گروه صنایع کاغذ پارس

شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10420002350 (فعال)
9
افراد
28
آگهی‌ها
9
شماره ثبت
1346/8/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14603824
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534786
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و سیدعبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ، و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهوربه مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534766
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529171
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۷ تصویب گردید . موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدعبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653423
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدجواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید عبداله موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان هیئت مدیره و علی انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذ اری آتیه مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و احسان صابری کوپایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان هیئت مدیره و احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و واراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، و در غیاب ایشان با اماضء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهمور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592325
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آسیا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. احسان صابری کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد جواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید عبداله موذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007629
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سید عبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ احسان صابری کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد حسین مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد جواد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره احمد مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید عبداله مؤذنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره احسان صابری کوپائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره و محمد حسین مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760050
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۱/۹/۹۳ و هیئت مدیره مورخه ۳/۹/۹۳ که طی وارده شماره واصل شده xxx۴۲/۹۳/xxx ـ ۱/۱۰/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت حاصل که ذیلا جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ با توجه به اینکه آقای محمد جواد مقدم سهامدار عمده شرکت طی نامه مورخه ۱۶/۹/۹۳ مجموعه مطالبات خود از شرکت بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بوده که با انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از مطالبات جهت افزایش سرمایه موافقت نموده است. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یک هزار ریالی بانام افزایش یافته است.
۲ـ در نتیجه افزایش سرمایه ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755533
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره ۳/۸/۹۳ ـ ۴/۹/۹۳ شماره واصل شده xxx۴/۹۳/xxx ـ ۲۶/۹/۹۳ در شرکت حاصل که ذیلاً جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ برابر تصمیم هیئت مدیره شرکت و لزوم کاهش اجباری سرمایه شرکت، لذا به استناد ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یک هزار ریالی کاهش یافت.
۲ـ در نتیجه کاهش سرمایه ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132862
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۴/۹۲ که طی نامه وارده شماره xxx۸/۹۲/xxxـ ۱۲/۵/۹۲ واصل شده است تغییرات ذیل در شرکت حاصل که ذیلا جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یکهزار ریالی افزایش یافت.
۲ـ در نتیجه افزایش سرمایه شرکت ماده شش اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013349
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۱، ۱۵/۱۱/xxx۱، ۲۹/۱۱/xxx۱ که طی نامه وارده xxx۶۹/۰/۹۱/xxx ۲۶/۱۲/xxx۱ واصل گردیدند. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۵ ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام یک هزار ریالی افزایش یافت. ۲ ماده ۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال است که به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام تقسیم شده_است. ش xxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962600
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ که طی نامه وارده xxx۴۳ ـ ۳/۱۱/xxx۱ واصل گردید:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد شوقیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757043
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ که طی نامه وارده xxx۴۳ ـ ۳/۱۱/xxx۱ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد شوقیان به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۲ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133396
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ که طی نامه وارده xxx۴ مورخ ۷/۸/۹۱ واصل گردیدند: ۱ سال مالی شرکت که طبق اساسنامه تا کنون از اول فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال بود به اول آذر ماه هر سال لغایت آبان ماه سال بعد تغییر یافت (به استثنای سالجاری که از اول فروردین ماه لغایت پایان آبان ماه میباشد) لذا ماده ۶۷ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند: آقای شاپور کوه زادی بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف و آقای محمدحسن درباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی بسمت عضو هیئت مدیره ۳ آقای شاهپور عیدی وندی بعنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید. ۴ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885021
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ که طی نامه وارده xxx۴ مورخ ۷/۸/۹۱ واصل گردیدند:
۱ـ سال مالی شرکت که طبق اساسنامه تا کنون از اول فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال بود به اول آذر ماه هر سال لغایت آبان ماه سال بعد تغییر یافت (به استثنای سالجاری که از اول فروردین ماه لغایت پایان آبان ماه میباشد) لذا ماده ۶۷ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند:
آقای شاپور کوه زادی بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف و آقای محمدحسن درباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی بسمت عضو هیئت مدیره
۳ـ آقای شاهپور عیدی وندی بعنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید.
۴ـ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548429
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه وارده xxx۸ ـ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره شرکت به نامهای: آقای پرویز گلریزارم‌ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای حاجی نخکه بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، آقای شاپور کوهزادی به نمایندگی شرکت صنایع نخ خمین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقای سیروس شجاعی‌برجوئی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیدمحمد میراب به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند.

۲ـ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود.

ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 621956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه وارده xxx۸ ـ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت به نامهای: آقای پرویز گلریزارم ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حاجی نخکه بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شاپور کوهزادی به نمایندگی شرکت صنایع نخ خمین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند.
۲ـ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781168
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که طی نامه وارده xxx۷ مورخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی‌ بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین و انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) بشماره ثبت xxx۵۲ ـ شرکت لاستیک پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت xxx۶ ـ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ ـ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت xxx۹۴.

ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595616
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که طی نامه وارده xxx۷ مورخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید:
۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین و انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۵۲ ـ شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۶ ـ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۶ ـ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۴.
شxxxxxx۳ ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835833
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی‌عام) ثبت شده به شماره۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰

برابر صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخه۲۴/۱۲/۹۰ که طی وارده شمارهxxx‌ـ ۲۶/۱/۹۱ واصل شده تغییرات ذیل در شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم ذیلاً آگهی می‌گردد.

۱‌ـ پرویز گلریز‌ارم‌ساداتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حاجی نخکه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شاپور کوه‌زادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و آقایان سید محمد میراب و سیروس شجاعی‌برجویی بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 558043
آگهی تغییرات
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه۲۴/۱۲/۹۰ که طی وارده شمارهxxx ـ ۲۶/۱/۹۱ واصل شده تغییرات ذیل در شرکت حاصل که جهت اطلاع عموم ذیلاً آگهی می گردد.
۱ ـ پرویز گلریز ارم ساداتی به سمت رئیس هیئت مدیره و حاجی نخکه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاپور کوه زادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سید محمد میراب و سیروس شجاعی برجویی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065243
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ که طی نامه شمارهxxx۱‌ـ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر می‌گردد.

۱‌ـ ترازنامه شرکت در تاریخ۲۹/۱۲/xxx۹ و صورت‌حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

۲‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ تعیین و انتخاب گردیدند.

۳‌‌ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت اسناد شوش دانیال (ع)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802915
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹و شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۱۱/۸۹ که طی نامه واردهxxx۳۶ـ۵/۱۲/۸۹ واصل گردید اعضای هیئت‌مدیره:

آقای شاپور کوه‌زادی مدیرعامل و عضو و پرویز گلریز‌‌ارم‌ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌‌عام) رئیس هیئت‌مدیره و آقای حاجی نخکه نائب رئیس و آقای مهدی صادقی‌نیارکی به نمایندگی گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌‌خاص) عضو هیئت‌مدیره و آقای حجت‌اله یاراحمدی عضو هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995008
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۸۹ که طی نامه وارده xxx۲ مورخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید:

۱ـ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت حسات سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.

۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین و انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxxxxx ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۵۲ ـ شرکت لاستیک پارس (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۶ ـ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی‌خاص) به شماره ثبت xxx۹۶ ـ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت xxx۹۴

ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ که طی نامه وارده xxx ۱۷/۱/۸۹ واصل گردید اعضاء هیئت مدیره: ۱ آقای جواد علیزاده به نمایندکی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای مسعودرضا رضایی اناران به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای حجت اله یاراحمدی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای حاجی نخکه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ۵ آقای شاپور کوه زادی به نمایندگی شرکت صنایه نخ خمین (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات