گروه کارخانجات صنعتی تبرک

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380466986 (فعال)
5
افراد
22
آگهی‌ها
31478
شماره ثبت
1386/8/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13785802
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ ونامه شماره xxx۲۶ , xxx مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761036
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۹/xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید قبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به سمت عضو هیات مدیره آقای مسعود عزیزی نمینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای داود نیک حالت جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۳۱/۵/۹۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل (اقای مهدی بوستانی) و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره (آقای ناصر بوستانی، مسعود عزیزی نمینی و داود نیک حالت جهرمی و شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به نمایندگی آقای مجید قبادی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761039
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۸۹/xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید. ۲ - با توجه به استعفای آقای مجید قبادی از عضویت در هیئت مدیره، شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۵/۹۷ جایگزین نامبرده گردید. - ۳ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۴ روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی xxx۶ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220593
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و برابر نامه xxx۰۸ , xxx مورخ ۱۴/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ آقای ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ آقای مجید قبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - ۴ آقای مسعود عزیزی نمینی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - ۵ آقای داود نیک حالت جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هیات مدیره مقرر نمود حق امضای کلیه اوراق واسناد رسمی و تعهد آور وبانکی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای مهدی بوستانی) ومتغیر یکی از اعضای هیات مدیره (آقایان ناصر بوستانی، مجید قبادی، مسعود عزیزی نمینی وداود نیک حالت جهرمی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220600
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و برابر نامه xxx۰۸ , xxx مورخ ۱۴/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - الف صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ موردتصویب قرارگرفت. - ب افراد ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ آقایان مهدی بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۱، ۲ ناصر بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۲، ۳ مجید قبادی به کدملی xxxxxxxxx۵، - ۴ مسعود عزیزی نمینی به کدملی xxxxxxxxx۵ - ۵ داود نیک حالت جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ - ج موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - د روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها واطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407359
آگهی تغییرات شرکت گروه كارخانجات صنعتي تبرك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تبدیل نوع شرکت به سهامی عام و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شماره ثبت شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک ـ به شماره ثبت xxx۷۸ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف ـ موضوع اصلی: موضوع ماده ۲: تواید انواع محصولات کشاورزی و غذائی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع های کشاورزی و خرید و فروش محصولات غذائی و پروتئینی و کشاورزی و تولید وئ خرید و فروش انواع فرآورده های لبنی و پاستوریزه و خرید و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولد انواع محصولات صنایع تبدیلی و غذایی و تولد نوشابه های گازدار و بدون گاز و آب آشامیدنی و معدنی و انواه محصولات کشاورزی و باغی و تولید و استحصال انواع پوره و کنستانتره و شهد میوه جات و تولید و بسته بندی انواه میوه جات و سبزیجات و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع محصولا کشاورزی و ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و خرید و فروش انواع دانه های روغنی و انواع روغن های خوراکی و دستگاههای مربوطه و اخذ تسهیلات بانکی و اعتبار اسنادی و ضمانتنامه های بانکی از موسسات بانکی و مالی و اعتباری جهت شرکت ب) موضوع فرعی ۱.سرمایه گذاری خرید اداره توسعه, تکمیل, فروش, واگذاری و اجاره انواع انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی و معدنی, کشاورزی, ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی با فعالیت فوق مرتبط باشد. ۲. انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند ۳. آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور عرضه و فروش سهام آنها از طریق سازمان بورس اوراق بهادار یا طرق دیگر ۴. خرید اعم از نقدی و اعتباری و فروش تحت عقود مختلف اعم از اقساطی, اجاره به شرط تملیک و غیراجاره و رهن اموال منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات در چهارچوب اهداف و موضوع شرکت. ۵. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی و مالی و خدمات مشاوره ای و مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری از کلیه فعالیت های اقتصادی و یا ایجاد شرکتها و موسسات مطالعاتی فنی و مهندسی ذیربط ۶. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها, ایجاد موسسه کارگزار و یا اخذ نمایندگی کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مبادلات به کلیه عملیاتی که مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و معتبر می باشد. ۷.سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و عمرانی ۸. فعالیتهای بازرگانی و استفاده از فرصتهای بازار با سرمایه گذاری در شرکتهای دارای مزیت نسبی بارشد سود آور مناسب ۹. اخذ نمایندگی های مرتبط با هرگونه فعالیت اقتصادی ۱۰. ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل و خارج از کشور در هرنقطه و مکان ۱۱. انجام فعالیتهای آموزشی, تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲. انجام فعالیت در زمینه سیستمهای مالی, مدیریتی و بهبود کیفیت و غیره ۳) مرکز اصلی و نشانه شعب شرکت و کدپستی:مشهد ـ بلوار سجاد بهارستان ۲ ساختمان بارثاوا پلاک۳ طبقه سوم پلاک ۴ شرکت فاقد شعب میباشد کدپستیxxxxxxxxx۷ ۴) مدت شرکت: نامحدود میباشد ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده:سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی بانام ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای علیرضا بوستانی فرزتد محمد شماره شناسنامه xxx۳ کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم نقاش طوسی فرزند علی شماره شناسنامه xxx۵۴ کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس آقای مهدی بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه xxx۲۰ کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه ۰ کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود میتوانند در مجامع عمومی حضور به هم برسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهم خود را پرداخت نموده باشند ۹) ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود, تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه براساس ماده ۵۸ اساسنامه مربوط به اندوخته قانونی و اختیاری, از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن برطبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود.هرتصمیمی برخلاف این امر باطل است. بر طبق ماده ۵۹ اساسنامه سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده ۵۸ این اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود در صورت تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. براساس ماده ۶۱ اساسنامه تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمده دارایی بعد از تصفیه از سود ویژه شرکت در هر سال ۱۰% بعنوان اندوخته قانونی منظور میگردد کسر این اندوخته موقعی که مجموع آن برابر ۱۰ درضد سرمایه گردد الزامی است که پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی، هیئت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت هشت ماه اقدام به پرداخت سود قابل تقسیم نماید. تقسیم ۱۰% از سود خالص بین سهامداران در هر حال الزامی است و انحلال و تصفیه شرکت بر طبق قانون و مقررات قانون تجارت میباشد. مجمع عمومی فوق العاده پس از انحلال یک نفر یا بیشتر جهت امر تصفیه تعیین میکند وظایف مدیر تصفیه طبق مقررات قانون تجارت میباشد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت بررسی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مبلغ xxxxxxxxxxxx۸ ریال می باشد و وام شرکت بهاران گلبهار به مبلغ xxx۴ میلیون ریال توسط شرکت تتضم ین شده است و براساس گزارشات کارشناسان رسمی دادگستر جمع دارائی های شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال می باشد ۱۱) روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است شایان ذکر است اساسنامه شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان در سال شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای مشهد در محل شرکت برای مراجعه به علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102677
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته نقاش طوس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای ناصر بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مهسا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102680
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند: آقایان علیرضا بوستانی، مهدی بوستانی، ناصر بوستانی و خانمها مهسا بوستانی و فرشته نقاش طوس
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636269
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636278
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/xxx۳، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال وافزایش تعداد سهام از xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد، ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۳ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358925
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره از ناحیه این اداره به شماره xxx۱۷/۹۲/xxx مورخ ۴/۱۰/۹۲ شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ سطر هشتم آگهی (دارایی های ثابت به حساب سرمایه) می باشد که کلمه سرمایه از قلم افتاده است که بدین نحو اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301662
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی و xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های و همچنین گزارش کارشناس محترم دادگستری در خصوص ارزیابی دارائی های شرکت و سند حسابداری مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت به حساب هیئت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275016
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها و همچنین گزارش کارشناس محترم دادگستری در خصوص ارزیابی دارائی های شرکت و سند حسابداری مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت بحساب هیئت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد.
ماده ۵ اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می باشد که تمام پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237072
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورت های مالی سال ۹۱ شرکت آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028236
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور کاهش مبلغ اسمی سهام از xxx/xxx/۵ ریال به xxx۰ ریال و افزایش تعداد سهام از xxx۰ سهم به xxx/xxx/۵ سهم تصویب و ماده ۵ اساسنامه بنحو ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۵ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده_است و تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت همچنین طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقایان علیرضا بوستانی، مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانم‌ها مهسا بوستانی و فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ با توجه به عزل موسسه اهمیت نگر از سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت موسسه آگاهان تراز توس برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۲ جایگزین نامبرده گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028237
آگهی کاهش اجباری سرمایه شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور با توجه بماده xxx ل. ا. ق. ق. ت کاهش اجباری سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال از طریق کاهش تعداد سهام از پنج میلیون سهم یک هزار ریالی به یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه سهم یک هزار ریالی مورد تصویب قرار گرفت و در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال منقسم به یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و ششصد و پنجاه سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028239
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال و افزایش تعداد سهام از xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی به xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۱ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۵ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 815487
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱، شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال xxx۰، موسسه اهمیت نگر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916184
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱، شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال xxx۰، موسسه اهمیت‌نگر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799699
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی ‌خاص) بشماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی ‌عادی مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی xxx۹، آقایان محمود نصرتی بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال و آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوستانی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی ‌و بانکی با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10983354
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور، با توجه به عزل آقای اسدی شکرانلو از سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا کفشداران از سمت بازرس علی‌البدل، آقای محمود نصرتی بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849313
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور، خانم سیده سحر حجی خراسانی جایگزین آقای مسعود عزیزی به نمایندگی شرکت شهداب ناب خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۰ گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات