مقره سازی صدف گستر زنجان

شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460067600 (فعال)
7
افراد
31
آگهی‌ها
3430
شماره ثبت
1378/6/7
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14567397
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : ۱ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۲ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ۳ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ۴ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ۵ آقای بنیامین علامتی به کدملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567399
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود سالاری راد به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۲ آقای بابک محضری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی : xxxxxxxxx۶۸ خانم رفعت عبدالحسینی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۰ آقای منوچهر حسنی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن به شناسه ملی : xxxxxxxxx۶۰ آقای بنیامین علامتی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۱ آقای بابک منوچهری به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۶ کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چک‌ها ، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063865
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت برای صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرارا. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. - تعیین و میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاری کشور. - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری وتعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرو زیان صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و کارشناسان و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضررو زیان ناشی از جرایم ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024982
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410840
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: تولید تجهیزات ترانسفورماتوردرصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410857
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت ایران ترانسفوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای بنیامین علامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابرس رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410863
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای بابک محضری به سمت رئیس هیئت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۳ / به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۸ آقای مجید ادیبان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۸/ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ آقای یداله علی آبادی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۸ / به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ خانم رفعت عبدالحسینی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۶/ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ آقای بنیامین علامتی به سمت عضو هیئت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۱ / سهام دار آقای بابک منوچهری به سمت مدیرعامل خارج از شرکت: کدملی: xxxxxxxxx۶ کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194781
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ آقای بابک محضری به سمت رئیس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفور ماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ آقای مجید ادیبان به سمت نائب رئیس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ آقای یداله علی آبادی به سمت عضو هیات مدیره با کد ملی: xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ خانم رفعت عبدالحسینی به سمت عضو هیات مدیره با کد ملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای سید محمد موسوی به سمت عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۳ آقای بابک منوچهری به سمت مدیر عامل خارج از شرکت با کدملی xxxxxxxxx۶ * حق امضاء: کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیر عامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846626
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی شمسی به سمت رئیس هیات مدیره با کدملی: xxxxxxxxx۹ / به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ آقای سید محمد موسوی به سمت نائب رئیس هیات مدیره با کدملی: xxxxxxxxx۳ آقای مجید ادیبان به سمت عضو هیات مدیره با کدملی: xxxxxxxxx۸ / به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ آقای بابک منوچهری به سمت عضو موظف هیات مدیره با کدملی: xxxxxxxxx۶/ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ آقای بابک محضری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل با کدملی: xxxxxxxxx۳/ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۸ *حق امضاء کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات و سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735936
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی رضایی بهتر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469442
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا مکنت به سمت رئیس هیأت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۳/ به نمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ ( آقای مجتبی شمسی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۹/ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ ( آقای سیدمحمد موسوی به سمت عضو هیأت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۳ ( آقای بابک محضری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۳ / به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۸ ( آقای مجید ادیبان به سمت عضو هیأت مدیره / کدملی: xxxxxxxxx۸ / به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ ـ کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک ها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127964
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: ـ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ آقای سید محمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابرس رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سعید نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127968
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای علیرضا مکنت به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ آقای مجتبی شمسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ آقای مهدی بیات به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ آقای سید محمد موسوی به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی: xxxxxxxxx۳ آقای بابک محضری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۸ ـ کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهد آور شرکت، چک ها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063699
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل می باشد: * خانم مهشید امیر مقدمی به سمت رئیس هیأت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ * آقای علیرضا مکنت به سمت نائب رئیس هیأت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو ری به شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۰ * آقای مجتبی شمسی به سمت عضو هیأت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ * آقای مهدی بیات به سمت عضو هیأت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۲ * آقای سید محمد موسوی به سمت عضو هیأت مدیره به کدملی : xxxxxxxxx۳ * آقای بابک محضری به سمت مدیرعامل خارج ازشرکت به کدملی xxxxxxxxx۳تاتاریخ۱۴/۱۲/۹۳ - کلیه اوراق عادی شرکت به امضاء مدیرعامل و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک ها، بروات وسفته ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496712
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495401
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495834
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدماتی احراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای سید محسن میرلوحی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258293
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ خانم مهشید امیری مقدمی بنمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مکنت بنمایندگی از شرکت ایران ترانسفوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی شمسی بنمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی بیات بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید محمد موسوی بنمایندگی از طرف سایرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق عادی شرکت بامضای مدیرعامل و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل باامضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
آدرس ثبت شرکتها: بلوار چمران روبروی استانداری اداره ثبت اسناد و املاک زنجان
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097672
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ خانم مهشید امیر مقدمی بنمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری بنمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی شمسی بنمایندگی از طرف شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ابوذری لطف بنمایندگی از طرف شرکت ایران ترانسفوری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بنمایندگی از طرف سایرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین و کلیه اوراق عادی شرکت به امضای مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۱/۳/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053265
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۷/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای فتحعلی ولایی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. معاملات مشمول ماده xxx ق. ت از طرف مجمع به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن ۲. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان ۳. شرکت ایران ترانسفوری ۳. شرکت بازرگانی ایران ترانسفو ۴. آقای سید محمد موسوی ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ آقای عزیز اله علیمحمد به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتور سازی کوشکن بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهشید امیر مقدمی به نمایندگی از شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد چوپانی به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفوری بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۶ دفتر در مورخ ۲۲/۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680513
آگهی افزایش سرمایه شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9536662
آگهی افزایش سرمایه شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده است:

۱ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر در تاریخ ۸/۴/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628775
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/xxx۱ که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ آقای محمد چوپانی نماینده شرکت ایران ترانسفوری برابر معرفی نامه شمارهxxx۳/xxx۰/د م ع مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردید.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168348
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/xxx۱ که در تاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ آقای محمد چوپانی نماینده شرکت ایران ترانسفوری برابر معرفی نامه شمارهxxx۳/xxx۰/د م ع مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تعیین گردید.

۲ـ دفتر در مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584043
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.
۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدماتی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای فتحعلی ولائی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گرید.
۴ـ دفتر در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285065
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.

۱ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدماتی آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و آقای فتحعلی ولائی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گرید.

۴ـ دفتر در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11991022
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ که در مورخ ۶/۶/۹۰ واصل شد :

۱ـ بموضوع شرکت موارد ذیل الحاق شد :

انجام امور بازرگانی و خرید و فروش ـ واردات و صادرات کالا های مجاز ـ ایجاد نمایندگی و ارائه خدمات مهندسی مرتبط و تولید در نتیجه ماده مربوطه به اساسنامه اصلاح شد .

۲ـ دفتر مورخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل و امضاء شد .

رئیس ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512007
آگهی تغییرات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که درمورخ ۱۰/۱/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و اقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. معاملات مشمول ماده xxx ق. ت از طرف مجمع به هیئت مدیره تنفیذ گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان. ۲ شرکت ایران ترانسفوری. ۳ شرکت بازرگانی ایران ترانسفو. ۴ شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن. ۵ آقای سید محمد موسوی. ۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ آقای عزیزاله علیمحمد به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی عامری به نمایندگی از شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهشید امیرمقدمی به نمایندگی از شرکت توزیع ایران ترانسفو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حسین امیرک به نمایندگی از طرف شرکت ترانسفوری و سید محمد موسوی اعضای هیئت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. ۶ دفتر در مورخ ۷/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572968
آگهی افزایش سرمایه شرکت مقره‌سازی صدف‌گستر زنجان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۴۳۰و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۱۲/۸۹ که به تاریخ۱۰/۱/۹۰ واصل گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۵ریال بهxxx/xxx/xxx/۳۰ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۰ سهمxxx۰ریالی با نام کلاً از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ دفتر مورخ۷/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255557
آگهی تصمیمات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ که در مورخ ۱۶/۱/۸۹ واصل گردید. ۱ سید محمد موسوی عضو اصلی و رضا جمشیدی عضو علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۲ دفتر در مورخ ۲۴/۱/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11179398
آگهی تصمیمات شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۴۳۰ و شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۰۶۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در مورخ ۱۶/۱/۸۹ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ دفتر در مورخ ۲۴/۱/۸۹ تکمیل و امضا شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات