توسعه معادن روی ایران

شرکت توسعه معادن روی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460063089 (فعال)
17
افراد
33
آگهی‌ها
2972
شماره ثبت
1377/2/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14654434
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرشاد صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران ( سهامی خاص ) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود علی پور جدی خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها ، چک‌ها ، بروات ، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیب مدیرعامل ، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود ( موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ) را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره . ۲ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بر ر سی و تصویب به هیئت مدیره ۳ تعیین شغل و حقوق مزایای کلیه کارکنان شر کت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت . ۴ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب . ۵ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۶ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت . ۷ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره . ۸ ظهر نویسی اوراق تجار ی و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها واخواست این گونه اوراق . ۹ عقد هر گونه قرارداد ، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضع اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات . ۱۰ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات . ۱۱ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره . ۱۲ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره . ۱۳ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره . ۱۵ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط . ۱۶ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از ه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131340
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ۲) شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۳) شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۴) شرکت معدنکاران انگوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ۵) شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ * موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. *تراز و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131347
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مجتبی مدرس زاده قندشتنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق(سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. • آقای اسماعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. • آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنکاران انگوران(سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. • آقای فرشاد صبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران(سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. • آقای محمود اسکندری نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره * کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. * هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ـ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت. ۴ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۵ ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۶ ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ ـ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۱ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۲ ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۳ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۴ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۵ ـ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. ۱۶ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836896
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علیرضا نیکزاد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده جایگزین آقای علی فضلوی گردیدند. *کلیه اسناد واوراق تعهدآوراعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718767
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدباقر فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تاتاریخ ۱۴/۱۰/۹۷ جایگزین آقای یوسف الهی شکیب گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها وغیره با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13512737
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد واطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491075
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به زنجان اعتمادیه بلوار شریعتی خیابان ۱۲ متری ششم شرقی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303695
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شماره xxx۰/۹۵/ ت/ش مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای یوسف الهی شکیب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱، به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxxxxx ۲۱ ۹۵/ ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. • به موجب نامه شماره xxx۷/ ن/ س مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxx ۲۹/۹۵/ ت مورخ ۲۶/۱۰/۹۵، آقای علی فضلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیأت مدیره. • به موجب نامه شماره xxx۰/ الف/ ن مورخ ۱۴/۱۰/۹۵، آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۱۴/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح پیوست به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت.) هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه‌های شرکت. تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب‌های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه‌های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252389
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:) شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴) شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144342
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فضلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی جایگزین آقای محمدحسین بصیری گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104676
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت به آدرس زنجان اعتمادیه خیابان معلم انتهای خیابان ۶ شرقی پلاک یک کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847930
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643500
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر فرزند محمد علی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای اردشیر سعدمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد حسین بصیری فرزند ذبیح اله به شماره ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد قبادی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سیدعلی رئیس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. اختیارات مدیرعامل ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ـ تعیین شغل و حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آنها در چارچوب آئین نامه های شرکت. ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ـ تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ـ انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله از هیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیرقضایی از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288594
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۹۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772776
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مد ت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: . شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸. شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱. شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴. شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772783
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . آقای علی کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸بسمت رئیس هیأت مدیره.. آقای هادی آقابابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره.. آقای محمدباقر فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱بسمت عضو هیأت مدیره.. آقای محمدحسین بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بسمت عضو هیأت مدیره.. آقای مهدی کوهی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۳۷ اساسنامه شرکت) را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند..نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلی ادارات دولتی و موسسات خصوصی بر اساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره..تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره..تعیین شغل و حقوق مزایای کلیه کارکنان شرکت و ترفیع و تنبیه آ نها در چارچوب آئین نامه های شرکت..تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب..تهیه و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی سازمانی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب..اقدام به افتتاح حسا ب و استفاده از آن با امضاءهای مجاز بنام شرکت..دریافت مطالبات شرکت جهت واریز حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویض هیئت مدیره..ظهر نویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق..عقد هر گونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که.جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات..انجام عملیات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی که مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ارتباط پیدا کنند و در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و آئین نامه معاملات..پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات بر هر مبلغ به هیئت مدیره..تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره..تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت..تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره..شرکت در جلسات مجامع عمومی و امضاء صورتجلسات شرکتهای تحت پوشش با اختیارات حاصله ا زهیئت مدیره حسب مورد پس از ارائه گزارش ذیربط..اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، مراجع قضایی یا غیر قضایی از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722041
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ به موجب نامه شمارة xxx۸/تج/ش مورخ ۸/۷/xxx۳ آقای محمدحسین بصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615246
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ به موجب نامه شمارة ۹۳/xxx۷/ت/ش مورخ ۳/۶/۹۳ آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550782
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسساتغیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469030
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای هادی آقابابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۸/xxx۳ انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345187
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد تاییدیه شماره xxxxxx/xxxـ۷/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۵/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده:
۱ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
۲ـ دفتر در مورخ ۶/۱۱/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098747
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ۲۵/۳/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ۲۹/۳/۹۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029339
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۶/۱/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای محمد اسکندری بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمود کمانی برای مدت باقیمانده شد و همچنین آقای داود هنجی باقری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر مورخ ۱۵/۱/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983171
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۱ واصل گردید:
۱ ـ آقای اردشیر سعدمحمدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمود کمانی بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای داود هنجی باقری بنمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عاص) بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای داریوش روحی بنمایندگی از شرکت تجلی سامانه (سهامی عام) عضو اصلی هیئت مدیره و آقای یعقوب کارگرزاده بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان (سهامی خا) بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک ها سفته ها قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل خواهد بود.
۲ـ دفتر مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923739
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۱ که در مورخ ۲۲/۸/۹۱ به این اداره واصل شده است:
۱ـ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ دفتر در مورخ ۲۵/۸/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721540
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۸/۹۱ که در مورخ ۲۲/۸/۹۱ به این اداره واصل شده است:

۱ـ شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه (سهامی عام) شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۲ـ دفتر در مورخ ۲۵/۸/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387942
آگهی افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد تاییدیه شماره xxxxxx ۲۷/۴/۹۱ سازمان بورس و اوارق بهادار و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده: ۱ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بموجب نامه شماره xxx/xxx۲ ۲۱/۴/۹۱ بانک انصار از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ۲ دفتر در مورخ ۱/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643741
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۳/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۵/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612867
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۳/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ دفتر در مورخ ۲۵/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238745
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۹۷۲ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۴/۹۰ که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده است.

آقای امیر خرمی‌شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه ‌(سهامیعام) به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.

دفتر در تاریخ۲/۵/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861527
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
۱ـ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ به این اداره واصل شده است.

۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه (سهامی‌عام) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی‌عام) شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر‌گران آتیه ایرانیان (سهامی‌خاص) شرکت نگین ساحل رویال (سهامی‌خاص) به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

۳ـ دفتر در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084111
آگهی تصمیمات شرکت توسعه معادن روی ایران(سهامی عام) به شماره ثبت ۲۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در مورخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی خبره به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۵ـ دفتر در مورخ ۲۴/۳/۸۹ تکمیل و امضا شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759937
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۸۹ که در مورخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید.

۱ـ آقای غلامحسین تقی‌نتاج‌ملکشاه به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید.

۲ـ دفتر مورخ ۱/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات