سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420205695 ()
26
افراد
31
آگهی‌ها
214880
شماره ثبت
1381/10/4
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
مهرداد محقق زاده
مهرداد محقق زاده
عضو هییت مدیره از 1390/7/11
مرتضی زرین گل
مرتضی زرین گل
نایب رییس هییت مدیره از 1390/7/11
سیدمحمود امام زاده
سیدمحمود امام زاده
عضو هییت مدیره از 1390/7/11
بهمن طاهریان مبارکه
بهمن طاهریان مبارکه
عضو هییت مدیره از 1390/7/11
سید کاظم وزیری هامانه
سید کاظم وزیری هامانه
رییس هییت مدیره از 1390/7/11
غلامحسین
غلامحسین
از 1390/6/28
به جای رمضان محسن پور
به جای رمضان محسن پور
از 1390/6/28
فرهاد زرگری
فرهاد زرگری
عضو هییت مدیره از 1390/6/28
سیدمهدی رضایت سرخ آبادی
سیدمهدی رضایت سرخ آبادی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/6/28
عادل نژادسلیم
عادل نژادسلیم
نایب رییس هییت مدیره از 1391/3/16
حمید باقری
حمید باقری
عضو هییت مدیره از 1391/3/16
محمدرضا سیفی
محمدرضا سیفی
از 1391/3/16
سید علی‌رضا میرمحمدصادقی
سید علی‌رضا میرمحمدصادقی
عضو هییت مدیره از 1391/3/16
فرید عامری
فرید عامری
از 1391/11/7
علی‌رضا ابجهی عزآبادی
علی‌رضا ابجهی عزآبادی
از 1391/11/7
با نمایندگی علی یوسف پور
با نمایندگی علی یوسف پور
رییس هییت مدیره از 1391/11/7
عباس کفاش طهرانی
عباس کفاش طهرانی
عضو هییت مدیره از 1392/10/30
محمود شیری
محمود شیری
از 1392/10/30
غلامحسین نجابت
غلامحسین نجابت
عضو هییت مدیره از 1390/3/7
بهروز براتی سده
بهروز براتی سده
از 1390/5/10
غلام‌رضا امیرشقاقی
غلام‌رضا امیرشقاقی
از 1394/8/24
سید عماد حسینی
سید عماد حسینی
از 1394/8/24
غلام‌رضا گرزین
غلام‌رضا گرزین
عضو هییت مدیره از 1394/8/24
اسلام خسروی
اسلام خسروی
عضو هییت مدیره از 1394/8/24
محمود مخدومی
محمود مخدومی
از 1396/10/10
محمدحسن پیوندی
محمدحسن پیوندی
رییس هییت مدیره از 1396/10/10

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14329646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/ ۰۲/ xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxxxxx۷ / xxx مورخ ۱۹ / ۰۳ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ xxxxxxxxxxxx۸۴ ریال) و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی به موجب گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ بانک رفاه کارگران شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا خیابان مرغاب خیابان هویزه پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914156
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹. شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰. شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶. شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13914174
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن پیوندی ثانی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمود مخدومی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. آقای اسلام خسروی (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات و حق امضاء مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بشرح زیر مشخص گردید: کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ ۴ و بند ۵ از ماده مذکور به جز تصویب ساختار سازمانی و میزان حقوق و دستمزد و بندهای ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ و بند ۱۵ از ماده مزبور بجز مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی و حق صلح به داور و بندهای ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۵/xxx مورخ ۲۷/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودوزیان منتهی به ۳۱/۲/۹۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12590040
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۴ به استنادمجوز شماره xxx,xxx مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴مدیریت نظارت بر نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۲/ xxx۴به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12590042
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید عماد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت ریاست هیئت مدیره وآقای غلامرضا امیرشقاقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره وآقای عباس کفاش طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامرضا گرزین به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای اسلام خسروی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیة چک ها،بروات،سفته ها،اسناد و اوراق تعهدآور و کلیة قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ومکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات هیئت مدیره مندرج در مادة ۴۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۲-۱۳ و اختیارات بند ۱۵ از ماده ۴۱ بجز مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی و حق صلح به داور و ۲۰-۲۱-۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428210
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
پیرو اگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ عبارت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۲/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۸/۱۰/xxx۳و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۹/۰۷/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه تکمیل امضائ گزدید اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید کاظم وزیری هامانه (کد ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شیری (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی (کد ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن طاهریان مبارکه (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی (کد ملی xxxxxxxxx۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هم چنین اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۲۲ـ۲۱ـ۲۰ـ۱۹ـ۱۳ـ۱۲ـ۱۱ـ۸ـ۷ـ۵ـ۴ـ۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051506
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۶/۱۲/xxx۱ و هیات مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲۹ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲۹ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015660
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: مرتضی زرین گل به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م xxxxxxxxx۶۶ علیرضا ابهجی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م xxxxxxxxx۰۴ فرید عامری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند علی یوسف پور به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ به مدیرعامل تفویض شد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877562
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822744
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمیتامین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی عادل نژادسلیم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حمید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601603
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی عادل نژادسلیم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سید علیرضا میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حمید باقری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید کاظم وزیری‌هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهمن طاهریان‌مبارکه به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، سفته‌ها، بروات و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه شامل بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651964
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی سده به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9951056
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی‌سده به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی رضایت‌سرخ‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد زرگری به کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات‌مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519781

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532066
آگهی ادغام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و همزمان و مشترک دو شرکت مذکور مورخ ۳۰/۸/۹۰ و باستناد بند الف لغایت و ماده xxx قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی xxx۰ شرکت سرمایه‎گذاری نفت و گاز تامین در شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین ادغام و کلیه اموال دارائییها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت سرمایه‎گذاری نفت و گاز تامین به قیمت ارزیابی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین تجمیع و منتقل گردید و سرمایه شرکت پس از ادغام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم با نام xxx/۱ ریالی میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386333

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمود امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638167
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری‌هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زرین‌گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدمحمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840802
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۷/۹۰ ماده ۷۸ بشرح مندرج در صورتجلسه به مواد اساسنامه اضافه گردید و تعداد مواد اساسنامه به ۷۹ ماده اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607352
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ فرهاد زرگری به کدملی xxxxxxxxx۹۵ به جای سیامک افاضلی به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهروز براتی‌سده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای سیامک افاضلی برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۶/۹۰ به عنوان رئیس و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای احمد صابری زفرقندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سیدمحمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین نجابت به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421099
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724029
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام بشماره ثبت ۲۱۴۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محسن محسنی‌شکیب بجای محسن حبیب‌ بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در هیئت‌مدیره انتخاب گردید. غلامحسین نجابت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زرین‌گل بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه چکها بروات سفته‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ ـ ۱۹ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۲ به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات