توسعه عمران خراسان شمالی

شرکت توسعه عمران خراسان شمالی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10400004454 (فعال)
13
افراد
16
آگهی‌ها
2637
شماره ثبت
1386/5/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811169
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به نمایندگی آقای سید سعید حریری با شماره ملی xxxxxxxxx۳و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای قاسم برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پویا دیزل بجنورد(بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کشت گستر مانه و سملقان(بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای مجید حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا غلامی با شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای شهرام ذهبکار اقدم با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل اول و آقای حامد صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان شمالی در مدت زمان باقیمانده تا برگزاری مجمع عادی سالیانه(سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۸) شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811178
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی(بامسئولیت محدود) به نمایندگی آقای سید سعید حریری با کد ملی xxxxxxxxx۳ طبق حکم پیوست به عنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) به نمایندگی آقای مجید حاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای قاسم برزگر با کد ملی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به عنوان عضو هیئت مدیره وشرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) به نمایندگی آقای داریوش یزدانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم زهرا غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیت مدیره وآقای سید سعید حریری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی(بامسئولیت محدود) یا مدیرعامل (آقای سید سعید حریری) و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل(که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14739166
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس : استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ، بخش مرکزی ، شهر بجنورد ، محله امیریه شمالی ، خیابان صفا ، کوچه ش روشن ضمیر [ طالقانی ۳۱ صفا ۳۲ ] ، پلاک ۹۰ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676246
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد ( صورت‌های مالی ) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی احراز ارقام ( حسابداران رسمی ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه اتفاقیه خراسان به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142138
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد(صورت های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اتفاقیه خراسان به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008530
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - شهر بجنورد - چهارراه هنگ - خیابان شهید صیاد شیرازی - خیابان ش سرتیپ نامجو [صیاد شیرازی ۳] - پلاک xxx - طبقه اول - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای سید سعید حریری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت کشت گستر مانه و سملقان (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای مجید حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای قاسم برزگر با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای داریوش یزدانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و خانم زهرا غلامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیت مدیره و آقای سید سعید حریری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) و مدیرعامل (آقای سید سعید حریری) و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996251
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای سیدسعید حریری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی آقای قاسم برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای مجید حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا غلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حامد صمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل اول و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان شهرستان بجنورد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای شیردل نیازی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل دوم در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602177
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664754
آگهی تغییرات شرکت توسعه دوعمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفاء آقای علی کاظمی به عنوان مدیرعامل موافقت گردید و جناب آقای سیدسعید حریری به جای ایشان به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. با استعفاء آقای علی کاظمی نماینده شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (نماینده حقوقی هیئت مدیره) موافقت گردید و آقای قاسم برزگر طی معرفی نامه شماره xxx , xxx جانشین ایشان گردید. سمت و حق امضاء اعضاء هیات مدیره برای مدت زمان باقیمانده تصدی هیات مدیره (۰۹/۰۶/xxx۶) به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای سیدسعید حریری به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید حاتمی به نمایندگی از طرف شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای قاسم برزگر طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (بامسئولیت محدود) به عنوان عضو هیات مدیره آقای داریوش یزدانی به نمایندگی از طرف شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) به عنوان عضو هیات مدیره خانم زهرا غلامی به عنوان عضو هیات مدیره آقای سیدسعید حریری به عنوان مدیرعامل شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و مدیرعامل (آقای سیدسعید حریری) و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455139
آگهی تغییرات شرکت توسعه دوعمران خراسان شمالي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید سعید حریری با کد ملی xxxxxxxxx۳ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.. خانم زهرا غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای داریوش یزدانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مجید حاتمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت کشت گستر مانه و سملقان (با مسئولیت محدود) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی کاظمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (آقای علی کاظمی) و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره (آقای سید سعید حریری) به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455152
آگهی تغییرات شرکت توسعه دوعمران خراسان شمالي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۸. شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص)به شماره ثبتxxx۸. شرکت پویا دیزل بجنورد(با مسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۸. شرکت کشت گستر مانه و سملقان(با مسئولیت محدود)به شماره ثبتxxx۸. خانم زهرا غلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حامد صمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل اول و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان بجنورد به شماره ثبتxxx به نمایندگی آقای شیردل نیازی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل دوم در هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378178
آگهی تغییرات شرکت توسعه دوعمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۳ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد(صورت های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحمد ذبیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406025
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با استعفاء آقای حمید معظمی نماینده شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (نماینده حقوقی هیئت مدیره) موافقت گردید و آقای علی کاظمی طی معرفی نامه شماره xxx,xxx جانشین ایشان گردید. ـ آقای سید سعید حریری به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای علی کاظمی طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای داریوش یزدانی به نمایندگی از طرف شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای مجید حاتمی به نمایندگی از طرف شرکت کشت گستر مانه و سملقان (با مسئولیت محدود) بعنوان عضو هیأت مدیره ـ خانم زهرا غلامی بعنوان عضو هیأت مدیره ـ آقای علی کاظمی بعنوان مدیرعامل شرکت ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضاء ثابت مدیرعامل (آقای علی کاظمی) و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره (آقای سید سعید حریری) به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406036
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه به تاریخ xxx۲/۶/۳۱ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد(صورت های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای سید محسن میر لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. ج) روزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659942
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی به نمایندگی آقای حمید معظمی (با مسئولیت محدود) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا غلامی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت گسترمانه و سملقان (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای مجید حاتمی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سعید حریری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (آقای سید سعید حریری) به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و در غیاب ایشان رئیس هیات مدیره (آقای حمید معظمی) به نمایندگی از شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: انجام کلیه امور اداری و جاری شرکت ـ وصول مطالبات و ادای دیون و هزنیه های جاری شرکت ـ استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارمندان شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل و تغییر) مقررات و آئین نامه های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیات مدیره ـ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیات مدیره ـ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت براساس مقررات و آئین نامه معاملات شرکت ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت ـ انجام هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده ـ سایر اختیارات که به ضرورت و نیاز، مورد تصویب هیات مدیره قرار بگیرد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659943
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۸ و به نمایندگی آقای حمید معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و به نمایندگی آقای سید سعید حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۳
شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۸ و به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۸ و به نمایندگی آقای مجید حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
خانم زهرا غلامی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حامد صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان بجنورد به شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای شیردل نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات