صنعتی مینو

شرکت صنعتی مینو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10460002140 (فعال)
14
افراد
27
آگهی‌ها
17
شماره ثبت
1351/4/24
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

كندك
كندك
1362/3/30
تافي كره اي مينو
تافي كره اي مينو
1382/6/16
نرمك مينو
نرمك مينو
1382/6/16
طعم موز
طعم موز
1382/6/16
نرم ريزه
نرم ريزه
1372/8/11
افروشه
افروشه
1372/8/18
گيم
گيم
1383/3/24
پاندين
پاندين
1383/3/24
سپاري
سپاري
1362/3/21
بورك
بورك
1362/2/4
سباري
سباري
1362/3/21
تي تي
تي تي
1362/2/4
بوره
بوره
1362/2/4
كوكه
كوكه
1362/3/24
لاوك
لاوك
1362/3/24
گردك
گردك
1362/3/23
گرده
گرده
1362/3/24
گلان
گلان
1362/3/23
چاش
چاش
1362/2/4
نانو
نانو
1362/3/24
آفروشه
آفروشه
1362/2/4
ابنيس
ابنيس
1362/2/4
خشنان
خشنان
1362/2/4
راهي
راهي
1362/3/21
راش
راش
1362/3/21
جوجو
جوجو
1362/3/21
دج
دج
1362/3/21
نينيا
نينيا
1362/3/24
شكرنگ
شكرنگ
1362/3/21
شكرخند
شكرخند
1362/3/30
ورسا
ورسا
1383/4/2
پاتين
پاتين
1383/4/2
پانيذ
پانيذ
1362/2/4
خجير
خجير
1362/2/4
دانك
دانك
1362/3/4
ادمن
ادمن
1362/3/4
افشه
افشه
1362/2/4
شكر برگ
شكر برگ
1363/3/21
تافي كره اي مينو
تافي كره اي مينو BUTTER TOFFEE MINOO
1383/4/23
تافي كره اي مينو
تافي كره اي مينو BUTTER TOFFEE MINOO
1383/4/23
تافي كره مينو
تافي كره مينو Butter Toffee MINOO
1383/4/23
كرمدار سابقه طلايي مينو
كرمدار سابقه طلايي مينو SAGHE TALAIE MINOO
1383/5/20
بيسكويت پتي مانژ مينو
بيسكويت پتي مانژ مينو PETIT MANGE BISCUITS MINOO
1383/8/4
پتي مانژ مينو
پتي مانژ مينو PETIT MANGE MINOO
1383/8/4
بيسكويت پتي مانژ مينو
بيسكويت پتي مانژ مينو PETIT MANGE BISCUITS MINOO
1383/8/4
پتي مانژ مينو
پتي مانژ مينو PETIT MINOO MANGE
1383/8/4
ويفر شكلاتي نانو
ويفر شكلاتي نانو CHOCOLATE WAFAR NANO MINOO
1383/9/22
مينو
مينو MINOO
1383/9/22
مينو
مينو MINOO
1383/9/22
پودنه
پودنه POODNEH
1383/9/22
مينو طلايي
مينو طلايي MINOO TALAEI
1384/1/30
مينو رنگ
مينو رنگ MINOO RANG
1384/1/30
1373/11/24
سين و شين
سين و شين SIN & SHIN
1384/4/21
صائين
صائين SAIN
1384/4/29
نمر
نمر NAMR
1384/4/29
ويوگ
ويوگ VYOOG
1384/4/29
AFTER LUNCH
1384/5/3
BETWEEN GAME
1384/5/9
PACIFIC MINOO
1384/6/27
& YOU MINOO
& YOU MINOO I
1384/9/13
IROL MINOO
1384/9/26
&B MINOO
&B MINOO S
1384/9/26
&YOU MINOO
&YOU MINOO YOU
1384/9/26
مينو
مينو DRINK IT MINOO
1384/10/18
+2
+2 MINOO C
1384/10/25
سانتافه
سانتافه SANTA FE
1381/12/27
مينو  هاذا
مينو هاذا HAZA
1384/11/16
ماذا
ماذا MAZA
1384/11/16
دراژه شكلاتي مرواريدمينو
دراژه شكلاتي مرواريدمينو MORVARID CHOCOLATE IN CRISP SUGER SHELL
1384/11/18
مينو  سانتافا
مينو سانتافا SAN TAFA
1384/11/29
مينو سانتافو
مينو سانتافو SAN TAFO
1384/11/29
TWO TWOMINOO
1385/2/26
نرمك مينو
نرمك مينو
1372/8/13
مينو كليك
مينو كليك
1385/6/22
MINOO CLICK
1384/5/3
& TOW MINOO
& TOW MINOO TOW
1384/9/15
مينو اورجينال
مينو اورجينال
1385/10/3
تو و تو مينو
تو و تو مينو
1385/10/3
MINOO M SAGHE TALAIE
1385/10/6
مينو يك + دو
مينو يك + دو
1385/10/9
كوكر
كوكر KOOKER
1385/10/25
كوك
كوك KOOK
1385/10/25
M-MINOO BUTTER TOFFEE
1386/3/13
M-BUTTER TOFFEE
1386/3/12
M-WAFER
1386/3/12
آرد مينو
آرد مينو
1388/9/28
كپل
كپل
1358/10/16
كيل باطعم شير و قهوه
كيل باطعم شير و قهوه
1358/10/16
كپل
كپل
1358/10/16
كپل با طعم وانيل و كرم
كپل با طعم وانيل و كرم
1358/10/16
كپل با طعم گيلاس
كپل با طعم گيلاس
1358/10/16
كپل
كپل
1358/10/16
كوكي
كوكي
1378/11/19
كپل
كپل
1369/1/14
پاي كيك مينو
پاي كيك مينو MINOO PIE CAKE
1389/5/26
ساقه طلائي مينو
ساقه طلائي مينو
1380/5/2
ساقه صدفي
ساقه صدفي SAGHE SADAFI
1393/9/2
بلوره مينو
بلوره مينو MINOO BLOOREH
1394/4/10
بُن بُن مينو
بُن بُن مينو Bon Bon Minoo
1394/2/17
VERSA
1394/12/8
كلاسيك مينو
كلاسيك مينو CLASSIC MINOO
1396/1/14
بيسكويت گندم كامل ساقه طلائي
بيسكويت گندم كامل ساقه طلائي GOOD MORNING
1397/12/26
بيسكويت گندم كامل ساقه طلائي مينو بيسكويت سبوسدار پذيرايي
بيسكويت گندم كامل ساقه طلائي مينو بيسكويت سبوسدار پذيرايي
1397/12/26
مينو تايم
مينو تايم minoo time
1398/2/31
بيسكويت تايم مينو
بيسكويت تايم مينو Biscuite time minoo
1398/3/27

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14746462
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای فرج اله فصیحی رامندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیات مدیره * آقای سید محسن قطبی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره * آقای محمدعلی ملتجائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیات مدیره * آقای کامران راستی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت قاسم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان عضو هیات مدیره *آقای افشین حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. * آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. * هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ـ ۶ ـ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. ۲ـ ۶ ـ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ـ ۶ ـ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیات مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت. ۴ ـ ۶ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ ـ ۶ ـ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ۶ ـ ۶ ـ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. ۷ ـ ۶ ـ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. ۸ ـ ۶ ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالانه و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار. ۹ ـ ۶ ـ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده xxx قانون تجارت. ۱۰ ـ ۶ ـ پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی، جهت تصویب در هیات مدیره. ۱۱ـ ۶ ـ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیات مدیره. ۱۲ـ ۶ ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات و اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی. ۱۳ـ ۶ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری و اختراعات. ۱۴ ـ ۶ ـ حق اقامه هر گونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرآیند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، قرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی و تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تأمین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرولو کرارا. * کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به انضمام مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، منفرداً و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669236
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه ، صورت عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . * مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند . * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . *اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از : شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ) مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ) شرکت صنعتی پارس مینو ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ) شرکت قاسم ایران ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160924
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت و در صورت غیاب هر یک، با امضاء فرد حاضر(مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136711
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مجید غلاث با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ. آقای محسن قطبی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم طاهره سخت باز با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به موجب حکم شماره xxx۶ مورخ ۳۰/۰۳/۹۷ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره جایگزین آقای وحید هوشنگ نژاد ـ. آقای فرج اله فصیحی رامندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمدعلی ملتجائی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108226
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ ونامه شماره xxx۵۰/xxx مورخه ۷/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. * موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874647
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان شهرستان خرمدره بخش مرکزی شهر خرمدره خرم خیابان مینو خیابان (امام خمینی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762329
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675155
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به موجب حکم شماره xxxxxx/ آ مورخ ۰۸/۰۶/۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای وحید هوشنگ نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به موجب حکم شماره xxx۵ مورخ ۱۱/۰۶/۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به موجب حکم شماره xxx/xxx مورخ ۰۸/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محسن قطبی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به موجب حکم شماره xxx۴۴/ م. آ مورخ ۳۰/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدعلی ملتجائی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به موجب حکم شماره ۲۳/xxx۰/ آ. پ. م مورخ ۲۸/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۰۷/۰۴/۹۸ انتخاب گردیدند.. طی ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۶ ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره ۶ ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۶ ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استثناء مدیران. ۶ ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۶ ۵ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع ۶ ۶ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ۶ ۷ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور ۶ ۸ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار ۶ ۹ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده xxx قانون تجارت ۶ ۱۰ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی ۶ ۱۱ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیئت مدیره ۶ ۱۲ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۶ ۱۳ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت ۶ ۱۴ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات ۶ ۱۵ حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدیدنظر خواهی_، فرجام خواهی_و وا خواهی_، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قرادادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا. *امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495762
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) شرکت صنعتی پارس مینو (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495765
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام آزمون در دامنه فعالیت اصلی اساسنامه شرکت، درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486024
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم یکهزار ریالی از محل سود انباشته تاریخ صورتجلسه هیات مدیره ۳۱/۰۳/xxx۶ صحیح است که بدین ترتیب اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484046
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
- بنا به تفویض اختیارمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۹۴ به هیات مدیره ونامه شماره xxx/ xxxxxx/xxx مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهاداروبه استناد صورتجلسه‌ی هیات مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ سرمایه شرکت ازمبلغ xxx میلیاردریال به xxx۰ میلیاردریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم یکهزاریالی ازمحل سودانباشته افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956047
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی قلندرلکی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: ۱ اداره شرکت و حفظ اموال و منافع آن و جلوگیری از تضییع و ورود ضرر و زیان به آن، حسب مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استناء مدیران ۴ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. ۵ تهیه و ارایه ایین نامه‌های داخلی شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. ۶ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ۷ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. ۸ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. ۹ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار. ۱ ۰ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده xxx قانون تجارت. ۱ ۱ تهیه، پیشنهاد و ارایه بودجه شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. ۱۲ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۱۳ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات جاری در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه داخلی شرکت. ۱۴ انجام معاملات در چارچوب ماده ۲ اساسنامه و طبق آئین نامه معاملات. ۱ ۵ انجام مبادرت به تقاضای و اقدام برای هرگونه علائم تجاری و اختراعات برای شرکت. ۱ ۶ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی و عمومی، مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرآیند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظر خواهی_، فرجام خواهی_و واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرو لوکرارا، امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916085
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668239
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد جعفر صفویان با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۶ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12593863
آگهی تغییرات شرکت صنعتي مينو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین علی اکبرزاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به موجب حکم شماره xxx,xxx مورخ ۱۵/۰۹/۹۴بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای وحید هوشنگ نژاد به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به موجب حکم شماره xxx۷ مورخ ۰۸/۰۹/۹۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای محمد طالبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به موجب حکم شماره xxx۸ مورخ ۱۶/۰۹/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای سید محسن قطبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به موجب حکم شماره xxx۱۲/م.آ مورخ ۰۹/۰۸/۹۴ بعنوان عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای مصطفی یاسایی به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به موجب حکم شماره xxxxxx۱ مورخ ۰۵/۰۸/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. آقای حمیدرضا قدری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب و در حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل مشخص گردید.. ضمناً هیات مدیره اختیارات مواد ذیل از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض نمود.. اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره. انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. استخدام کارکنان شرکت،تعیین شغل،حقوق و دستمزد،پاداش،ترفیع،تنبیه،معافیت و خروج از خدمت،بازنشستگی بر مبنای آئین نامه های مصوب هیات مدیره،نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. وصول مطالبات شرکت،پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار. تنظیم صورت دارائی،دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده xxx قانون تجارت. پیشنهاد آئین نامه های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی. پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیات مدیره. پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار. اقامه دعوی دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات. حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها،دادگاه ها،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی ،حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه ،حق تجدیدنظر خواهی،فرجام خواهی و وا خواهی،اعاده دادرسی،مصالحه و سازش،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل،حق امضاء قرادادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم قطی داور،درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،اقرار در ماهیت دعوی،جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن،ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث،قبول یا رد سوگند،تامین خواسته،تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم،تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا. انجام سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل ارجاع خواهد شد. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378359
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx. ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم یک هزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263631
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی ایران مشهودبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ اعضای هیئت مدیره برای دو سال آینده به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) شرکت صنعتی پارس مینو (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665568
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام مینو شماره ثبت ۱۷ خرمدره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۶/۹۳ با توجه بتصویب افزایش سرمایه طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۹۲ به میزان xxx میلیارد ریال و عملی شدن xxx میلیارد ریال آن براساس مجمع مذکور هیئت مدیره براساس تفویض اختیار مجمع فوق الذکر و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx ـ ۱۰/۶/۹۳ با عملی شدن ۸۰ میلیارد ریال مابقی از محل سود انباشته موافقت نموده در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام یک هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید بمبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534201
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ثبت ۱۷ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید:
۱) ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شرکت به شرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت.
۲) موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حقالزحمه متعلقه به هیئتمدیره شرکت تفویض شد.
۳) مبلغ پاداش هیئتمدیره چهار میلیارد ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
۵) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال ناخالص به ازاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۶) تقسیم سود شرکت معادل xxx میلیارد ریال به ازاء هر سهم xxx ریال بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438704
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام مینو شماره ثبت ۱۷ خرمدره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ و نامه شماره xxxxxx/xxx تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و اظهارنامه ارائه شده و گزارش توجیهی بازرس قانونی (تادیه) سرمایه شرکت از محل سود انباشته از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم با نام یک هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. افزایش سرمایه مرحله دوم از xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039742
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نامه ارائه شده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ که برابر نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۱/۱/۹۲ به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده_است، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت؛ در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737717
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینوشماره ثبت ۱۷ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ هیئت مدیره از زحمات آقای ابوالحسن خلیلی که تا تاریخ ۱۷/۵/۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه نموده اند تشکر و قدردانی نمودند.
۲ـ بموجب حکم شماره xxx۷/پ مورخ ۱۸/۵/۹۱ خانم طاهره سخت باز بعنوان نماینده شرکت پارس مینو و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای سید محمد مدرس نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
۴ـ در ضمن موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده بعنوان بازرس علی البدل می باشند که در آگهی قبیل اشتباها موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را منتشر شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790334
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینوشماره ثبت ۱۷ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ هیئت مدیره از زحمات آقای ابوالحسن خلیلی که تا تاریخ ۱۷/۵/۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه نموده‌اند تشکر و قدردانی نمودند.

۲ـ بموجب حکم شماره xxx۷/پ مورخ ۱۸/۵/۹۱ خانم طاهره سخت باز بعنوان نماینده شرکت پارس مینو و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳ـ آقای سید محمد مدرس نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

۴ـ در ضمن موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده بعنوان بازرس علی‌البدل می‌باشند که در آگهی قبیل اشتباها موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را منتشر شده است.

رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 457362

آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۹/۹۰ اساسنامه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727281
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۹/۹۰ اساسنامه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895712
آگهی تغییرات در شرکت صنعتی مینو سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۷/۷/۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد.

۱ـ به موجب حکم شماره xxx۱/آ مورخ ۳/۷/۹۰ آقای سعید اوحدی بعنوان نماینده شرکت اقتصادی و خود کفائی آزادگان و رئیس هیئت مدیره .

۲ـ بموجب حکم شماره xxx۱/پ مورخ ۴/۷/۹۰ آقای ابوالحسن خلیلی بعنوان نماینده شرکت صنعتی پارس مینو و نائب رئیس هیئت مدیره

۳ـ بموجب حکم شماره xxx۰/م.آ مورخه ۴/۷/۹۰ آقای حسین علی اکبر زاده بعنوان نماینده شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان و عضو هیئت مدیره.

۴ـ بموجب حکم شماره xxx۸/۹۰ مورخ ۴/۷/۹۰ آقای سید محمد مدرس نیا یزدی بعنوان نماینده شرکت رهاورد سازندگی آزادگان و عضو هیئت مدیره .

۵ـ بموجب حکم شماره xxx/پ/آ مورخ ۵/۷/۹۰ آقای احمد ابو ترابی بعنوان نماینده موسسه فرهنگی پیام آزادگان و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا قدری بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و از زحمات آقایان محمد علی زردبانی، محمدرضا مستجیر، سعید جارودی و محمد تقی گنجی تشکرو قدر دانی بعمل آمد .

رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات