گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان

شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420358245 (فعال)
14
افراد
22
آگهی‌ها
43172
شماره ثبت
1392/10/26
تاریخ تأسیس
شرکت تامین آتیه فراگیر از مجموعه شرکتهای گروه فولاد خوزستان بوده که در سال 1395 فعالیت بیمه ای خود را با شرکت بیمه البرز شروع نمود .
این شرکت با توجه به ماموریت خود نسبت به عرضه انواع خدمات بیمه ای(شامل بیمه نامه های ثالث و بدنه ، مسئولیت ، آتش سوزی ، درمان تکمیلی ، عمر و حادثه ، عمر و سرمایه گذاری و...) رایج از جمله صدور بیمه نامه در کلیه رشته های بیمه ای ، بهینه سازی بیمه نامه های موجود و ارائه مشاوره ریسک و خسارت به مجموعه شرکتهای گروه فولاد خوزستان به عنوان مشتری عمده و اصلی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه خدمات ویژه ا قدام می نماید. منبع : اینترنت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14438699
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ ده هزار میلیارد ریال منقسم به ده میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375816
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285167
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۸ تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120434
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061564
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061563
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی عباس ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی سیدسعید شمسی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی محمد پیری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای علیرضا معماری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس آرگون با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695725
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448701
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
درقسمت اطلاعات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متن ذیل از قلم افتاده_است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد: آقای عباس آرگون با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400431
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع اصلی: • ایجاد، تاسیس، مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی در زمینه‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، حمل و تقل، کشاورزی، بازرگانی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی مشاوره‌ای • انجام کلیه فعالیت‌های خدمات و امور بازرگانی داخلی و بین المللی مجاز شامل تهیه و توزیع و خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی و خدمات پس از فروش از قبیل گارانتی نصب تجهیزات و خدمات حق العمل کاری و ارائه خدمات مدیریتی داخلی و بین المللی و ترخیص کالا از گمرکات کشور • ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف، برپایی نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی و شرکت در آن. ب موضوع فرعی: • انجام کلیه فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها جهت خرید محصولات و تامین مواد اولیه مورد نیاز آنان، همچنین امور مرتبط با ایجاد و تاسیس خطوط تولیدی صنعتی و غیرصنعتی جهت انجام فعالیت‌های تولیدی و فعالیت در امور ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی و غیرصنعتی بصورت FEC و فاینانس، شرکت در مناقصات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی طراحی و اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی و صنعتی و ساخت و ساز ساختمان سازی در داخل و خارج از کشور. • اخذ وام و تسهیلات و ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی از منابع و بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و سرمایه گذاری با شرکت‌های داخلی و بین المللی جهت انجام فعالیت‌های شرکت در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی مدیریت با انجام خدمات مالی و حسابداری و استقرار سیستم مالی • انجام امور مشاوره و انجام کلیه عملیات تجاری مجاز اعم از خرید و فروش و معاملات پایاپای در قالب مقررات و قوانین کشور با شخصیت حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی در جهت انجام و گسترش اهداف شرکت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و کلیه فعالیت‌های مجاز به نحوی که در سوددهی شرکت موثر باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز به بندرامام خمینی (ره) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس با مدت نامحدود خواهد_بود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx۰ میلیارد ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی مسیبی بهروز باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فرهنگی و ورزشی اینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی همایون شیخ الاسلام با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی کریم سلمان پور باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای مجید محسنی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیأت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه، در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شخصا یا نمایندگان قانونی (وکیل یا قائم مقام قانونی) آنها به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی صرفنظر از تعداد سهام خود میتوانند حضور بهم رسانند. برای هریک سهم خود فقط یک رای خواهند_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه. هرگاه شرکت طبق اساسنامه منحل گردد امور مربوط به تصفیه آن با متابعت از مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد_آمد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ (میلیون ریال) مجموع بدهی‌های کوتاه مدت ۱ ۱ ۱۱، xxx، xxx مجموع بدهی‌های بلند مدت ۱ ۲ ۱۲، xxx، xxx جمع ۲۳، xxx، xxx ۱ مبلغ ۱۴. xxxxxx میلیون ریال بابت اسناد واگذاری سازمان خصوصی سازی بابت خرید سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران میباشد که طی چند فقره چک می‌باشد. ۲ مبلغ ۴. xxx. xxx میلیون ریال مربوط به تعهدات آتی به سازمان خصوصی سازی، بابت خرید سهام سنگ آهن مرکزی ایران می‌باشد که طی دو فقره چک با دوره پرداخت شش ماهه عهده بانک اقتصاد نوین شعبه شریعتی اهواز صادر و تسلیم شده_است.) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350519
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال منقسم به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160762
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید محسنی باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره (به جای حسن سعید درودی) عباس آرگون باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ انتخاب گردیدند. همایون شیخ الاسلام باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده حقوقی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به جای محمود شریفی انتخاب گردید. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160764
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ به جای حسن سعید درودی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069597
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بانمایندگی سیدمحمد کمال مدیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی کریم سلمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ حسن سعید درودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069599
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بانمایندگی سیدمحمد کمال مدیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی کریم سلمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره حسن سعید درودی باکدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069601
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ معرفی شد. سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تعیین شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بانمایندگی علی مسیبی بهروزبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بانمایندگی کریم سلمان پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره حسن سعید درودی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره سیدمحمد کمال مدیحی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق صورت جلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069603
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت درسال xxx۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169905
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگير فولاد خوزستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ثبت xxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348115
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۱۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۳/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ xxx۴/۱۰/۲۶ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348236
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۱۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۳/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۳/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348471
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۱۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کریم سلمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد خوزستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدکمال مدیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و حسن سعید درودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714060
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده ۴۹ اساسنامه اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359934
آگهی تأسیس شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی ‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تحت شماره xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد، تاسیس، مشارکت در بنگاه های اقتصادی و خدماتی در زمینه های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی، مشاوره ای ـ ارائه انواع خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بازارها در داخل و خارج از کشور به تنهایی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ـ انجام فعالیت های پیمانکاری، حق العمل کاری، نمایندگی در کلیه زمینه فعالیت های اقتصادی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم پس از اخذ مجوزهای لازم ـ اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت شرکت ـ تامین کالا و خدمات و ساخت اماکن فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تجاری سازی، تسهیل گری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی. پس از اخذ مجوزهای لازم ـ واردات و صادرات انواع کالا و خدمات در هر یک از حوزه های یاد شده در موضوع فعالیت.

ـ انجام امور فناوری سیستم های رایانه ای، شامل تهیه، طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری و اجرای نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت افزاری برای خود و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ـ اخذ نمایندگی در داخل و خارج کشور.

ـ انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق منطبق باشد. ـ اخذ وام و تسهیلات برای سرمایه گذاری انجام کلیه فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش انواع اموال منقول، حق العمل کاری، دلالی و غیره. پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان خوزستان ـ شهرستان اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز ـ بندر امام خمینی

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxxxxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شریعتی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سید محمد کمال مدیحی به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت فولاد خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای علی اصغر مشهدی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسن (سعید) درودی به سمت عضو هیئت مدیره

۴ـ۵ ـ آقای کریم سلمان پور به سمت عضو هیئت مدیره

۵ـ۵ ـ آقای کیوان پورشب به سمت عضو هیئت مدیره

۶ـ۵ ـ آقای کیوان پورشب به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ موسسه خدمات مالی و حسابرسی فاطر به شماره ثبت xxx۱ به عنوان بازرس علی البدل

شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بندرعباس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات