بادران پارس نیرو گستر خاوران

شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380621460 (فعال)
6
افراد
6
آگهی‌ها
46156
شماره ثبت
1391/6/26
تاریخ تأسیس

اشخاص بادران پارس نیرو گستر خاوران

در این بخش تمامی اشخاصی که در بادران پارس نیرو گستر خاوران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12349984
آگهی تغییرات شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۱۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۶۲۱۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ xxx۴/۰۵/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی سال xxx۱ و ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد ۳ ـ خانم منیره نجاران یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین خجسته باغداربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ اقای میثم خجسته باغداربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم شهربانو رئوف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم خدیجه قناد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اقای محسن خجسته باغداربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا حسن پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ اقای علیرضا دهنوی به سمت بازرس اصلی و اقای سید احمد اشرفی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350131
آگهی تغییرات شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۱۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۶۲۱۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ خانم منیره نجاران یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره حسین خجسته باغداربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهربانو رئوف مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضواصلی هیئت مدیره آقای میثم خجسته باغداربه شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانم خدیجه قنادبه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و افتتاح و برداشت از حسابهای بانکی با امضای ثابت مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166518
آگهی تغییرات شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۶۱۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۶۲۱۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به :مشهد ـ خیابان فرامرز عباسی ـ کوچه فرامرز عباسی۲۲ پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191248
آگهی تغییرات شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۲۱۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۲۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ بانک ملت شعبه فرامرز عباسی توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905507
آگهی تأسیس شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران (سهامی‌عام)
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۶/xxx۱ تحت شمارهxxx۵۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار قدس و خراسان آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاههای فسیلی و یا انرژی های نو شامل: بادی، خورشیدی، موجی، همچنین ساخت کارخانه های تاسیسات نیروگاهی، عقد هرگونه قرارداد جهت ساخت و راه اندازی خرید و فروش مواد اولیه و یا محصولات تولیدی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی. شرکت در کلیه نمایشگاههای مربوطه داخلی و خارجی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان خراسان رضوی، شهرمشهد، بلوار فردوسی، بلوار موسـوی، چهارراه دوم، مجتمع کارشناسان، ساختمان پیچک، بی۲.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام تعداد دویست هزار سهم ممتاز میباشد که مبلغxxx/xxx/۷۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ نزد بانک رفاه شعبه قرنی مشهد و همچنین مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ نزد بانک رفاه شعبه شهید قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای حسین آفریده به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسین خجسته باغدار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم منیره نجاران یزدی به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم خدیجه قناد به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ خانم میترا قرقره چی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای حسین خجسته باغدار به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت و افتتاح و برداشت از حسابهای بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ثبتxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای جمشید شاهرخی چمن آبادی به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11258064
آگهی تأسیس شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران (سهامی‌عام)
شرکت فوق در تاریخ۲۶/۶/xxx۱ تحت شمارهxxx۵۶ و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۶/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار قدس و خراسان آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاههای فسیلی و یا انرژی‌های نو شامل: بادی، خورشیدی، موجی، همچنین ساخت کارخانه‌های تاسیسات نیروگاهی، عقد هرگونه قرارداد جهت ساخت و راه‌اندازی خرید و فروش مواد اولیه و یا محصولات تولیدی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی. شرکت در کلیه نمایشگاههای مربوطه داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان خراسان‌رضوی، شهرمشهد، بلوار فردوسی، بلوار موسـوی، چهارراه دوم، مجتمع کارشناسان، ساختمان پیچک، بی۲.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام تعداد دویست هزار سهم ممتاز میباشد که مبلغxxx/xxx/۷۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ نزد بانک رفاه شعبه قرنی مشهد و همچنین مبلغxxx/xxx/۷۰ ریال بموجب پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ نزد بانک رفاه شعبه شهید قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای حسین آفریده به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای حسین خجسته‌باغدار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم منیره نجاران‌یزدی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم خدیجه قناد به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ خانم میترا قرقره‌چی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای حسین خجسته‌باغدار به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مهرشرکت و افتتاح و برداشت از حسابهای بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ثبتxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای جمشید شاهرخی‌چمن‌آبادی به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات