کالسیمین

شرکت کالسیمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460051194 (فعال)
20
افراد
37
آگهی‌ها
1762
شماره ثبت
1343/9/4
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14684858
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرارگرفت . ۴ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470650
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : • آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره . • آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . • آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضوهیات مدیره . آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره . • آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . و آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردیدند . کلیه اختیارات هیات مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. ـ کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078897
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062982
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب شدند. - شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ - شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ - شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ - شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958128
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. • آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای محمد یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861622
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره • آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف). * هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیق و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانون دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هرنوع قرارداد تغییر ف تبدیل، فسخ یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان وره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596462
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف). • آقای علیرضا فاطمی xxxxxxxxx۹ به شماره ملی به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. xxx کلیه اعضا هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای سعید انجدانی را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. xxx اعضاء محترم هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ از اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. ز) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است.) ح) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ط) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. xxx کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465024
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. *روزنامه‌های دنیای اقتصاد و موج بیداری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. *موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916640
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهداور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866143
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. * اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655653
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران وشناسه ملی به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) • آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549275
آگهی تغییرات شرکت كالسيمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف) آقای جعفر هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور اعم از چک وقرارداد با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب این دو با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192726
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ترازنامه و حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید ۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد..موسسه حسابرسی فاطر و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689899
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل • آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره • آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره • آقای سیدمحمدحسین شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۴انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ ـ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیات مدیره؛ اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۰ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۰ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر ۰ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۰ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آئین نامه معاملات شرکت ۰ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۰ تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656598
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره . آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره . آقای سیدچنگیز خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . آقای سیدمحمدحسین شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند ۰کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516794
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی بهمند و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471117
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438460
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ و هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم یک هزار ریالی افزایش و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405043
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علی ابوالحسنی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران بسمت رئیس هیئت میره
آقای محمد ابراهیم فروزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید چنگیز خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)
آقای علی رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی بسمت عضو هیئت مدیره
آقای سید محمد حسین شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره
۲ـ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرع امل تفویض نمودند:
نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و وا خواست اوراق تجارتی
انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.
اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است)
تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس
تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء سه عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405058
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282352
آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین (سهامی‌ عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسات هیات مدیره مورخ۲۴/۹/۹۲ که در تاریخ۲۷/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید:
۱ـ آقای علی ابوالحسنی به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید چنگیز خضری به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و آقای سید محمدحسین شریفی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و آقای علی رستمی به نمایندگی شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۳ـ دفتر در مورخ۲۸/۹/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055147
آگهی تغییرات شرکت اسید سازان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت۶۳۷۷و شناسه ملی شماره۱۰۴۶۰۰۹۶۱۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۹۲ که در مورخ۱۱/۲/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه منتهی به سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ سازمان حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت کالسیمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت ذوب و احیای روی قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت تولیدی روی بندرعباس به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx۹
۵ـ دفتر در مورخ۱۸/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046756
آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ که در تاریخ ۵/۲/۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ آقای یعقوب کارگر زاده به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید چنگیز خضری به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) بسمت مدیر عامل و آقای مهدی جبل عاملی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و آقای علی رستمی به نمایندگی شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده_است)، تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ۴ دفتر در مورخ ۷/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599002
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ دفتر مورخ ۲۳/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11437877
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر مورخ ۲۳/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591597
آگهی افزایش سرمایه شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردید. سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۱۲/xxx/۱۱ مورخ ۹/۲/۹۱ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در مورخ ۱۲/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662968
آگهی افزایش سرمایه شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردید. سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۱۲/xxx/۱۱ مورخ ۹/۲/۹۱ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. دفتر در مورخ ۱۲/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586824
آگهی افزایش سرمایه شرکت کالسیمین سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردید. سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۱۲/xxx/۱۱ مورخ ۹/۲/۹۱ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
دفتر به تاریخ ۱۲/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11828259
آگهی افزایش سرمایه شرکت کالسیمین سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۹/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ به این اداره واصل گردید. سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۱۲/xxx/۱۱ مورخ ۹/۲/۹۱ بانک صادرات زنجان شعبه میدان آزادی از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

دفتر به تاریخ ۱۲/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569725
آگهی اصلاحی شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۴۳/۹۰/xxx ـ ۲/۱۲/۹۰ در بند ۲ آقای محمد اسدی طاری صحیح است که اشتباهاً محمد اسدی‌کاری قید گردیده مراتب بدین وسیله اصلاح شد.

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818553
آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۹/۹۰که در تاریخ ۹/۹/۹۰به این اداره واصل گردید

۱‌ـ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)‌ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص)‌ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند

۲‌ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۰ آقای محمد ابراهیم فروزنده بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید ارجمند‌فر و امیر عباس حسینی و محمد اسدی کاری بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حمید ارجمند‌فر بسمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء‌ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است

۳‌ـ دفتر در مورخ ۲/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862279
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ که به تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردیده است:

۱ـ ترکیب هیئت‌مدیره برای مدت باقی‌مانده به قرار ذیل آقایان: محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ـ امیر خرمی‌شاد به نمایندگی از شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ـ حمید ارجمندفر به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به سمت مدیرعامل ـ امیرعباس حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران و محمود عباس‌زاده‌مشکینی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۳ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۴ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و درخواست اوراق تجاری ۵ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، منح و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلهی عملیات و معاملات مذکور هر ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۶ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر نوع دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۷ـ تنظیم صورتهای مالی و سالانه و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۸ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ایی در مقاطع سه ماهه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

۴ـ دفتر مورخ ۷/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832169
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۰ که به تاریخ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۸۹ تصویب گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای‌اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ دفتر مورخ۲۴/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11338477
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۰ که به تاریخ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید:

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۸۹ تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ دفتر در مورخ۲۴/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925731
آگهی افزایش سرمایه شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۳/۸۹ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۹/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ واصل گردید:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات سهامداران و نقدی بموجب گواهی بانک ملت به شماره xxx/xxx۲۱ ـ ۱۶/۹/۸۹ از محل انتشار سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

۲ـ دفتر مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985026
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ که مورخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید.

۲ـ توسعه معادن روی ایران ـ مجتمع ذوب و احیای روی قشم ـ سرمایه‌گذاری اندیشه محوران ـ بازرگانی توسعه صنعت روی سرمایه‌گذاری صبا تامین به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ موسسه حسابرسی بهراد مشاور به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای یعقوب کارگرزاده به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی بسمت مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمود عباسی‌زاده مشکینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای امیر عباسی‌حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران به عنوان عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا فیض‌بخش به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها ـ بروان ـ سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر معتبر است.

۶ـ دفتر مورخ ۲۶/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد.

ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات