پارس سویچ

شرکت پارس سویچ (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460051496 (فعال)
19
افراد
35
آگهی‌ها
1791
شماره ثبت
1355/4/9
تاریخ تأسیس
شرکت‌پارس سویچ در سال 1355با همکاری شرکتهای ساتکاب ، آلستوم فرانسه و با سرمایه گذاری سهامداران خصوصی تاسیس گردید.این شرکت اولین و بزرگترین سازنده کلیدها و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط در ایران می باشد ،همچنین شرکت پارس سویچ در زمینه صنعت برق در منطقه خاورمیانه بعنوان یک شرکت برتر شناخته شده است . شرکت پارس سویچ با همکاری شرکت ABB سوئد ، به تکنولوژی ساخت محصولات فشار قوی وهمچنین با همکاری Alstomفرانسه و ABB Calor Emag آلمان به تکنولوژی ساخت محصولات فشار متوسط دست یافته است. شرکت پارس سویچ شامل دو کارخانه تولید محصولات فشار متوسط و قوی میباشد. همه محصولات تحت استاندارد بین المللی IECتولید و برای هریک از محصولات از آزمایشگاه بین المللی CESI ایتالیا و KEMA هلند گواهی تایپ تست (Type Test) دریافت شده است. در تمام مراحل تولید برای حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی ، آزمایشات کنترلی بر طبق بالاترین استاندارد ها بر روی قطعات انجام می پذیرد .

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک از 1395/2/18

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770737
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ ونامه شمارهxxx۰۷مورخ۲۶/۰۵/xxx۸سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷به تصویب رسید. *موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بانمایندگی آقای محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بانمایندگی آقای هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459026
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ ونامه شماره xxx۰۸ مورخه ۱۰/۱۱/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *به موضوع فعالیت شرکت مواردذیل اضافه گردید : ۱ تأسیس و مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی * موضوع شرکت به شرح ذیل می‌باشد : الف : موضوعات اصلی : ساخت ، مونتاژ ، فروش پست و لوازم برق فشار قوی ، متوسط و ضعیف و سایر محصولات وابسته . ب موضوعات فرعی : ۱ انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی و معاملات اموال غیرمنقول مربوط به موضوع شرکت . ۲ انجام هرگونه سرمایه گذاری در شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با فعالیت‌های این شرکت باشد ۳ انجام هرگونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت . ۳ تأسیس و مدیریت ایجاد شهرک صنعتی به منظور ایجاد کارگاه و سوله در زمین‌های بلااستفاده شرکت درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . ثبت فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357771
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷وباستنادمجوز شماره xxx- xxxxxx/xxxمورخ۱۴/۰۹/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
بنا به اختیار حاصله از تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxxریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxx.xxx.xxx سهم ۱.xxx ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی برابرگواهی شماره xxxxxx/۰۱/xxx۱/۹۷/ص مورخ۰۷/۰۹/۹۷ بانک ملی که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241985
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷وباستنادنامه شماره xxx۲۲ مورخ۰۹/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ _ آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع زنگان پارت قطعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ _ آقای اکبر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ _ آقای سید محمد ناصر محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ _ آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ _ آقای جلال حسینی به شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی انرزی های تجدید پذیر زنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸عضو هیأت مدیره ۶ _ آقای ولی اله بیات خارج از اعضاء هیأت مدیره به شماره ملیxxxxxxxxx۷ مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات به شماره ملیxxxxxxxxx۷(مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه به شماره ملیxxxxxxxxx۷عضو هیأت مدیره و در غیاب آنها با امضاء رئیس هیأت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160766
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ ونامه شمارهxxx۲۳مورخ۱۵/۰۵/xxx۷سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ ـ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۲ ـ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ ۳ شرکت صنایع برق زنگان پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ۴ ـ شرکت صنایع زنگان پارت قطعه(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ۵ ـ شرکت مهندسی انرژی های تجدید پذیر زنگان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152086
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و حساب عملکرد سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵بانمایندگی محمدرضا گلچین پوربه کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بانمایندگی هومن هشی به کدملی xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدتد. ۳ ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097953
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ وباستنادنامه شماره xxx۲ - ۰۴/۰۴/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت به استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مرکزی - دهستان بناب - آبادی پارس سویچ - محله پارس سوییچ - جاده کیلومتر ۵ زنجان تهران - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507736
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه آزمون پرداز ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی محمد رضا گلچین پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بانمایندگی بهروز دارش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدحسین عرب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860909
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل وموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670980
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر گزین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد ناصر محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۶ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی گرانمایه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و در غیاب آنها با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه‌های اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650194
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * علی اکبر یاوری با کدملی xxxxxxxxx۹ * شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ * شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ * شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ * شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571935
آگهی تغییرات شرکت پارس سوئيچ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترکیب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل میباشد. * اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره *مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره * علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره *آقای رضا بختیاری کشکجانی با کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره *آقای سیدمحمد ناصر محمودی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره * ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیات مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۵ انتخاب شدند * کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کدملی xxxxxxxxx۷(مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه با کدملی xxxxxxxxx۷(منشی) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء آقایان اکبر گزین (رئیس هیات مدیره) بعنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) یا سیدمحمد ناصر محمودی (عضو هیات مدیره) به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان(سهامی عام) و یا علی اکبر یاوری به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) و در غیاب مدیرعامل و منشی هیات مدیره دو نفر از اعضاء مورد اشاره در همین بند همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353037
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ به موضوعات فرعی شرکت موردذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ـ انجام هر گونه فعالیت آزمایشگاهی مرتبط با فعالیتهای شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307738
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ موردتصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253274
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۹۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید محمد ناصر محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده دولت در سهام عدالت از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ عضو هیات مدیره. آقای رضا بختیاری کشکجانیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره .آقای ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیات مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۵ انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کد ملی xxxxxxxxx۷(مدیر عامل) و آقای مهدی گرانمایه(منشی) با کد ملیxxxxxxxxx۷و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و درغیاب هر دو آنها، دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716397
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ علیرضا خجسته وهابزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ سید محمد ناصر محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/xxx۵ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات با کدملی xxxxxxxxx۷(مدیرعامل) و آقای مهدی گرانمایه با کدملی xxxxxxxxx۷(قائم مقام مدیرعامل) و در غیاب هر یک از آنها به اتفاق امضاء آقایان اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با سمت رئیس هیئت مدیره یا مهدی پورهاشم با سمت نائب رئیس هیئت مدیره یا علی اکبر یاوری به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس و یا سید محمد ناصر محمودی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا همراه با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593632
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اکبر گزین به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ مهدی پورهاشم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ علی اکبر یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ علیرضا خجسته وهابزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره ـ سید محمد ناصر محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره ـ ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیات مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء متفق آقای ولی اله بیات (مدیر عامل) و آقای مهدی گرانمایه (قائم مقام مدیرعامل) به شماره ملی xxxxxxxxx۷و درغیاب هریک از آنها به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر نامه های اداری و عادی و قراردادهابا امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516590
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۰۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی بهxxx۲/۱۲/۲۹به تصویب رسید ۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی هؤمن هشی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی شهریار دیلم صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الا نتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۱۹ شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) و شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۸ ۰آقای مهدی پور هاشم به کدملی شماره xxxxxxxxx۱.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342959
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مکهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183627
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۹/۷/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از طرف شرکت نوآوران پنجره پارس به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا خجسته وهابزاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پورهاشم به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گرانمایه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ دفتر در مورخ ۱۰/۷/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177374
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ سهامی عام شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۲/۶/xxx۲ واصل گردیده:
۱ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت نوآوران پنجره پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ آقای مهدی پورهاشم کد ملی xxxxxxxxx۱
۲ـ دفتر در مورخ ۱۷/۶/xxx۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ مسئول ثبت شرکت های زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115127
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ دفتر در مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997137
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری عدالت محور خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره ـ آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت نائب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا خجسته‌وهابزاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی پورهاشم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی گرانمایه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ولی‌اله بیات بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو امضاء آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری عدالت محور خراسان جنوبی بسمت رئیس هیئت‌مدیره ـ علیرضا خجسته‌وهابزاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه با سمت عضو هیئت‌مدیره ـ مهدی گرانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت‌مدیره ـ مهدی گرمانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت‌مدیره و ولی‌اله بیات با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۲ـ در مورخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693400
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا خجسته وهابزاده به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پورهاشم به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گرانمایه به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی اله بیات بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای دو امضاء آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا خجسته وهابزاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان گلستان بعنوان عضو هیئت مدیره ـ مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی گرانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی گرمانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله بیات با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ در مورخ ۲۱/۵/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340967
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ۱۴/۰۴/xxx۱ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم‌صالحی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضای هیات‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱

شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹

شرکت سرمایه‌گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵

شرکت سرمایه‌گذاری استان گلستان با شناسه ملیxxxxxxxxxxxx

۵ـ دفتر در مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655202
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۴/xxx۱ شرکت مزبور که در مورخ۱۴/۰۴/xxx۱ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای هومن هشی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹
شرکت سرمایه گذاری عدالت محور خراسان جنوبی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵
شرکت سرمایه گذاری استان گلستان با شناسه ملیxxxxxxxxxxxx
۵ـ دفتر در مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۰ ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 640095
آگهی افزایش سرمایه شرکت پارس سویچ (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
باستناد تاییدیه شماره xxxxxxـ ۲۵/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از محل اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۳۹/xxx۰۰/۶۴ـ ۲۰/۲/۹۱ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در تاریخ ۱۱/۳/۹۱ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838006
آگهی افزایش سرمایه شرکت پارس سویچ (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
باستناد تاییدیه شماره xxxxxxـ ۲۵/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۲/۳/۹۱ به این اداره واصل گردیده: سرمایه شرکت از محل اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۳۹/xxx۰۰/۶۴ـ ۲۰/۲/۹۱ بانک تجارت شعبه مرکزی زنجان از مبلغ xxx میلیارد ریال بمبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در تاریخ ۱۱/۳/۹۱ تکمیل و امضا شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052384
آگهی تغییرات شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ۳۱/۳/۹۰ واصل گردیده:

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال۸۹ تصویب شد.

۲‌ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ دفتر در مورخ۴/۴/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832911
آگهی تصمیمات شرکت پارس سوئیچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
۱‌- به استناد صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۵/۸۹ که به تاریخ۷/۷/۸۹ واصل گردید۲۱ بند از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید:

۱‌ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲‌ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام

۳‌ـ پیشنهاد و استدلال در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

۴‌ـ پیش‌بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت.

۵‌ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها موسسات قانونی دیگر

۶‌ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون کشور

۷‌ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی

۸‌ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور درماده۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (طبق آئین‌نامه معاملات شرکت)

۹‌ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی‌رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.

۱۰‌ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها (پس از اخذ مصوبه از هیات‌مدیره)

۱۱‌ـ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر (باتوجه به سقف هزینه‌های مالی پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سالانه و در صورت نیاز به مبالغ مازاد پس از اخذ مصوبه از هیات‌مدیره)

۱۲‌ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً

۱۳‌ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادسرای از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراضی به رای، درخواس تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط

۱۴ـ داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته،

۱۵‌ـ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس

۱۶‌ـ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه‌ ماهه و ارائه صورت‌های مالی۶ ماهه به حسابرس بازرس

۱۷‌ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فو‌ق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها

۱۸‌ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی

۱۹‌ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام

۲۰‌ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده (پس از اخذ مصوبه از هیات‌مدیره)

۲۱‌ـ تعیین قیمت فروش قطعات و مجموعه‌های تولیدی شرکت و ابلاغ به واحد فروش ( در چهار چوب آئین‌نامه معاملات)

۲‌ـ دفتر در مورخ۹/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459730
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ که در مورخ ۲۷/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ دفتر در مورخ ۱/۴/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864609
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ که در مورخ ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید:

۱ـ آقای اکبر گزین به نمایندگی از طرف شرکت نیرو ترانس بسمت رئیس هیات‌مدیره و آقای سید محمدعلی سیدابریشمی بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیات‌مدیره و آقای مهدی پورهاشم بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه عضو هیات‌مدیره و آقای علیرضا خجسته‌وهابزاده بنمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت عضو هیات‌مدیره و آقای مهدی گرانمایه بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا عضو هیات‌مدیره و آقای ولی‌اله بیات به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت نیرو ترانس بسمت رئیس هیات‌مدیره علیرضا خجسته‌وهابزاده بعنوان نماینده شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت عضو هیات‌مدیره، مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیات‌مدیره، مهدی گرانمایه به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری برق و آب صبا به سمت عضو هیات‌مدیره و ولی‌اله بیات به سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۲ـ دفتر مورخ ۱/۴/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643483
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۹۱و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۲/۸۹ که مورخ ۳/۳/۸۹ واصل گردید.

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: ۱ـ شرکت کارگذاری سهام عدالت ۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ۳ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه ۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا ۵ـ شرکت نیرو ترانس.

۲ـ دفتر در مورخ ۵/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494675
آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۸۸ که درمورخ ۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء آقایان اکبر گزین بعنوان نماینده شرکت نیروترانس با سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا خجسته وهابزاده بعنوان نماینده شرکت کارگزاری عدالت به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی پورهاشم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به سمت عضو هیئت مدیره، مهدی گرانمایه بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری برق و آب صبا به سمت عضو هیئت مدیره و ولی اله بیات به سمت مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد. ۲ دفتر در مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات