مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460003837 (فعال)
11
افراد
44
آگهی‌ها
32
شماره ثبت
1372/11/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14746113
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره *شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علی رضائی رودباری به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس ـ مدیرعامل *شرکت پیوند آتیه تجارت ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مهدی یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره * شرکت ره نگارخاورمیانه پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹با نمایندگی آقای محمد ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال ازتاریخ مجمع انتخاب گردیدند. * شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای علیرضا رجبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره *کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685373
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرارگرفت . * سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . *روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14657071
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بانمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بانمایندگی آقای علیرضا رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت پیوند آتیه تجارت ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مهدی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ مجمع انتخاب شدند . کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد . حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558363
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل - شرکت پیوند آتیه تجارت ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بانمایندگی آقای مهدی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیات مدیره - شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره تاتاریخ ۳۰/۱۱/۹۹ انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد . - حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت . - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542970
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ و باستناد نامه شماره xxx۸۶ , xxx مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326233
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به موجب حکم شماره xxx۲۱/۲/۱۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۵ به سمت رئیس هیأت مدیره وعضو ـ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به موجب حکم شماره xxx۰/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۰۴/۰۴/۹۶ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل وعضو هیأت مدیره ـ شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مهدی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به موجب حکم شماره xxx/۹۷ ـ پ مورخ ۰۷/۰۸/۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره ـ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به موجب حکم شماره xxx ـ ۹۵/ب مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به موجب حکم شماره xxx۳/۹۵ ـ م س مورخ ۰۱/۱۲/۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره تاتاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261674
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیروآگهی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ (سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام هریک به ارزش یکهزار ریال می باشد که از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت) صحیح می باشد فلذا مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14150969
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردید. ۲)روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۳) ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹ اسفندماه xxx۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14034625
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ ونامه شماره xxx۵۶/xxx مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ بازار اولیه سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل شد. ۲ اساسنامه جدید با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و تصویب و امضاء شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع اصلی: ۲) انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری، دامپروری و دامداری و پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت. ۳) بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی، شیر، گوشت، پشم و سایر فراورده‌های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها. ۴) تهیه، نگهداری، بسته بندی، فروش و توزیع فراورده‌های مربوط به فعالیتهای فوق الاشاره. ۵) صدور محصولات کشاورزی، باغبانی، دامی، لبنی، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور. ب موضوع فرعی: ۶) ایجاد مزارع، باغات، کارخانجات صنایع تبدیلی، کشتارگاه و سردخانه و بهره بردای از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیت‌های فوق. ۷) واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور. ۸) واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشورهای دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت‌های فوق الاشاره ۹) واردات دام و گونه‌های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه. ۱۰) مشارکت با سایر شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی. ۱۱) انجام کلیه اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر خرم دره انتهای شهرک قدس انتهای بلوار شهید اباذر فیروزی در استان زنجان است و شرکت در منطقه طارم سفلی و روستای چرگر اراضی تولیدی دارد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال (معادل ششصد و نود میلیارد ریال) است که به xxxxxxxxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بانمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضوموظف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بانمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مدیرکشاورزی وبه سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بانمایندگی خانم نوشین اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وعضو غیرموظف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرکشاورزی به سمت عضوموظف هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن‌ها صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود این شرکت براساس قانون تجارت اجرا میشود. درخصوص اندوخته‌ها: وضع اندوخته قانونی از سود خالص مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. درخصوص تقسیم دارایی: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال xxx۵ بدهی‌های شرکت مجموعا به مبلغ xxxxxx۹ میلیون ریال شامل بدهی کوتاه مدت به مبلغ xxxxxx میلیون ریال و بدهی بلند مدت به مبلغ xxxxxx میلیون ریال می‌باشد و فاقد سایر بدهی‌های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاح قانون تجارت می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود وزیان آن در اداره ثبت شرکت‌ها ودر مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان موجود می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964952
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیون ریال به مبلغ xxx میلیون منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام هر یک به ارزش یکهزار ریال می‌باشد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت، لذا مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702590
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو ورئیس هیأت مدیره شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت پیوند آتیه تجارت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی خانم نوشین اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیأت مدیره ونائب رئیس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره تاتاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ لنتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.. مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد_داد.. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده_است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیرو ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداری و مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد_بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب مدیرعامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد.. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل اجرا می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590677
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از محل مطالبات سهامداران که تمام توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547207
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338592
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیأت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هیأت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی اقای عبدالرزاق اله مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفایی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای حسین رفیع زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای علیرضا علیمیری با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رییس هیأت مدیره * حق امضاء: کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. * اختیارات تفویض شده هیأت مدیره به مدیرعامل:. مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد_داد.. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده_است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد_بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیرمستقیم و تصویب مدیرعامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیر نقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294258
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972440
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *بازرسین شرکت: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784129
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۵: آقای علی معماری فر با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای علیرضا علیمیری با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ آقای بابک جلفائی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای حسین رفیع زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ آقای عبدالرزاق اله مرادی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ - حق امضاء: کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل معتبرمی باشد. - حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد_داد. مدیر عامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیر عامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیر عامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیر عامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده_است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیر عامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد_بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب مدیر عامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیر عامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیر نقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد.. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل اجرا می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632289
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527049
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سرمایه شرکت ازمبلغxxx/xxx/xxx/۹۲ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم بانام هر یک به ارزش یکهزار ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387066
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ـ ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12311054
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: * اقای عبدالرزاق اله مرادی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره * آقای علی معماری فر با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به رییس هیئت مدیره *آقای علیرضا علیمیری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن نایب رییس هیئت مدیره *آقای بابک جلفایی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت عضو هیئت مدیره *آقای حسین رفیع زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بنیاد علوی ه سمت عضو هیئت مدیره *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. * (وظایف و اختیارات مدیرعامل) حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در سومین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۹۴/۰۳/۰۹ طرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت..مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرائی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد..مدیرعامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد..مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه ها و دستور العمل های شرکت، قوانین جاری وموضوعه کشور وآئین نامه های بنیاد می باشد..اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است..تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه) میان مدت و بلند مدت به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می باشد در صورت تغییر در اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می باشد..مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می باشد.ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرائی و مالی شرکت..ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره..پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه ها و دستور العمل های مورد عمل شرکت جهت برسی و تصویب هیئت مدیره..پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره..سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و تعیین ابلاغ فرآیندها یا تعریف و ابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرائی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت..دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضائی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره..تدوین و تنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت و پیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت..ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها و انجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور برسی و تصویب در چارچوب اساسنامه شرکت..اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارایی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب..امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می گردد. در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..انجام خدمات راهبردی به منظور تامین نهاده ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت..مدیرعامل می تواند جهت تسریع در انجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید..عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نمایند..پیشنهاد تعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراء خواهد بود..پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال بر اساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب مدیرعامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میسر می باشد..بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد..هر نوع کمک غیر نقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می باشد..موارد پیش بینی نشده بر اساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل اجرا می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12311056
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: *بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ *شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ *شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ *بنیاد علوی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ *شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665608
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۱۱/xxx۲ با توجه به نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ موسسه بنیاد علوی آقای امیر فضلعلی به نمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604467
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی‌‌‌خاص) به شماره ثبت ۳۲ خرم‌‌‌دره و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:
۱ ـ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد.
۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب و در خصوص حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض اختیار گردید.
۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
۴ ـ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس پرداخت شود.
۵ ـ برنامه و بودجه سال xxx۳ شرکت در مجمع مطرح، تصویب و ابلاغ شد.
۶ ـ برنامه میان مدت شرکت برای سالهای ۹۴ ـ ۹۲ در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456093
آگهی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
بند ۳ـ ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورخ ۲۵/۳/۹۲ در جلسه قرائت و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۳۰/۶/۹۰ بشرح زیر اصلاح گردید: مجمع پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمود که شرکت مجتمع دامداری بیجین سهامی خاص در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) ادغام و ضمن رعایت مفاد ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرائی آن دارائیهای زیستی به بهای تمام شده و حقوق صاحبان سهام اعم از سرمایه، اندوخته قانونی و سود انباشته شرکت مجتمع دامداران بیجین (سهامی خاص) بترتیب به حقوق صاحبان سهام اعم از سرمایه، اندوخته قانونی و سود انباشته شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) انتقال یابد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254675
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ با توجه به نامه شماره xxx۵/xxx مورخ ۱/۷/۹۲ موسسه بنیاد علوی آقای حسن کریم پور بنمایندگی از سوی آن بنیاد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت منصوب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186304
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۹۲ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲ خرم دره و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. مجمع باتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی بتاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد.
۲. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی بتاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و درخصوص حق الزحمه مربوطه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید
۴. حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس پرداخت شود.
۵. برنامه و بودجه سال xxx۲ شرکت در مجمع عمومی مطرح، تصویب و ابلاغ شد.
۶. برنامه استراتژیک شرکت در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067678
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ که طی نامه شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردیده است:
۱ـ مجمع به اتفاق آرای ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد و نسبت به سود شرکت تصمیم گیری نمود.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب و در خصوص حق الزحمه مربوطه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
۴ـ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۵ـ برنامه و بودجه سال ۹۱ در مجمع عمومی مطرح تصویب و ابلاغ شد.
۶ـ برنامه استراتژیک (برنامه میان مدت سوم) شرکت در مجمع عمومی مطرح تصویب و ابلاغ شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056594
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه نوبت چهارم هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۲ با توجه به نامه شماره xxx۴/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر گوشت پارس آقای ناصر قاسمی ایلخچی بنمایندگی از سوی آن شرکت بعنوان نایب رئیس، مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره منصوب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039743
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی معماری فر بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای عبدالرضا وقاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای رضا سلطانی آذر بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان مدیر مالی و عضو موظف هیئت مدیره، آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای بابک جلفائی بنمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (چک و سفته) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030580
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۱۰/۹۱ اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن، موسسه بنیاد علوی. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938879
آگهی تصمیمات نوبت دهم هیئت مدیره شرکت کشت صنعت دشت خرم دره شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد دهمین صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۱ شرکت مذکور تصمیم ذیل اتخاذ گردید:
با توجه بنامه شماره xxx۱/xxx ـ ۱۶/۷/۹۱ موسسه بنیاد علوی با استناد ماده xxx ق. ت آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره منصوب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358253
آگهی تصمیمات نوبت دهم هیئت مدیره شرکت کشت صنعت دشت خرم دره شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد دهمین صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۱ شرکت مذکور تصمیم ذیل اتخاذ گردید: با توجه بنامه شماره xxx۱/xxx ۱۶/۷/۹۱ موسسه بنیاد علوی با استناد ماده xxx ق. ت آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره منصوب گردید. رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643899
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.
۳) مبلغ و پاداش هیئت مدیره مبلغ دو میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۴) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵) معاملات مشمول xxx قانون تجارت بتصویب عمومی رسید.
۶) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال و پانصد هزار ریال تعیین گردید.
۵) تقسیم سود شرکت معادل xxx میلیارد ریال به ازاء هر سهم xxx۰ ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809411
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق‌الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد.

۳) مبلغ و پاداش هیئت مدیره مبلغ دو میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۴) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵) معاملات مشمول xxx قانون تجارت بتصویب عمومی رسید.

۶) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال و پانصد هزار ریال تعیین گردید.

۵) تقسیم سود شرکت معادل xxx میلیارد ریال به ازاء هر سهم xxx۰ ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید.

رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551184
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای عبدالرضا وقاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره.
آقای غلامرضا زرنگار به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای فرزاد رشیدیان به نمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا گودرزی راد به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره.
امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996097
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:

آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای عبدالرضا وقاری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیر‌عامل و عضو موظف هیئت مدیره.

آقای غلامرضا زرنگار به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای فرزاد رشیدیان به نمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا گودرزی راد به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره.

امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460020

آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص
بشماره ثبت ۳۲ خرم دره و بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ و اظهارنامه ارایه شده سرمایه شرکت به مبلغ xxx/۲۲ میلیون ریال از مبلغ ۵۷ میلیارد ریال به مبلغ ۷۹ میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴ سرمایه شرکت به مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال xxx/xxx/xxx/۷۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۹ سهم هزار ریالی بانام تمام پرداخت شده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11932302
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ خرم دره و بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ و اظهارنامه ارایه شده سرمایه شرکت به مبلغ xxx/۲۲ میلیون ریال از مبلغ ۵۷ میلیارد ریال به مبلغ ۷۹ میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴ سرمایه شرکت به مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال xxx/xxx/xxx/۷۹ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۹ سهم هزار ریالی بانام تمام پرداخت شده می‌باشد.

رئیس اداره ثبت خرم‌دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923717
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات در هیات مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲ خرم دره و به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به استناد صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۹۰ هیات مدیره شرکت مذکور، تغییرات ذیل در هیات مدیره شرکت حاصل گردید:

۱ـ آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف هیات مدیره

۲ـ آقای عبدالرضا وقاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

۳ـ آقای امیر محبی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف هیات مدیره

۴ـ آقای سید رضا بنی فاطمه گل آخور به نمایندگی شرکت بنیاد علوی به عنوان عضو موظف هیات مدیره

۵ـ آقای احمد ممشلو به نمایندگی مدیریت سرمایه گذاری سینا به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره.

کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10279142
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ خرم دره و بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/xxx۰ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۱۸: ادغام، انحلال و تصفیه: الف) انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه صورت خواهد_گرفت ب) با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی شرکت می‌تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را مورد تصویب قرارداد ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید و از سوی مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار تام داده_شد ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ پرداخت حق حضور اعضای غیر موظف طبق ضوابط شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۵ مجمع به اتفاق آراء برنامه و بودجه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص را مورد تصویب قرار داد رئیس اداره ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577975
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروی و مرغداری خرم‌دره (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۲ و بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۹ تغییرات ذیل در هیئت مدیره شرکت حاصل گردید:

آقای محمد نوین رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره، آقای امیر محبی نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره، عظیم رجائی مدیر‌عامل و عضو موظف هیئت مدیره، سید رضا بنی فاطمه گل آخور عضو موظف هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (چک/سفته) با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160082
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۸/xxx۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۸/xxx۹ که در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۹ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و موسسه بنیاد علوی برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مذکور انتخاب گردیدند. ۲ منوچهر دهقانی رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد نوین نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای عظیم رجائی مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدرضا بنی فاطمه گل آخور عضو موظف هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شدند ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور چک سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود رئیس ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811580
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کشت و صنعت ودامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲ خرم دره و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی، مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت حساب سود و زیان شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورتحساب سود و زیان شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار داد.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار دام داده شده است.

۳ ـ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج‌ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۴ ـ پرداخت حق حضو اعضای غیرموظف طبق مصوبات مجمع و ضوابط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۵ ـ مجمع به اتفاق آراء برنامه و بودجه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم‌دره (سهامی خاص) مورد تصویب قرار داد.

رئیس اداره ثبت خرم‌دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات