پتکین

شرکت پتکین (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10420093351 (فعال)
13
افراد
23
آگهی‌ها
625
شماره ثبت
1353/10/10
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر پتکین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در پتکین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه پتکین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که پتکین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14683221
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت خدمات تجارت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل ، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478217
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مریم نودهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرجدید شعبه داخلی شرکت به نشانی : استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان شنگرف بلوار میرداماد پلاک xxx طبقه سوم واحد شمالی و کدپستی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117670
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت در استان تهران به آدرس: شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - میرداماد - خیابان شنگرف - بلوار میرداماد - پلاک xxx - طبقه سوم - واحد شمالی و کدپستی xxxxxxxxx۴ تأسیس گردید و آقای پرویز ابراهیم نواز به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر شعبه انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117668
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117667
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای جدید هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۲/xxx۸ بشرح ذیل تعیین گردید: آقای علی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای عباس بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای بابک بهپورنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938411
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس: استان خوزستان شهرستان اهواز بخش مرکزی شهر اهواز مرکز شهر خیابان (منوچهری) شهیدایرج سراج خیابان سلمان فارسی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938408
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. مجمع اعضای هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت خدمات تجارت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13046942
آگهی تغییرات شرکت پتکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی - موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646244
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، فریدون مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، سعید ملک پوربه شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی دیگرازاعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646243
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به تاریخ منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون ترازارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646238
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462298
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) برای مدت دو سال تعیین گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت خدمات تجارت به شماره ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمد مجیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیداحمدرضا دست غیب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالقاسم حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462297
آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالقاسم حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت خدمات تجارت به شماره ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمد مجیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیداحمد رضا دست غیب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1650655
آگهی تاسیس
آگهی تغییرات شرکت پتکین سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره سناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به عنوان بازرس اصلی و شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339351
آگهی تغییرات شرکت پتکین سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
صورت های مالی ۹۱ تصویب شد.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند: موسسه حسابرسی داوران حساب بازرس اصلی و شعبان حبیب پور کوچکی بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1258287
آگهی تغییرات شرکت پتکین سهامی خاص شماره ثبت ۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب شدند و عبارتند از: حسن زاغکوب بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت، محمد سعید کاظمی بنمایندگی شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان، رضا عظیمی شهرابی بنمایندگی شرکت خدمات تجارت مدیرعامل و عضو
حق امضاء اوراق و اسناد رسمی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان باامضای عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و کلیه مکاتبات و اسناد عادی بامضاء مدیرعامل و در غیاب وی باامضای یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424663
آگهی تغییرات شرکت پتکین (سهامی خاص) ثبت ۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: بازرسین برای یکسال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی داوران حسای بازرس اصلی شعبان حبیب پورکوچکی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 927791
آگهی تغییرات شرکت پتکین (سهامی خاص) ثبت ۶۲۵ شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
بازرسین برای یکسال انتخاب شدند و عبارتند از:
موسسه حسابرسی داوران حسای بازرس اصلی
شعبان حبیب پورکوچکی بازرس علی البدل
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558704
آگهی تغییرات شرکت پتکین (سهامی خاص) ۶۲۵ کلاسه شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

وحید شاکری مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مابقی مدت انتخاب شدند.

حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با مدیرعامل و در غیاب وی با یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875953
آگهی تغییرات شرکت پتکین (سهامی خاص) ثبت ۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صور‌ت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخه۶/۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی سال منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ تصویب شد.

حسن زاغکوب عضو و نائب رئیس بنمایندگی از شرکت خدمات تجارت برای مابقی مدت انتخاب شد.

بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند: عبارتند از:

موسسه حسابرسی روشنگر بازرس اصلی

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ شرکت تعیین شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505606
آگهی تغییرات شرکت پتکین (سهامی خاص) ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخه ۱۴/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: احمد نظری مراشی رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت. حسین برات نائب رئیس بنمایندگی شرکت خدمات تجارت مسعود کوکبی عضو بنمایندگی شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان جعفر نیک منش مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضای دو عضو و مهر شرکت معتبر است. اسناد عادی و مکاتبات با مدیرعامل و در غیاب وی با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر است. انجام هر گونه عملیات پیمانکاری مشاوره بازاریابی در قالب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به موضوع شرکت اضافه شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106273
آگهی تغییرات شرکت پتگین (سهامی خاص) ثبت ۶۲۵ کلاسه شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخه ۱۴/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: احمد نظری‌مراشی رئیس هیئت‌مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجار حسین برات نایب رئیس بنمایندگی شرکت خدمات تجاری مسعود کوکبی عضو بنمایندگی شرکت خدمات مسافرتی و توریستی آهوان جعفر نیک‌منش مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت‌مدیره) حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضای دو عضو و مهر شرکت معتبر است. اسناد عادی و مکاتبات با مدیرعامل و در غیاب وی با یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است. انجام هرگونه عملیات پیمانکاری‌ـ مشاوره‌ـ بازاریابی در قالب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به موضوع شرکت اضافه شد.

اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11296354
آگهی تغییرات شرکت پتکین سهامی‌خاص ثبت ۵۵۲/۶۲۵ شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۸۹ که طی نامه وارده xxx۴ـ۷/۴/۸۹ ارسال گردید:

بازرس اصلی موسسه حسابرسی روشنگر بصیر برای یک سال مالی انتخاب شد.

روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد.

صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات