۷/۱/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007464
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردیده: ۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید. ۲ دفتر در مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل و امضا شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640295
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید:
۱ـ آقایان بابک اجلال نوبریان، آقای مصطفی خواصی شرکت پلیمر پارس هرمزان به نمایندگی آقای ساسان مختار ساسانی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران به نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو و آقای جواد کریمی خضراء بعنوان عضو اصلی و خانم افسانه رحمانی و آقای مرتضی کریمی خضراء بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
۲ـ آقای بابک اجلال نوبریان رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای آقای بابک اجلال نوبریان و آقای مصطفی خواصی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۳ـ دفتر مورخ ۱۷/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939963
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) شماره ثبت ۳۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید:

۱ـ آقایان بابک اجلال نوبریان، آقای مصطفی خواصی شرکت پلیمر پارس هرمزان به نمایندگی آقای ساسان مختار ساسانی و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران به نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو و آقای جواد کریمی خضراء بعنوان عضو اصلی و خانم افسانه رحمانی و آقای مرتضی کریمی خضراء بعنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

۲ـ آقای بابک اجلال نوبریان رئیس هیئت مدیره و آقای ذکر اله مشمول کلو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای آقای بابک اجلال نوبریان و آقای مصطفی خواصی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

۳ـ دفتر مورخ ۱۷/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394319
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ شرکت پالایش و پخش میعانات و فرآورده‌های شیمیایی پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سید علی حسنین رضوی بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی ساز تهران با نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان بابک اجلال نوبریان و جواد کریمی خضرا بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم ام فروه اعلم الهدی و افسانه رحمانی بعنوان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای بابک اجلال نوبریان و یکی از امضاهای رئیس هیئت مدیره آقای سید علی حسنین رضوی و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ تکمیل و امضاء شد. رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11880362
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان سهامی عام بشماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۹۰ که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده :

۱ـ شرکت پالایش و پخش میعانات و فرآورده های شیمیایی پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سید علی حسنین رضوی بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی انبوه سازان آنی تهران با نمایندگی آقای ذکر اله مشمول کلو بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان بابک اجلال نوبریان و جواد کریمی خضرا بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم ام فروه اعلم الهدی و افسانه رحمانی بعنوان اعضای علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای بابک اجلال نوبریان و یکی از امضاهای رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی حنین رضوی و آقای مصطفی خواصی مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است .

۲ـ دفتر مورخ ۲۲/۸/۹۰ تکمیل و امضا شد.

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853152
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی‌ عام) به شماره ثبت۳۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ به این اداره واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان حسابرس مستقل شرکت و بازرس اصلی و آقای بهزاد یزدانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ اعضای هیات‌مدیره برای مدت باقیمانده به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت پالایش و پخش میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان ـ شرکت تعاونی انبوه‌سازان آنی‌ساز ـ آقای مصطفی خواصی ـ خانم افسانه رحمانی ـ خانم ام‌فروه اعلم‌الهدی به عنوان اعضای اصلی و آقای بابک اجلال‌نوبریان و جواد کریمی‌خضرا به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

۵ـ به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ شرکت پخش و پالایش میعانات و فرآورده‌های شیمیایی پلیمر پارس هرمزان با نمایندگی آقای سید علی حسنین‌رضوی بعنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت تعاونی مسکن انبوه‌سازان آنی‌ساز تهران با نمایندگی آقای ذکراله مشمول‌کلو به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای مصطفی خواصی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و خانمها افسانه رحمانی و ام‌فروه اعلم‌الهدی اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره آقای سید علی حسنین‌رضوی و مدیرعامل شرکت آقای مصطفی خواصی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ دفتر در مورخ ۱/۲/۹۰ تکمیل و امضا شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284077
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در مورخ ۴/۷/۸۹ واصل گردیده: ۱ آقای جواد کریمی خضرا به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های میعانات شیمیایی پلیمر هرمزان با نمایندگی خانم افسانه رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک اجلال نوبریان به سمت مدیرعامل و شرکت تعاونی انبوه سازان آتی ساز تهران با نمایندگی خانم ام فروه اعلم الهدی و آقای مصطفی خواصی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور در قراردادها و تعهدات بانکی به صورت دو امضایی الزاما با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ممهور به مهرشرکت معتبر و نافذ خواهدبود. و حق برداشت از کلیه حسابهای بانکی شرکت به صورت دو امضایی با امضای ثابت مدیرعامل شرکت به همراه رئیس هیئت مدیره ممهور به مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرمالی شرکت آقای سید عباس میرصدری و مهرشرکت معتبر خواهدبود. ۲ دفتر درمورخ ۱۵/۷/xxx۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات