مجتمع سیمان غرب آسیا

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10380425043 (فعال)
10
افراد
37
آگهی‌ها
27100
شماره ثبت
1385/5/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14757269
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ با توجه به نامه شماره xxx۸/۱۰/۹۸ مورخ ۱۹/۴/۹۸ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین ، مبنی بر معرفی آقای منصور نجفی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) جایگزین آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی گردید در نتیجه آقای منصور ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنعتی آرین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی قدیمی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور نجفی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود مشفقی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت عضو هیات مدیره و آقای منصور ارباب افضلی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و برات و همچنین عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609437
آگهی تغییرات شرکت پویا سهم آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۸۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۳ شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ( بنمایندگی آقای حسن مفتوح ) شرکت بازرگانی سیمان غرب تربت جام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ( بنمایندگی آقای رضا کشاورز ) شرکت توسعه صنعتی آرین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ( بنمایندگی آقای سینا نظری ) به عنوان مدیران شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ، به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ، به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664512
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ و نامه شماره xxx۸۴ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14645321
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ نشانی شعبه شرکت در تهران به خیابان نلسون ماندلا کوچه سپر پلاک ۱۴ تغییر یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018396
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ - آقای هادی قدیمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای منصور ارجمندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت آرین گستر تابان سبز به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیات مدیره آقای محمود مشفقی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت عضو هیات مدیره آقای منصور ارباب افضلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیات مدیره و آقای منصور ارباب افضلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و همچنین عقود و قرار دادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است بعضی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997325
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ انتخاب گردیدند اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت آرین گستر تابان سبز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830561
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت به نشانی تهران - خیابان میر عماد - کوچه دهم - پلاک ۹ با مدیریت آقای منصورارباب افضلی کدملی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728227
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه هر سال تغییر کند در نتیجه ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح میگردد: ((ماده ۴۸ سال مالی شرکت از روز یکم دیماه هر سال آغاز می‌شود و در ۳۰ اذر ماه به پایان می‌رسد.)) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود مشفقی به شماره شناسنامه xxx۷۱ و کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ جایگزین آقای بهروز رفیعی گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای هادی قدیمی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) آقای منصور ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) آقای محمود مشفقی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) آقای منصور ارباب افضلی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کدملی xxxxxxxxx۶ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587531
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های خراسان و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال xxx۶ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465861
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363016
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۳/xxx۵ و برابر نامه شماره xxx - xxx/xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و برابر آگهیهای پذیره نویسی منتشره در روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد و رسالت و قدس و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه لذا مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال ازحساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و برابر گواهیهای شماره‌های xxx , xxx مورخ ۲۱/۶/xxx۵ و xxxxxx مورخ ۵/۱۱/xxx۵ بانک ایران زمین شعبه سجاد مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به حساب شماره xxxxxxxxxxxx واریز در نتیجه جمعا مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به حساب سرمایه واریز گردیده است لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال است که به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285484
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور ارجمندی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین جایگزین آقای مجتبی شیروانی هرندی گردید، آقای منصور ارباب افضلی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا جایگزین آقای جلیل همتی گردید. آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین جایگزین آقای علی آعبدالله گردید و سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای هادی قدیمی کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز رفیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور ارجمندی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۷ انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189671
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
۱ با توجه به نامه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۰۹/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق ماده xxx قانون تجارت تجارت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی داده میشود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919493
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مجتبی شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای هادی قدیمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای بهروز رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی آ. عبدالله با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای جلیل همتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912238
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130896
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
با توجه به نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق ماده ۱۰ قانون تجارت تجارت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی داده میشود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469277
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی سال مال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۴ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727458
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۷۱۰۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ آقای جلیل همتی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام) برابر حکم نمایندگی مورخ۰۸/۰۷/xxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای فریدون سلطانی برای با قیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۹/۰۲/xxx۵ گردید. ۲ـ آقای جلیل همتی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب و حدود اختیارات وی به شرح اساسنامه تعیین گردید. ۳ـ کلیه قراردادها و اسناد مالی و اوراق بهادر و تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره مهمور به مهر شرکت معتبراست.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223082
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۱۰۰ وشناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استاد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۳ در خصوص افزایش سرمایه شرکت و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد به شماره های xxx۶۳ و xxx۵ مورخ ۱/۱۰/xxx۳ موضوع اعمال ماده xxx ل.ا.ق.ق.ت و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه های قدس و رسالت و خراسان و دنیای اقتصاد به شماره های xxx۸ و xxx۵ و xxx۵۵ و xxx۶ مورخ ۵/۲/xxx۴ موضوع اعمال مواد xxx و xxx ل.ا.ق.ق.ت و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و گواهی شماره xxx/xxx۴مورخ ۵/۱۲/xxx۳بانک ملت شعبه تربت جام مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به حساب سپرده افزایش سرمایه و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال از حساب بدهی شرکت به حساب سرمایه و گواهی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۷/۳/xxx۴ بانک ملت شعبه تربت جام مبنی بر واریز مبلغ xxx,xxx,xxx,xxx ریال به حساب سپرده افزایش سرمایه، هیات مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582997
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی متولی زاده به نمایندگی از طرف شرکت آسا گستران خراسان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره وآقای حسن عباسی معروفان به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مولی الموحدین به سمت رییس هیات مدیره وآقای محمدرضاتوسلی به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق (سهامی عام) به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای فریدون سلطانی به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره وآقای رحمان نجفی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و آقای جلیل همتی (خارج ازاعضا هیات مدیره)به عنوان مدیرعامل برگزیده شد و حدود اختیارات وی به شرح اساسنامه تعیین گردید و کلیه قراردادها واسنادمالی واوراق بهادار وتعهدآور باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفراز اعضای هیئت مدیره ممهوربه مهر شرکت معتبر ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578966
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. اعضا اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضا اصلی: آقای رحمان نجفی شرکت تعاونی مولی الموحدین (سهامی خاص) شرکت آساگستران خراسان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق (سهامی عام) شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) اعضا علی البدل: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) شرکت سخت آژند(سهامی عام) روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276731
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۲ و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد به شماره های xxx۵۹ و xxx۳ مورخ ۳۱/۴/۹۲ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت و آگهی های پذیره نویسی منتشره در روزنامه های قدس، دنیای اقتصاد، خراسان و رسالت به ترتیب به شماره های xxx۶ و xxx۶ و xxx۴۳ و xxx۹ مورخ ۱۳/۸/۹۲ موضوع اعمال مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین گواهی شماره xxxـxxx۴ مورخ ۵/۹/۹۲ بانک ملت شعبه تربت جام مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به حساب سپرده مخصوص و نیز سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۹ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد.
ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146105
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمودگران کاردان (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965902
آگهی افزایش سرمایه در شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ و آگهی پذیره نویسی برای سهامداران منتشره در روزنامه خراسان بشماره xxx۱۰ مورخ ۱۶/۲/۹۱ و دنیای اقتصاد بشماره xxx۲ مورخ ۱۶/۲/۹۱ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت و آگهی پذیره نویسی برای عموم منتشره در روزنامه خراسان به شماره های xxx۹۸ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۱۲ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۲۲ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و دنیای اقتصاد بشماره های xxx۰ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۱ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۰ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و همشهری بشماره های xxx۷ مورخ ۲/۶/۹۱ و xxx۱ مورخ ۱۹/۶/۹۱ و xxx۰ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و قدس بشماره های xxx۰ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۴ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۴ مورخ ۳۰/۶/۹۱ موضوع اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۷ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است و برابر گواهی شماره xxx ـ xxx۴ مورخ ۲۸/۸/۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی تربت جام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بحساب شماره ۱۶/xxxxxx۸۸ واریز گردیده است در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می گردد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10752241
آگهی افزایش سرمایه در شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ و آگهی پذیره نویسی برای سهامداران منتشره در روزنامه خراسان بشماره xxx۱۰ مورخ ۱۶/۲/۹۱ و دنیای اقتصاد بشماره xxx۲ مورخ ۱۶/۲/۹۱ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت و آگهی پذیره نویسی برای عموم منتشره در روزنامه خراسان به شماره‌های xxx۹۸ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۱۲ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۲۲ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و دنیای اقتصاد بشماره‌های xxx۰ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۱ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۰ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و همشهری بشماره‌های xxx۷ مورخ ۲/۶/۹۱ و xxx۱ مورخ ۱۹/۶/۹۱ و xxx۰ مورخ ۳۰/۶/۹۱ و قدس بشماره‌های xxx۰ مورخ ۱/۶/۹۱ و xxx۴ مورخ ۱۸/۶/۹۱ و xxx۴ مورخ ۳۰/۶/۹۱ موضوع اعمال ماده xxx لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور بحساب سرمایه در نتیجه مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۷ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و بحساب سرمایه منظور گردیده است و برابر گواهی شماره xxx‌ـ xxx۴ مورخ ۲۸/۸/۹۱ بانک ملت شعبه مرکزی تربت جام مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بحساب شماره ۱۶/xxxxxx۸۸ واریز گردیده است در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد. ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755861
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور آقای اردلان خدا بنده لو بعنوان نماینده شرکت ساختمانی مولدینگ جایگزین آقای احمد خدا بنده لو برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11458804
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور آقای اردلان خدا‌بنده لو بعنوان نماینده شرکت ساختمانی مولدینگ جایگزین آقای احمد خدا‌بنده لو برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754531
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود گران کاردان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و شرکت احیا صنایع خراسان بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملو و شرکت توسعه تجارت سبز بنمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت ساختمانی مولدینگ بنمایندگی آقای احمد خدا بنده لو و شرکت دلیران پارس بنمایندگی آقای ماشاء اله کامکار و آقای رحمان نجفی بسمت اعضای اصلی و موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین بنمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقای سید مجید مرتضی نیا بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای عباس صفوی شاملو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان نجفی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت آقای جواد باروئی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684028
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود گران کاردان بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و شرکت احیا صنایع خراسان بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملو و شرکت توسعه تجارت سبز بنمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت ساختمانی مولدینگ بنمایندگی آقای احمد خدا‌بنده لو و شرکت دلیران پارس بنمایندگی آقای ماشاء اله کامکار و آقای رحمان نجفی بسمت اعضای اصلی و موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین بنمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقای سید مجید مرتضی نیا بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای عباس صفوی شاملو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان نجفی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت آقای جواد باروئی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591611
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور و با توجه به نامه نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان، آقای عباس صفوی شاملو (نماینده شرکت مذکور) بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای محمد حسین مدهوش طوس در ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۴/۹۱ گردید و در سایر سمت ها و حق امضاء تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150572
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سیمان غرب آسیا (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ و اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی‌فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ مبلغ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال و افزایش تعداد سهام از xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ و آگهی پذیره‌نویسی منتشره در روزنامه رسالت به شماره xxx۳ مورخ ۵/۱۰/۸۹ و روزنامه خراسان به شماره xxx۲۱ مورخ ۲۱/۹/۸۹ موضوع اعمال ماده xxx قانون تجارت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی‌و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه منظور گردیده است و همچنین طی گواهی بانک به شماره xxx/xxxxxx مورخ ۱۱/۷/۹۰ بانک ملت شعبه تربت جام مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۱ ریال واریز نقدی سهامداران به صندوق شرکت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده است.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475144

آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت xxx۰۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۸/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و آقای حسن سعیدی بیلندی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896307
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۸/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و آقای حسن سعیدی بیلندی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو‌ مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191221
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های رسالت و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقایان سیدمجید مرتضی نیا و محمدرضا توسلی و رحمان نجفی و علی سعادت به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا توسلی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحمان نجفی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره و یا مدیر مالی شرکت (آقای جواد بارویی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10101467
آگهی افزایش سرمایه در شرکت سیمان غرب آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۷۸ و اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۹/۸۶ به هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه مرحله دوم و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۶ ریال از حساب بدهی شرکت به حساب سرمایه و همچنین گواهی شماره ۲۷/xxx۴۴ مورخ ۲۱/۱/۸۹ بانک ملت شعبه تربت جام مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال به حسابی که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته_شده_بود هیئت مدیره مرحله دوم افزایش سرمایه را تا مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال عملی دانسته و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی و xxx/۵ سهم ممتاز xxx/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585763
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی‌ عام) ثبت شده به شماره ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ مورخ ۸/۵/۸۸ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۷، مؤسسه حسابرسی رهنمود ثامن به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدرضا امینی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات