آرد خوزستان

شرکت آرد خوزستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420054179 (فعال)
13
افراد
19
آگهی‌ها
337
شماره ثبت
1344/7/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14633576
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx , xxx , xxx سهم یک هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت . در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438035
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بند ۱۵ ماده ۵۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . محمد علی نجاتی با شماره ملی ۶ xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و سید رضا سید آقا میری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۹ انتخاب گردیدند . تمامی اسناد و اوراق بهادار و بانکی شامل چک و سفته و برات و کلیه‌ی قرا ردادهای تعهدآور با دو امضای رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با حق توکیل به غیرهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ؛ سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای یکی از رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343157
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید رضا سید آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل ـ محمد علی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره. تمامی اسناد و اوراق بهادار و بانکی شامل چک و سفته و برات و کلیه ی قراردادهای تعهدآور با دو امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد؛ سایر نامه های اداری و عادی با امضای یکی از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343160
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علیرضا ضیاییان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ سید رضا سید آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ محمد علی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ عبدالکریم افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ احمد علی عصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ سید رضا سید آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید علی عصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حرمت السادات ضیائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه تراز نما همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955246
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شماره ثبت xxx۳۸ به نمایندگی آقای محمد مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxx۸۷ به نمایندگی آقای محمد صادق حشمتی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296614
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلیرضا ضیاییان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عبدالحمید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عبدالمحمد افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد علی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سیدرضا سیدآقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد علی عصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و عبدالعلی عصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296624
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبدالحمید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل عبدالمحمد افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و محمد علی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شامل چک و سفته و برات و کلیه‌ی قراردادهای تعهدآور با دو امضاء از سه امضای آقایان عبدالحمید جلالی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد علی نجاتی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سیدرضا سیدآقا میری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ سایر نامه‌های اداری وعادی با امضای یکی از آقایان عبدالحمید جلالی و سیدرضا سیدآقا میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616503
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب گردید. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12396034
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبدالمحمد افشار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد علی نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سید رضا سید آقامیری عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428643
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد صادق حشمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. عبدالمحمد افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد علی نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و سید محمد حسین ضیائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید علیرضا ضیائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید رضا سید آقامیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و عبدالحمید جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428652
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: عبدالمحمد افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی نجاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمد حسین ضیائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل،امضاء کلیه اسناد، اوراق بهادار با دو امضاء از مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221225
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
حق امضای اوراق و اسناد رسمی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل با حق توکیل و مهر شرکت معتبر می باشد.
بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند: موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل
روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ رئیس ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 873616
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از ۲۵ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید که مبلغ xxx/۱۲ میلیون ریال از محل مطالبات و xxx/xxx میلیون ریال بموجب گواهی بانک بشماره xxx۶/۱۶ـ ۲۹/۷/۹۱ بانک صنعت معدن شعبه اهواز و بانک ملت شعبه سه راه خرمشهر پرداخت گردید افزایش یافت
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ مسئول ثبت شرکت های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11693766
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

سرمایه شرکت از ۲۵ میلیارد ریال به ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید که مبلغ xxx/۱۲ میلیون ریال از محل مطالبات و xxx/xxx میلیون ریال بموجب گواهی بانک بشماره xxx۶/۱۶ـ ۲۹/۷/۹۱ بانک صنعت معدن شعبه اهواز و بانک ملت شعبه سه راه خرمشهر پرداخت گردید افزایش یافت

مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672151
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین عصاریان عضو و رئیس هیئت مدیره، محمد ابراهیم درویش زاده عضو و نایب رئیس، غلامرضا توکلی زاده عضو،پروین السادات ضیائیان عضو، سید محمد حسین ضیائیان بسمت مدیرعامل و عضو، سید علیرضا ضیائیان و حرمت السادات ضیائیان اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان امضاء کلیه موارد فوق با قائم مقام مدیرعامل و مدیر مالی متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد.
و بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل.
همچنین مجمع هیئت مدیره را مجاز نموده تا طبق ماده۵۶ بخشی یا کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820453
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین عصاریان عضو و رئیس هیئت مدیره، محمد ابراهیم درویش زاده عضو و نایب رئیس، غلامرضا توکلی زاده عضو،پروین السادات ضیائیان عضو، سید محمد حسین ضیائیان بسمت مدیرعامل و عضو، سید علیرضا ضیائیان و حرمت السادات ضیائیان اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره.

حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان امضاء کلیه موارد فوق با قائم مقام مدیرعامل و مدیر مالی متفقاً با مهر شرکت معتبر میباشد.

و بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی‌البدل.

همچنین مجمع هیئت مدیره را مجاز نموده تا طبق ماده۵۶ بخشی یا کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728968
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی خاص ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

صورتهای مالی سال ۸۹ تصویب شد.

روزنامه کیهان جهت درج آگهی تعیین شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006156
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان (سهامی‌عام) ثبت شده بشماره ۳۳۷ کلاسه شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل با حق توکیل بغیر و مهر شرکت معتبر است

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448611
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی عام ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱/۴/۸۹ که طی نامه وارده xxx۱ ۳۰/۴/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: سید محمدحسین ضیائیان مدیرعامل حسین عصاریان رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم درویش زاده نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا توکلی زاده و پروین السادات ضیائیان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند بازرس اصلی عبدالمهدی نجاتی بازرس علی البدل حمیدحلالی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی xxx۸ مورد تصویب قرار گرفتم رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات