سیمان بهبهان

شرکت سیمان بهبهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420111121 (فعال)
12
افراد
30
آگهی‌ها
817
شماره ثبت
1378/7/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14412504
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۹ به شرح ذیل تعیین گردید : محمد حاج نایب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-سعید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- غلامرضا شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره-محمدرضا عبدلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر آشتیانی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090555
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090574
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حاج نایب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۷ تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934593
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس بخش مرکزی دهستان حومه آبادی کارخانه سیمان بهبهان خیابان فرعی خیابان اصلی کارخانه سیمان بهبهان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574713
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شماره ثبت xxx۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شماره ثبت xxx۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213759
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بانمایندگی احمدشریفی خیرآبادی باکدملی xxxxxxxxx۴ مدیرعامل - شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی محمدرضا عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیأت مدیره - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی سعیدجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی فرهاد نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx عضو غیر موظف هیئت مدیره - شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی سید فرشید معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو غیر موظف هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213753
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ - شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433699
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کمال صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند نصرالله به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید جلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸به سمت عضو، علی محمد حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو، احمد شریفی خیر آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433765
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. علیرضا بستانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰۰ فرزند عبدالرضا به شماره شناسنامه xxx۵۱ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت مدیر عامل، کمال صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید جلالی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو، علی محمد حریری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382290
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ وشرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۹/۰۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526136
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/۹۳ و طی نامه وارده شماره xxx۰/۹۳/xxx ـ ۰۱/۰۴/۹۳ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱ـ آقای علیرضا بستانیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و کمال صدیقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سیمان قائن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و عبدالحمید صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقایان سعید جلالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و علی محمد حریری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هر دو بسمت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید، با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و تصویب گردید:
۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط
۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران ومعاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت.
۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه های شرکت.
۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره.
۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره.
۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه.
۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۴ـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477982
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۰۲/۹۳ و طی نامه وارده شماره xxx۷/۹۳/xxx ـ ۵/۳/۹۳ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
۱ ـ تصویب حسابها:
پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ با توجه به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۳ انتخاب گردید و مجمع به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید.
۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
۴ ـ مقرر گردید از مبلغ xxx،xxx،xxx،xxx ریال سود قابل تقسیم مبلغ xxx،xxx میلیون ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۹،xxxریال خالص) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال xxx۲ و طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره در حساب سود انباشته باقی بماند.
۵ ـ سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند.
۱ ـ ۳ ـ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
۲ ـ ۳ ـ شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
۳ ـ ۳ ـ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
۴ ـ ۳ ـ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
۵ ـ ۳ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161073
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۹۲ و طی نامه وارده شماره xxx۳۰/۹۲/xxxـ۴/۶/۹۲ موارد زیر درشرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
۱ـ آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف
۲ـ آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
۳ـ آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف
۴ـ آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره
۵ـ آقای علی محمد حریری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب گردیدند.
همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068711
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه شماره xxx۹ـ۲۵/۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱۶/۲/۹۲ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
۱ـ صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ مقرر گردید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال سود قابل تخصیص مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال (به ازاء هر سهم xxx/۵ ریال خالص) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد.
۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ انتخاب گردید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922173
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه شماره xxx ـ ۷/۹/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۸/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱ـ و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11148940
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه شماره xxx ـ ۷/۹/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت‌مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۸/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره، آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف و آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره و آقای حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714473
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان(سهامی عام) ثبت شده به ‌شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ طی نامه وارده xxx۳۳ ـ ۲۲/۵/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
۱ـ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856857
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به ‌شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ طی نامه وارده xxx۳۳ ـ ۲۲/۵/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

۱ـ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات‌مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات‌مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات‌مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات‌مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات‌مدیره بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11987067
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه وارده شماره xxx۱۷ ـ ۱۲/۴/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت‌مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۷/۳/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ آقایان کمال صدیقی به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از سیمان قائن احد شریفی‌خیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آقای علیرضا بستانیان بعنوان مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس خوزستان و تقی حاجیوند به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان و حمید مشیریان به عنوان عضو غیرموظف هیئت‌مدیره به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.

ج‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب نمود:

۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین‌نامه‌های ذیربط.

۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تایید هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت.

۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برای آئین‌نامه‌های شرکت.

۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت‌مدیره.

۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت‌مدیره با رعایت مفاد آیین‌نامه معاملات و سایر آئین‌نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره.

۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه.

۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.

۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت‌مدیره.

۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت‌مدیره.

۱۴ـ مطلع نمودن هیئت‌مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656423
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه وارده شماره xxx۱۷ ـ ۱۲/۴/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۷/۳/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱ـ آقایان کمال صدیقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از سیمان قائن احد شریفی خیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آقای علیرضا بستانیان بعنوان مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس خوزستان و تقی حاجیوند به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان و حمید مشیریان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند.
ج ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب نمود:
۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط.
۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تایید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت.
۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برای آئین نامه های شرکت.
۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره.
۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره.
۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه.
۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.
۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۴ـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948190
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۸۱۷با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه شماره: xxx۹ـ۲۱/۱/۹۱ و صورتجلسه هیئت‌مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

هیئت‌مدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود:

۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین‌نامه‌های ذیربط.

۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت

۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئین‌نامه‌های شرکت.

۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت‌مدیره.

۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه هیئت‌مدیره با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات و سایر آئین‌نامه‌های مصوب هیئت‌مدیره

۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه.

۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری

۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.

۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.

۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر

۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت‌مدیره.

۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئت‌مدیره

۱۴ـ مطلع نمودن هیئت‌مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590329
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه شماره: xxx۹ـ۲۱/۱/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
هیئت مدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود:
۱ـ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه های ذیربط.
۲ـ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت
۳ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئین نامه های شرکت.
۴ـ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره.
۵ـ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مصوب هیئت مدیره
۶ـ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه.
۷ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
۸ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری
۹ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.
۱۰ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
۱۱ـ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر
۱۲ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره.
۱۳ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئت مدیره
۱۴ـ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699420
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه وارده شماره: xxx۹۹ـ ۷/۱۲/۹۰ بانضمام صورتجلسه هیئت‎مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ آقایان علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف، و کمال صدیقی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و احمد شریفی‎خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و داریوش بنی‎احمدی به سمت عضو غیرموظف و نادر شریعتمداری بعنوان عضو غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک‎ـ سفته برات قراردادها) و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508253
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان
(سهامی عام) ثبت شده بشماره xxx
با کد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
با استناد بنامه وارده شماره: xxx۹۹ـ ۷/۱۲/۹۰ بانضمام صورتجلسه هیئت‎مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:
۱ـ آقایان علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف، و کمال صدیقی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و احمد شریفی‎خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و داریوش بنی‎احمدی به سمت عضو غیرموظف و نادر شریعتمداری بعنوان عضو غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک‎ـ سفته برات قراردادها) و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219293
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه شماره xxx۵۷ ـ ۱۸/۵/۹۰ به انضمام صورتجلسه هیئت‌مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی عادی موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ آقای داریوش بنی‌احمدی بعنوان عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل (علی جعفری‌زاده) و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414146
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)ثبت شده بشماره: ۸۱۷ با کد شناسه ملی: ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه وارده شماره: xxx۳ـ ۲۱/۱/۹۰ به انضمام صورتجلسه هیئت‌مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بعنوان رئیس هیئت‌مدیره آقای احمد شریفی‌خیرآبادی به نمایندگی از شرکت فارس نو به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره آقای علی جعفری‌زاده بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل، آقای فرهنگ شاکی به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو هیئت‌مدیره، آقای نادر شریعت‌مداری به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک‌ـ سفته برات قراردادها) با امضای مدیرعامل (علی جعفری‌زاده) و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116792
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه شماره xxx۹۳ مورخه ۶/۶/۸۹ به انضمام صورت جلسه هیئت‌مدیره، موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

۱ـ آقای علی‌جعفری‌زاده بسمت مدیرعامل و عضو موظف و اسفندیارسالاروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف و احمدشریفی‌خیرآبادی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو غیرموظف و آقایان نادرشریعتمداری و فرهنگ‌ساکی بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره و عضو غیر موظف شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند، و مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و کلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک ازاعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377634
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان بشماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه شماره xxx۲۱ مورخه ۱۱/۳/۸۹ به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، موارد زیر درشرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت. ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرسی مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره مجمع ترازنامه مورخه ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ را با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد و همچنین اززحمات هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد. ۲ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان. شرکت سهامی عام سیمان فارس نو. شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز. شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان. صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماده xxx۹ انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عصراقتصاد به تنهایی یا توأم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۵ اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بحث و بررسی با توجه به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت. ثبت اسناد بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571158
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد به نامه شماره xxx۱ مورخ ۷/۱۱/۸۸ متضمن صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۸۸ موارد زیر در شرکت مذکور اتخاذ تصمیم قرارگرفت:

۱ـ هیئت‌مدیره جهت تسهیل در امور جاری شرکت، طبق این مصوبه موافقت می‌کند که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور وکلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیر‌عامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

ثبت اسناد املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829384
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۱۷و شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱
با استناد بنامه شمارهxxx۰ مورخه۲۷/۳/۸۸ متضمن مدارک مربوطه موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت.

۱ـ گزارش هیئت‌مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت‌مدیره مجمع ترازنامه مورخه۳۰/۱۲/۸۷ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۸۷ را تصویب و از زحمات هیئت‌مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد.

۲ـ مقرر گردید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال سود قابل تخصیص مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هرسهمxxx۰ریال خالص) طی مهلت مقرر درقانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئت‌مدیره به حساب سود و زیان انباشته منتقل گردد.

۳ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به پایان اسفندxxx۸ انتخاب گردید و اختیار تعیین حق‌الزحمه آنان به هیئت‌مدیره تفویض گردید.

ثبت و اسناد بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات