سرمایه گذاری آینده نگر شرق

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380450359 (فعال)
8
افراد
15
آگهی‌ها
29790
شماره ثبت
1386/3/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14508477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی تراز نما همکاران با شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی فراگیر اصول با شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردید . روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14119045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب مجمع رسید. - ۲ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان سمت بازرس اصلی و خانم لیلا رحیمیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین توکلی طبا با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آسا گستران خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا بیهقی با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گل خواب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره رسولی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش فردوس فرآور به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمید ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خوا هد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردید: شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای حسین توکلی طبا با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت گل خواب به نمایندگی آقای محمدرضا بیهقی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی خانم طاهره رسولی با کدملی xxxxxxxxx۱ خانم نرجس ناظمی با کدملی xxxxxx۶۶ خانم مریم جهانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زهرا ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای حمید ملیانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه به: تهران والفجر خیابان هفتادم خیابان سید جمال الدین اسد آبادی پلاک xxx طبقه اول واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۴ به مدیریت اقای حسین توکلی طبا با کدملی: xxxxxxxxx۰ انتقال یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیارممیز باشماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد رستگارمقدم چوبداری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ انتخاب گردید. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای انتشارآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری‌اینده نگر شرق شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شعبه ای در تهران به آدرس خیابان سیدجمال الدین اسدآبادیـ نبش خیابان ۶۸ـ پلاک xxxـ طبقه ۳ـ واحد۵ به مدیریت آقای حسین توکلی تاسیس گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضاامیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم مریم جهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین توکلی طبا به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای محمدرضابیهقی به سمت عضو هیئت مدیره وخانم نرجس ناظمی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059194
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید. ـ آقایان علیرضاامیرحسنخانی به نمایندگی شرکت آساگستران خراسان ومحمدرضابیهقی به نمایندگی شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور وحسین توکلی طبا به نمایندگی شرکت گل خواب و خانمها نرجس ناظمی ومریم جهانی به عنوان اعضای اصلی وآقایان سیدمحمدرضادهستانی وحمید ملیانی به عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه عنوان بازرس اصلی وآقای محمدجوادرستگارمقدم چوبداری به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182944
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ شرکت مزبور و گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۱۵/۴/۹۲ بانک ایران زمین شعبه ستاد کلیه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت گردیده است و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۲ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.
و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۲ و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال به حساب سرمایه، و گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۴/۵/۹۲ بانک ایران زمین شعبه ستاد مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۸ ریال به حساب سپرده ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بود هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته درنتیجه ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت موسسه حسابرسی رهیافت و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و شرکت گل خواب به نمایندگی خانم فروزان فیروزکوهی مقدم شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای جلیل دهقان شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور به نمایندگی آقای علیرضا امیر حسنخانی خانم ها نرجس ناظمی و مریم جهنی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد رضا سعیدی فر و محمد رضا مزیدی شریف آبادی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ آقای جلیل دهقان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صنعتی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک عضو هیئت مدیره آقای علیرضا امیر حسنخانی و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جهانی یا مدیرعامل آقای سعید صنعتی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه حسابرسی رهیافت و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال و شرکت گل خواب به نمایندگی خانم فروزان فیروزکوهی مقدم شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای جلیل دهقان شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای علیرضا امیر حسنخانی خانم‌ها نرجس ناظمی و مریم جهنی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد رضا سعیدی فر و محمد رضا مزیدی شریف آبادی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ آقای جلیل دهقان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صنعتی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک عضو هیئت مدیره آقای علیرضا امیر حسنخانی و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جهانی یا مدیرعامل آقای سعید صنعتی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11308371
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۸/۸۸ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه حسابرسی رهیافت و آقای مجید صفاتی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال و آقای پیام آهنی به نمایندگی از شرکت آساگستران خراسان و آقای علیرضا امیرحسنخانی به نمایندگی از شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور و خانم فروزان فیرزوکوهی‌مقدم به نمایندگی از شرکت گل خواب و خانمها مریم جهانی و نرجس ناظمی به سمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و آقایان محمدرضا سعیدی‌فر و محمدرضا مزیدی‌شریف‌آبادی به سمت اعضای هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۸ اقای پیام آهنی بسمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و خانم مریم جهانی بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و آقای علیرضا امیرحسنخانی و خانمها مریم جهانی و نرجس ناظمی بسمت عضو هیات‌مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای پیام آهنی) و متغیر نائب رئیس هیات‌مدیره (خانم مریم جهانی) و یا آقای علیرضا امیرحسنخانی (عضو هیات‌مدیره) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات