توسعه و عمران کارون اهواز

شرکت توسعه و عمران کارون اهواز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420320546 (فعال)
0
افراد
5
آگهی‌ها
39509
شماره ثبت
1390/3/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1637382
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه وعمران کارون اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۰۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب گردید. موسسه آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبان روش به شماره ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های کار و کارگر و نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153850
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران کارون اهواز سهامی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۹ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۰۵۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی ابان روش با نمایندگی آقای زید اله مشکوکی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نور خوزستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای سعید قنواتی زاده، آقای شجاع عباسی، آقای سعید میناوی بعنوان عضو علی البدل آقای عبدالعلی زارع، آقای احمد فلاح نیا بعنوان عضو علی البدل آقای محمود شمس نیا و آقای مسعود شجراتی تا تاریخ ۲۰/۵/۹۴.
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۵ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید قنواتی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره آقای شجاع عباسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالعلی زارع بسمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای محمود شمس نیا بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود شجراتی بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید میناوی بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) آقای احمد فلاح نیا بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) آقای مسعود شجراتی بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ ۲۷/۵/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947331
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران کارون اهواز سهامی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۰۵۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ابان روش با نمایندگی آقای زید اله مشکوکی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نور خوزستان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ مسئول ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10278168
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه و عمران کارون اهواز سهامی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۲۰۵۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ابان روش با نمایندگی آقای زید اله مشکوکی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر و نور خوزستان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. مسئول ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967142
آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران کارون اهواز سهامی‌عام
شرکت فوق درتاریخ ۹/۳/xxx۰ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۹/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاترتکمیل گردیده وخلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی‌و روزنامه‌های کثیرالانتشار کارو کارگر و نورخوزستان آگهی میشود.

۱ ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرحها وفرآوری پالایش و ساماندهی اطلاعات مربوط به طرحها و عرضه آنها به متقاضیان حقیقی و حقوقی بررسی مطالعات و بازاریابی زمینه‌های سرمایه گذاری در کلیه بخشهای اقتصادی و انجام عملیات سرمایه‌گذاری مربوط به آن در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای مختلف و در سایر شرکتها و موسسات ارائه خدمات مدیریت و مشاوره طرحها و پروژها در کلیه زمینه‌های اقتصادی انجام مدیریت پیمان در ارتباط با کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات زیربنایی ساختمانی و تولیدی اخذ نمایندگی از سازمانها شرکتها و کارگزاران آنها در دو سطح داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به آنها تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور انجام هر گونه صادرات و واردات و عملیات مرتبط با آن انجام وصدور خدمات فنی و مهندسی و مشارکت با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی کلیه خدمات فنی مهندسی در زمینه جاده سازی شهرکسازی سدسازی تاسیس مکانیک برقی خطوط لوله نفت و گاز جهت امور پیمانکاری تاسیسات آب فاضلاب عملیات مربوط به مونتاژ و نصب کارخانجات کشاورزی حفاری قطعه سازی وسایر موارد صنعتی و فنی شرکت در کلیه مناقصات به پیمانکاری در زمینه‌های پیش گفته انجام کلیه عملیات مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی انجام کلیه کارهای خدماتی...

۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان خوزستان ـ شهرستان اهواز زیتون کارمندی خیابان شهید یوسفی نژاد بین زهره و زاویه پلاک ۲/۵

۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد هزارسهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پانصد هزارسهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰ مورخ ۴/۷/xxx۹ نزد بانک صندوق تعاونی شعبه تعاون و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره ۸ مورخ ۱۷/۱/xxx۰ نزد بانک صندوق تعاون شعبه تعاون پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ ـ ۵ ـ آقای سعید قنواتی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ ـ ۵ ـ آقای احمد فلاح نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ ـ ۵ ـ آقای عبدالعلی زارع به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ ـ ۵ ـ آقای محمود شمس نیا به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ ـ ۵ ـ آقای مسعود شجراتی به سمت عضو هیئت مدیره.

۶ ـ ۵ ـ آقای شجاع عباسی به سمت عضو هیئت مدیره.

۷ ـ ۵ ـ آقای سعید میناوی به سمت عضو هیئت مدیره(بعنوان عضو علی البدل).

۸ ـ ۵ ـ آقای مسعود شجراتی به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی سینا فکر به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای سیدحسین سجادی به عنوان بازرس اصلی

۲ ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به عنوان بازرس علی البدل

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهوازواحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات