سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی

شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380430077 (فعال)
0
افراد
11
آگهی‌ها
27616
شماره ثبت
1385/7/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13330992
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان بازرس اصلی و موسسه شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۷/xxx مورخ ۲/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه رهیافت و همکاران بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورت های مالی شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۳۱/۰۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ مؤسسه آگاهان نراز طوس به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه قدس درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684461
آگهی تبدیل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی از سهامی خاص به سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل به۶۵ ماده و۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید مفاد اعلامیه تبدیل به شرح ذیل اعلام می گردد شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی (سهامی خاص) ثبت شده به شمارۀxxx۱۶ ۱)نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی (سهامی عام) شماره ثبت xxx۱۶ ۲)موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن:موضوع شرکت عبارتست از: الف فعالیت اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اواق بهادار نمی دهد. فعالیت فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز؛ ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ؛ ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ ۱ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ۴ ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۴ ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۴ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ تبصره ۱: ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود،ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالت فرعی نگه داری نماید. تبصره ۲: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند. ۳)مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:مطابق بند مربوطه در اساسنامه تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت در شهر مشهد استان خراسان رضوی است، انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و شرکت فاقد شعب می باشد و دارای کد پستی شماره xxxxxxxxx۶ است. ۴)مدت شرکت:فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده:سرمایه شرکت مبلغ ۹۵.xxx.xxx ریال (نود و پنج میلیون ریال) است که به ۹۵.xxx هزار سهم عادی ۱.xxx ریال بانام تقسیم شده که تماماً تأدیه شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: علی اصغر صراف ـ ـ ـ محمد xxx xxxxxxxxx۳ مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت رشتخوار xxx۳ xxxxxxxxx۸۰ جواد آزاد ابراهیم ۶ xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت سبزوار xxx۷ xxxxxxxxx۵۳ مهدی یوسفی نیک محمد علی xxx xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تربت جام xxxxxxxxx۱۲ xxx محمد صادق زنجانی جامی غلام رضا xxx۵ xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تربت حیدریه xxx۹ xxxxxxxxx۳۰ علیرضا قرائی حسین xxx۴ xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت تایباد xxx xxxxxxxxx۴۸ مریم طحانی مقدم حسن xxx۷ xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت مشهد xxx۴۴ xxxxxxxxx۳۱ عباسعلی ابراهیمی نیک عضو علی البدل شرکت تعاونی سهام عدالت بردسکن xxx xxxxxxxxx۰۰ سید حسین عبدالهیان سید عبداله ۴۰ xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل ۸)شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه ی مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ گواهی نامه ی نقل و انتقال و سپرده ی سهام، ۲ ـ تاییدیه ی سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی؛ ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، به استناد ماده ۴۱ اساسنامه اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه خواهد بود وطبق ماده۵۸ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:شرکت فاقد هرگونه دیون و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده باشد، می باشد و مبلغ ۲۲.xxx.xxx.xxx.xxx ریال مربوط به سازمان خصوصی بابت قرارداد واگذاری سهام شرکت واگذار شده به سهامداران می باشد که در صورتهای مالی اعمال شده و این مبلغ از محل سود سهام این شرکت ها توسط خود سازمان خصوصی سازی تصفیه می گردد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت:روزنامه قدس، ضمناً اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول وغیر منقول آن درمرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572416
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۱۰/xxx۰و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/۹۴ ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۷ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۹۵ریال منقسم به xxx۰۰سهم xxx۰ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572418
آگهی تغییرات وافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxx/xxx/۹۵ریال و افزایش تعداد سهام سهام از xxx۰ سهم xxx۰ ریالی به xxxxxx سهم xxx۰ریالی بانام ازمحل سود انباشته مورد تصویب قرارگرفت و محل شرکت در واحد ثبتی شهد به آدرس خیابان احمدآباد ـ عدالت ۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱، موسسه آگاهان تراز توس بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشتخوار به نمایندگی آقای جواد آزاد ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تربت جام به نمایندگی آقای محمدصادق زنجانی ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سبزوار به نمایندگی آقای مهدی یوسفی نیک ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تربت حیدریه به نمایندگی آقای علیرضا قرائی ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تایباد به نمایندگی خانم مریم طحانی مقدم به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشهد به نمایندگی آقای عباسعلی ابراهیمی ـ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بردسکن به نمایندگی آقای حسین رحمانی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ آقای جواد آزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یوسفی نیک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق زنجانی به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی اصغر صراف (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ و تصویب بودجه سال ۹۰ و ۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز طوس بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای حسین سعیدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ و تصویب بودجه سال ۹۰ و ۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز طوس بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای حسین سعیدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۱۶ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ شرکت مزبور , ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ , آقایان ابراهیم خبیری و موسسه رهنمون ثامن به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و شرکت تعاونی سهام عدالت رشتخوار به نمایندگی آقای جواد آزاد و شرکت تعاونی سهام عدالت سبزوار به نمایندگی آقای مهدی یوسفی نیک و شرکت تعاونی سهام عدالت مه ولات به نمایندگی آقای محمد افروزی چناری و شرکت تعاونی سهام عدالبت تربت جام به نمایندگی آقای محمدصادق زنجانی و شرکت تعاونی سهام عدالت کاشمر به نمایندگی آقای قاسم کیانمهر به سمت اعضای اصلی و شرکت تعاونی سهام عدالت بردسکن به نمایندگی آقای محمد دلربای و شرکت تعاونی سهام عدالت نیشابور به نمایندگی آقای غلامعلی کابلی به سمت اعضای علی البدل هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ آقای جواد آزاد به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مهدی یوسفی نیک به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدصادق زنجانی منشی هیئت‎مدیره و آقای علی اصغر صراف (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت‎مدیره یا نائب رئیس هیئت‎مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554276
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به ‌شماره ثبت‌۲۷۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۹/۸۹، با توجه به استعفای آقای سید جلال زمانیان‌کشفی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت مشهد، آقای مهدی محمدی‌اصفهانی به عنوان نماینده جدید در هیئت‌مدیره جایگزین گردید و آقای علیرضا قرایی به سمت رئیس هیات‌مدیره و آقای جواد آزاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق زنجانی به سمت منشی و آقای علی‌اصغر صراف به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای علی‌اصغر صراف و متغیر رئیس هیئت‌مدیره آقای علیرضا قرایی و نائب رئیس هیئت‌مدیره آقای جواد آزاد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات