سیمان خوزستان

شرکت سیمان خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420082717 (فعال)
9
افراد
21
آگهی‌ها
539
شماره ثبت
1368/9/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772203
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خسرو جامعی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک بشناسه xxxxxxxxx۲۰بسمت مدیرعامل. بیژن جواهریxxxxxxxxx۴ نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان بشناسه xxxxxxxxx۱۵بعنوان رئیس هیأت مدیره و سیدمحمد میرشفیعی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت گچ ماشینی فارس فارس بعنوان عضو غیر مؤظف و سیروس یوسفی شیویاریxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان فارس بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و ایرج موسوی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بشناسه xxxxxxxxx۹۷بعنوان عضو غیرموظف. به عنوان اعضاء هیأت مدیره تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود. با عنایت به ماده ۳۷ و ۴۲ اساسنامه اختیارات هیأت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14725581
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123825
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848269
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی رامهرمز به آدرس شهرستان هفتگل بخش مرکزی دهستان حومه آبادی شرکت سیمان خیابان کیلومتر ۲۲ جاده رامهرمز خیابان اصلی روستای شرکت پیمان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574445
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264576
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبدالمجید نیکنام جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل بیژن جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سیروس یوسفی شیویاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همایون آزادی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد میرشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گچ ماشینی فارس به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره با عنایت به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947662
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شماره ثبت xxx۴۰ شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12624349
آگهی تغییرات شرکت سيمان خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: عبدالمجید نیکنام جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و محمدحسین پاکساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن غضنفریان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک،سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود. بخشی از اختیارت هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524867
آگهی تغییرات شرکت سيمان خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت xxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ وثبت xxx۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628846
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۴/۴/۹۳ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که پیوست نامه شماره xxx ـ ۹۳ مورخه ۲۱/۵/۹۳ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید بشرح زیر تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمد:

۱ـ شرکتهای سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)، سیمان آبیک (سهامی عام)، سیمان فارس (سهامی عام)، گچ ماشینی فارس (سهامی خاص)، توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس آقای اسداله نیک فر بموجب حکم شماره xxx۰/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ بنمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف، آقای محمد حسین پاکساز بموجب حکم شماره xxx۸/۱ مورخ ۱۰/۶/۹۲ بنمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیر موظف، آقای حسن غضنفریان پور بموجب حکم شماره xxx۱/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ بنمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیر موظف آقای احسان خاتمی بموجب حکم شماره xxx۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۹۳ بنمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیر موظف، آقای محمد اسعدی بموجب حکم شماره xxx/۹۲ مورخ ۲/۷/۹۲ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیر موظف انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای احسان خاتمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین پاکساز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و مقرر گردید و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.

مراتب در مورخ ۱۱/۶/۹۳ ذیل ثبت xxx بثبت رسید.

شxxxxxx۲ سرپرست ثبت اسناد و املاک رامهرمز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526113
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۰۳/۰۳/xxx۳ شرکت سیمان خوزستان سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که به پیوست نامه شماره xxx ـ ۹۳ مورخه ۰۷/۰۳/xxx۳ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمد:

۱ـ ترازنامه مورخ ۲۹ اسفند xxx۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مقرر گردید از مبلغ هشتصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد و هجده هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال سود قابل تخصیص و مبلغ هفتصد و پانزده میلیارد ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم یکهزار و یکصد ریال) به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۳ـ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

مراتب فوق مورخه ۲۶/۰۳/۹۳ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.

شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک رامهرمز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379150
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۱۰/۹۲ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که به پیوست نامه شماره xxxـ۹۲ مورخه ۱۹/۱۱/۹۲ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیماتی در شرکت مذکور بعمل آمد:

۱ـ با توجه به اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس طرح اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و یازده تبصره مورد تصویب قرار گرفت.

مراتب فوق مورخه ۵/۱۲/۹۲ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.

شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک رامهرمز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228906
((آگهی تغییرات))
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۷/۹۲ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که پیوست نامه شماره xxx ـ ۹۲ مورخه ۲۸/۷/۹۲ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمد:

۱ـ آقای اسداله نیک فر طی حکم شماره xxx۰/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف، آقای محمدحسین پاکساز طی حکم شماره xxx۸/۱ مورخ ۱۰/۶/۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف، آقای حسن غضنفریان پور طی حکم شماره xxx۱/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف و آقای صادق افشار طی حکم شماره xxx۷/۱۰ مورخ ۴/۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف، آقای محمد اسعدی طی حکم شماره xxx/۹۲ مورخ ۲/۷/۹۲ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای صادق افشار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پاکساز بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.

مراتب در مورخ ۱۶/۸/۹۲ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.

شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک رامهرمز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183756
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۲۰/۰۶/۹۲ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که بپیوست نامه شمارهxxx ـ ۹۲ مورخه۲۴/۰۶/xxx۲ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمد:
۱ـ آقای اسداله نیکفر بموجب حکم شمارهxxx۰/۱۰ مورخ۲۷/۰۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف, آقای محمدحسین پاکساز بموجب حکم شمارهxxx۸/۱ مورخ۱۰/۰۶/۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف, آقای حسن غضنفریان پور بموجب حکم شمارهxxx۱/۱۰ مورخ۲۷/۰۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف آقای صادق افشار بموجب حکم شمارهxxx۷/۱۰ مورخ۰۴/۰۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف, و آقای محمد فتوگرافی بموجب حکم شمارهxxx/۹۱ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای صادق افشار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پاکساز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیکفر به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.
مراتب فوق مورخ۷/۰۷/۹۲ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119716
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۰۴/۰۴/xxx۲ شرکت سیمان خوزستان سهامی عام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که به پیوست نامه شمارهxxx ـ ۹۲ مورخه۲۳/۰۴/xxx۲ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمد:

۱ـ ترازنامه مورخ۳۰ اسفند xxx۱ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ مقرر گردید از مبلغ چهارصد و دو میلیارد و هفتصد و بیست و سه میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار و یکصد و نود و پنج ریال سود قابل تخصیص و مبلغ یکصد و هفده میلیارد ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم یکصد و هشتاد ریال) به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیئت مدیره به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۳ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۲ انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهییهای شرکت انتخاب گردید.

مراتب فوق مورخه۳۱/۰۴/۹۲ ذیل ثبتxxx به ثبت رسید.

شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک رامهرمز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857263
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۸/۸/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شماره xxx۰ـ۹۱ مورخه ۲۹/۸/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:
۱ـ آقای اسداله نیک فر بموجب حکم شماره xxx۰/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف، آقای حسن غضنفریان پور بموجب حکم شماره xxx۱/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای صادق افشار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسداله نیک فر به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.
۲ـ با عنایت به مواد ۵۱ و ۵۷ اساسنامه به اختیارات مدیرعامل مواردی در ۲۷ بند تفویض گردید.
مراتب در مورخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974613
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۲۸/۸/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی‌عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شماره xxx۰ـ۹۱ مورخه ۲۹/۸/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:

۱ـ آقای اسداله نیک‌فر بموجب حکم شماره xxx۰/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف، آقای حسن غضنفریان‌پور بموجب حکم شماره xxx۱/۱۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای صادق افشار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نصرت‌الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای اسداله نیک‌فر به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.

۲ـ با عنایت به مواد ۵۱ و ۵۷ اساسنامه به اختیارات مدیرعامل مواردی در ۲۷ بند تفویض گردید.

مراتب در مورخ ۱۲/۹/۹۱ ذیل ثبت xxx به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733131
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۱۵/۰۶/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شمارهxxx۲ ـ ۹۱ مورخه۲۵/۰۶/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:
۱ـ آقای منصور قدمی بموجب حکم شمارهxxx۱/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف, آقای نصرت الله توکل بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف, آقای صادق افشار بموجب حکم شمارهxxx۷/۱۰ مورخ۰۴/۰۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف, آقای کیوان سلیمی بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۱۳/۰۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف و آقای محمد فتوگرافی بموجب حکم شمارهxxx/۹۱ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای صادق افشار به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور قدمی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.
مراتب در مورخ۳۰/۰۶/۹۱ ذیل ثبتxxx به ثبت رسید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11460514
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه۱۵/۰۶/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی‌عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شمارهxxx۲ ـ ۹۱ مورخه۲۵/۰۶/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان به این اداره واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:

۱ـ آقای منصور قدمی بموجب حکم شمارهxxx۱/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف, آقای نصرت‌الله توکل بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف, آقای صادق افشار بموجب حکم شمارهxxx۷/۱۰ مورخ۰۴/۰۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف, آقای کیوان سلیمی بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۱۳/۰۶/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف و آقای محمد فتوگرافی بموجب حکم شمارهxxx/۹۱ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب که پس از بحث و تبادل‌نظر آقای صادق افشار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نصرت‌الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای منصور قدمی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت‌مدیره تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر و نافذ خواهد بود.

مراتب در مورخ۳۰/۰۶/۹۱ ذیل ثبتxxx به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654988
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه۰۸/۰۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخه۳۱/۰۳/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شمارهxxx۵ ـ ۹۱ مورخه۱۲/۰۴/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:
۱ـ شرکتهای سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام), توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) , سیمان فارس (سهامی عام), سیمان آبیک (سهامی عام) ـ گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب سپس آقای منصور قدمی بموجب حکم شمارهxxx۱/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف, آقای نصرت الله توکل بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف, آقای حافظ کمال هدایت بموجب حکم شمارهxxx۰/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف, آقای علی زاهدی بموجب حکم شمارهxxx۹/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف و آقای محمد فتوگرافی بموجب حکم شمارهxxx/۹۱ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف انتخاب که پس از بحث و تبادل نظر آقای حافظ کمال هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور قدمی به سمت مدیرعامل تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ باشد.
۲ـ با عنایت به مواد۵۱ و۵۷ اساسنامه به اختیارات مدیرعامل مواردی در۲۷ بند تفوِیض گردید.
مراتب در مورخه۱۹/۰۴/۹۱ ذیل ثبتxxx به ثبت رسید.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781810
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه۰۸/۰۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخه۳۱/۰۳/۹۱ شرکت سیمان خوزستان (سهامی‌عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ که بانضمام مدارک دیگر طی نامه شمارهxxx۵ ـ ۹۱ مورخه۱۲/۰۴/xxx۱ شرکت سیمان خوزستان واصل گردید به شرح زیر تصمیمات و تغییراتی اتخاذ گردید:

۱ـ شرکتهای سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام), توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی‌عام) , سیمان فارس (سهامی‌عام), سیمان آبیک (سهامی‌عام) ـ گچ ماشینی فارس (سهامی‌خاص) بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دوسال انتخاب سپس آقای منصور قدمی بموجب حکم شمارهxxx۱/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک بعنوان عضو موظف, آقای نصرت‌الله توکل بموجب حکم شمارهxxx۸/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بعنوان عضو غیرموظف, آقای حافظ کمال‌هدایت بموجب حکم شمارهxxx۰/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس بعنوان عضو غیرموظف, آقای علی زاهدی بموجب حکم شمارهxxx۹/۱۰ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس بعنوان عضو غیرموظف و آقای محمد فتوگرافی بموجب حکم شمارهxxx/۹۱ مورخ۳۱/۰۳/۹۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر بعنوان عضو غیرموظف انتخاب که پس از بحث و تبادل‌نظر آقای حافظ کمال‌هدایت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای نصرت‌الله توکل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای منصور قدمی به سمت مدیرعامل تا پایان مدت ماموریت اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب و مقرر شد اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ باشد.

۲ـ با عنایت به مواد۵۱ و۵۷ اساسنامه به اختیارات مدیرعامل مواردی در۲۷ بند تفوِیض گردید.

مراتب در مورخه۱۹/۰۴/۹۱ ذیل ثبتxxx به ثبت رسید.

ثبت اسناد و املاک رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات